Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 6. Частина 2. - 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки
  (ЦНТУ, 2022)
  У науковому віснику представлені статті, присвячені проблемам проектування, експлуатації та ремонту сільськогосподарської техніки і транспортних засобів, технології виробництва, транспортних технологій та логістики, будівництва, матеріалознавства, IT-технологій, роботизації, автоматизації в промисловості та сільському господарстві. Наведені практичні рекомендації до використання результатів досліджень у галузях народного господарства. Науковий вісник є фаховим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів університету, а також науковців інших навчальних закладів, науково-дослідних інститутів НАНУ та промислових підприємств України. Збірник розрахований на наукових, науково-технічних працівників різних галузей науки та техніки, ЗВО, здобувачів вчених ступенів і звань.
 • Item
  Несуча здатність доведених до граничного стану (ULS) пошкоджених бетонних балок з ВFRP, підсилених фіброармованими пластиками (СFRP)
  (ЦНТУ, 2022) Карпюк, І. А.; Карпюк, В. M.; Костюк, А. І.; Глібоцький, Р. В.; Постернак, О. О.; Karpiuk, I.; Karpiuk, V.; Kostyuk, А.; Hlibotskyi, R.; Posternak, О.
  В статті представлені результати випробування доведених у попередніх дослідженнях до граничного (ULS) стану бетонних балок з ВFRP, підсилених вуглепластиковими полотнами (СFRP) у нижніх розтягнутих зонах і вуглепластиковими сорочками на приопорних ділянках. Несучу здатність доведених до граничного стану (ULS) приопорних ділянок балкових конструкцій, підсилених матеріалами FRP, слід визначати, у першу чергу, на дію згинального моменту за критичною похилою тріщиною. The aim of this article is to familiarize with the experimental and theoretical study of the load-bearing capacity of BFRP concrete beams damaged in previous studies and brought to failure, reinforced with carbonplastic fabric in the lower stretched zone and carbon-plastic jackets in the supporting areas under the action of low-cycle sign-repeated transverse loading of high levels with the development of initial data for the physical model of the methodology for calculating the strength of their normal and inclined sections. The article presents the results of testing concrete beams reinforced with ВFRP, strengthened with carbon fiber reinforced polymer (CFRP) strips in the lower tensile zones and carbon fiber reinforced polymer jackets at support sections, previously tested to ultimate limit state (ULS). The load-carrying capacity of the reinforced FRP support sections of beam structures, brought to the ultimate limit state (ULS), should be determined primarily under the action of bending moment through the critical inclined crack. The performed experimental and theoretical studies have established the possibility and feasibility of strengthening damaged and brought to the boundary state (ULS) concrete structures with BFRP external fiberreinforced plastics (CFRP) while observing the established technology. The bearing capacity of CFRP-reinforced damaged concrete beams with BFRP should only be determined for the action of bending moments along normal sections in elements with large (a/d = 3) and medium (a/d = 2) shear spans and along inclined sections in beams with small (a/d=1) shear spans.
 • Item
  Модель стенда для дослідження конструкцій з листового скла
  (ЦНТУ, 2022) Портнов, Г. Д.; Дарієнко, В. В.; Пукалов, В. В.; Portnov, H.; Dariienko, V.; Pukalov, V.
  В даній роботі представлена розроблена в середовищі SOLIDWORKS модель стенда для дослідження конструкцій з листового скла під дією рівномірно розподіленого тиску. Дослідження моделі в модулі SOLIDWORKS Simulation за запропонованими налаштуваннями дозволяє дослідити напружений стан листового скла в залежності від параметрів гумової прокладки і обґрунтувати конструкцію супорта. Модель дозволяє оцінити напружено – деформований стан елементів конструкції на основі критерія руйнування Мора – Кулона (для скляної пластини), напружень (за Мизесом та інших) для елементів супорта. Приведені налаштування програми забезпечують її безконфліктну роботу з невеликими витратами машинного ресурсу. Є можливість варіацій конструкції супорта, включаючи врахування умов закріплення (тертя) елементів. Локалізація критичних напружень в скляній пластині співпадає з даними натурних експериментів, що говорить об адекватності моделі. Розроблена модель стенду дозволяє дослідити напружений стан листового скла в умовах рівномірного навантаження в залежності від параметрів гумової прокладки і обґрунтувати конструкцію супорта. The use of sheet glass as a structural material capable of bearing significant loads is complicated by the lack of regulatory documents for calculating the stress-strain state. This is primarily due to the variability of the strength characteristics of sheet glass. In practice, these necessary indicators are obtained by conducting fullscale research. A large number of factors that affect the strength of glass makes the test results statically heterogeneous, which leads to a high cost of research. The use of the capabilities of modern 3D modeling software systems can significantly reduce the cost of testing by virtually simulating the impact on the model of the structural element. The glass plate model is free of production defects, so its study allows for determining the general direction of the influence of structural factors on the structure's performance and its optimization. This paper presents a stand model developed in the SOLIDWORKS environment for the study of sheet glass structures under the action of uniformly distributed pressure. Analyzing the model in the SOLIDWORKS Simulation module according to the proposed settings allows to study of the stress state of flat glass depending on the parameters of the rubber gasket and to justify the design of the support unit. The model allows to estimate of the stress-strain state of structural elements based on the Mohr-Coulomb failure criterion (for a glass plate), and stresses (according to Mise, and others) for support elements. The above settings of the program ensure its conflict-free operation with low machine resource consumption. There is a possibility of variations in the design of the support unit, including taking into account the conditions of fixing (friction) elements. The localization of critical stresses in the glass plate coincides with the data from field experiments, which indicates the adequacy of the model. The developed model of the stand allows for the investigation of the stressed state of sheet glass under uniform load conditions, depending on the parameters of the rubber gasket.
 • Item
  Теоретичні дослідження процесу руху сипучих будівельних матеріалів при сушінні в киплячому шарі каскадної сушарки в будівництві
  (ЦНТУ, 2022) Скриннік, І. О.; Федотова, М. О.; Дарієнко, В. В.; Skrynnik, I.; Fedotova, М.; Darienko, V.
  В роботі розглянуто систему рівнянь руху потоку матеріалу, яка дозволяє визначити швидкість, траєкторію переміщення частинок, а також час перебування частинок у вільному робочому просторі апарата. Суттєвий вплив на визначення необхідного часу перебування частинок в апараті, чинить не тільки гідродинаміка потоків, а і кінетика процесу сушіння в апаратах киплячого шару. Дана робота присвячена розгляду саме цих нюансів. The paper considers the system of equations of movement of the material flow, which allows to determine the speed, trajectory of movement of particles, as well as the time of stay of particles in the free working space of the apparatus. Not only the hydrodynamics of flows, but also the kinetics of the drying process in fluidized bed devices (the particle changes its mass during drying, which is reflected in the mode of its movement) has a significant influence on the determination of the required residence time of the particles in the apparatus, which has contact actions with the cascade. A promising way to reduce material and energy costs during heat and mass exchange processes in a fluidized bed is the use of multi-stage countercurrent contact of the liquefying agent and the dispersed phase. Such processes are implemented in cascade-type devices. It should be noted that the analytical dependences presented do not yet allow a reliable description of the hydrodynamics of the movement of solid particles in a device with contact devices. This is due to the fact that the proposed analytical regularities do not take into account the influence of the main design parameters of the cascade contacts on the time the particles stay in the working space of the device. The efficiency of drying devices for drying materials in a fluidized bed largely depends on the flow field of the gas flow, the distribution of which in the working space of the device affects the profile of temperatures and concentrations of the dispersed (solid) phase in the gas flow. Determination of gas flow velocity fields in the working space of the fluidized bed apparatus in combination with calculations of the rate of transition of a dense layer of material into a fluidized state, conditions of expansion of the material layer, operating parameters of fluidization, and conditions of removal of material from the apparatus allows for optimal selection of the design characteristics of this type of apparatus. Consideration of the nature of the movement of the gas flow is important for establishing the regularities of its interaction with the solid phase. Determining the hydrodynamic conditions of flow movement makes it possible to mathematically describe the speed and residence time of solid particles in the apparatus.
 • Item
  Кваліметрічна модель управління якістю технічної підготовки виробництва транспортної техніки
  (ЦНТУ, 2022) Тараненко, М. Є.; Мигаль, Г. В.; Кобрина, Н. В.; Тараненко, І. М.; Молоштан, Д. В.; Taranenko, M.; Mygal, G.; Kobrina, N.; Taranenko, I.; Moloshtan, D.
  Ця стаття є продовженням досліджень щодо використання методів кваліметрії до управління якістю технічної підготовки до проходження основних етапів життєвого циклу продукції. Використання методів кваліметрії дозволяє більш обґрунтовано обирати варіанти багаточисельних технічних задач при реалізації проектів, які відносяться до транспортної техніки. У статті наведена систематизація властивостей транспортної техніки та показано приклади формоутворення пріоритетних дерев властивостей для різної цільової оптимізації підготовки виробництва. Синтезована математична модель управління якістю технічної підготовки виробництва, що дозволяю за допомогою цільової оптимізації максимізувати комплексний показник якості процесу. Приведено алгоритм використання розробленої моделі. This article is a continuation of research on the use of qualimetric methods to manage the quality of technical preparation for passing the main stages of the product life cycle. Product quality continues to be the main factor in competition on world markets. The higher the quality of a specific product, the higher the probability of its advancement in the market segment. The quality of products is determined not only by the quality of manufacturing (production), but also by other stages of the life cycle of products, including the stages of selecting parameters of the technical task for its design, manufacturing and further, including the stage of disposal. The choice of product parameters for the technical task for its design and manufacture must be strictly justified and take into account the best parameters and characteristics of products of the appropriate purpose existing on the market. The use of qualitative methods makes it possible to more reasonably choose options for numerous technical problems during the implementation of projects related to transport equipment. The results of the technical preparation of the production, performed in accordance with the technical task, must correspond to the goals of the production. The article provides a systematization of the properties of transport equipment and shows examples of the formation of priority trees of properties for various target optimization of production preparation. A synthesized mathematical model of quality management of technical preparation of production, which allows to maximize the complex indicator of process quality with the help of target optimization. The algorithm for using the developed model is presented, it provides the possibility of its use when choosing properties prioritized for target optimization, structural and technological solutions and production technological processes at all stages.
 • Item
  Justification of the level of competition on urban passenger routes
  (ЦНТУ, 2022) Aulin, V.; Holub, D.; Hrinkiv, A.; Lysenko, S.; Riabtsev, N.; Аулін, В. В.; Голуб, Д. В.; Гриньків, А. В.; Лисенко, С. В.; Рябцев, Н. О.
  The components of the market competition of carriers on passenger transport routes of the city transport system are considered. It is shown that the demand for transportation can be presented in the form of matrices of passenger correspondence. Due to its fluctuations within some limits, the main issue is its distribution among the routes that form the urban route network. The essence of the level of competition between carriers, which has a growing tendency, has been revealed. It is proposed to use the Likert method and the results of a sociological survey to build a model of the attractiveness of routes as its assessment. The utility function of the route, the optimization function of Lagrange and the model of the choice of the passenger movement path were constructed. It is taken into account that transport enterprises operate in break-even conditions, and profit is a limitation when solving the task of improving the quality of public service. В данній роботі теоретично обґрунтувано врахування рівня конкуренції між перевізниками на міських пасажирських маршрутах при забезпеченні якісного транспортного обслуговування транспортних засобів та рентабельності обслуговування транспортних підприємств. На прикладі м. Кропивницького розглянуто складові ринкової конкуренції перевізників на маршрутах пасажирських перевезень міської транспортної системи. Показано, що попит на перевезення можливо представити у вигляді матриць пасажирських кореспонденцій. Через його коливання у деяких межах, основним питанням є його розподіл між маршрутами, які формують міську маршрутну мережу. Показано, що в ринкових умовах в межах вирішення питання підвищення якості транспортного обслуговування населення враховується шляхом формалізації співвідношення між попитом і пропозицією. Виявлено, що на взаємодію попиту і пропозиції певні обмеження накладає тарифікація на міські пасажирські перевезення. Отримано вираз для критерію рівня конкуренції, виходячи із співвідношення попитом і пропозицією на міські пасажирські перевезення. Виявлено сутність рівня конкуренції між перевізниками, який має тенденцію до зростання. Запропоновано в якості його оцінки застосовувати метод Лайкерта і результати соціологічного обстеження для побудови моделі привабливості маршрутів. Показано, що рівень конкурентної боротьби між перевізниками впливає на якість обслуговування населення на міських пасажирських маршрутах. Запропоновано вираз для оцінки цього показника. Визначено, що рівень конкуренції між перевізниками знаходиться в зворотно- пропорційній залежності з рівня якості транспортного обслуговування населення. Побудовано функцію корисності маршруту, оптимізаційну функцію Лагранджа та модель вибору шляху пересування пасажирів. Враховано, що транспортні підприємства функціонують в умовах беззбитковості, а прибуток виступає обмеженням при вирішені завдання підвищення якості обслуговування населення. При обстеженні пасажирської транспортної мережі м. Кропивницького була проведена оцінка якості транспортного обслуговування за такими характеристиками: тарифу на перевезення, часу поїздки, ступеню наповнення салону транспортних засобів. По результатах соціологічного обстеження розраховано коефіцієнт кореляції для кожного із зазначених факторів, які відповідно рівні: 0,679; 0,685; 0,933. Виявлено, що найбільш значущим фактором є динамічний коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу.
 • Item
  Застосування статистичних методів наукових досліджень при обстеженні пасажиропотоків міського автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2022) Загорянський, В. Г.; Zahorianskyi, V.
  В роботі розглянуті прикладні аспекти застосування теорії міських пасажирських перевезень щодо перевезень засобами пасажирського автомобільного транспорту міста (ПАТМ). Проаналізовані основні поняття теорії міських пасажирських перевезень та питання взаємодії міського пасажирського транспорту з містом, що обслуговується, на основі системних уявлень. Проведений аналіз основних чинників, які впливають на якість планування, контролю та регулювання руху пасажирського автомобільного транспорту в транспортних системах міст. Розглянуті також аспекти теорії міських транспортних систем та проектних розрахунків пасажирських перевезень автомобільного транспорту. The purpose of the paper is to propose scientific and methodological approaches to the generalization of passenger flow survey methods, the formation of the route transport network of the city, the calculation of the required type and number of rolling stock of passenger road transport, the formation of a list of preferential routes. The paper examines applied aspects of the application of the theory of urban passenger transportation in relation to transportation by means of passenger road transport of the city (PRTC). The main concepts of the theory of urban passenger transport and the issue of interaction between urban passenger transport and the city being served are analyzed on the basis of system concepts. An analysis of the main factors that affect the quality of planning, control and regulation of passenger road transport in the transport systems of cities has been carried out. Aspects of the theory of urban transport systems and design calculations of passenger transport by road are also considered. The research was carried out by the formation of new scientific and methodological approaches and scientific argumentation proposed on the basis of numerous works of domestic and foreign scientists in the field of passenger transportation organization. Research method are mathematical statistics and modeling. The solution to the tasks of urban transport service is divided into two main complexes: the design of urban transport systems, and the organization of urban transport traffic. To form an optimal or rational route network, as well as to effectively use rolling stock and ensure a high level of passenger service, it is necessary to know the directions, sizes and degree of unevenness of passenger flows, the specific values of which are established during certain surveys. When surveying passenger flows, it is necessary to obtain reliable data in order to use them in solving problems of improving the quality of passenger service. But when choosing a survey method, it is necessary to take into account the complexity of the method and the costs of its implementation.
 • Item
  Logistics Strategy of the Motor Transport Enterprise. Organizational Aspects of Creation
  (ЦНТУ, 2022) Plekan, U.; Lyashuk, O.; Aulin, V.; Tson, O.; Matviishyn, А.; Плекан, У. М.; Ляшук, О. Л.; Аулін, В. В.; Цьонь, О. П.; Матвіїшин, А. Й.
  Functioning of the logistics system mechanism of the motor transport enterprise was described in the article. The dependence of the logistics system of the enterprise on external and internal factors was emphasized. The goals of the components of the logistics strategy were determined and the main requirements for the logistics strategy were outlined. Based on the considered indicators of the operation of the logistics system the excessive cost overruns during logistics operations of the motor transport enterprise were identified. An algorithm for choosing a logistics strategy was developed in the article. It is aimed at forming an adequate logistics strategy that correlates with the modern requirements of the functioning of Ukrainian motor transport enterprises. Складні та динамічні умови ринкового середовища, в яких вже вкорінилася та розвинулася логістична система, диктують суб’єктам господарювання щораз більше імперативів. Для того, щоб функціонувати успішно, демонструвати розвиток та забезпечувати прибуток, сучасний логістичний менеджмент пропонує цілу низку логістичних стратегій. У статті описана важливість підбору власної логістичної стратегії для окремої організації, що передбачає врахування особливостей як зовнішніх, так і внутрішніх умов господарювання, цілей та завдань організації, корпоративної культури. Висвітлено актуальність вирішення питань організації і управління логістичною діяльністю автотранспортних підприємств. Зазначено, що важливою вимогою до логістичної стратегії є відповідність сучасним умовам функціонування українських автотранспортних підприємств. Описано функціонування механізму логістичної системи автотранспортного підприємства. Визначено цілі компонентів логістичної стратегії в розрізі складових: внутрішньої складової, клієнтської, фінансової складової, складової навчання та росту. Окреслено основні вимоги до логістичної стратегії та визначена залежність логістичної стратегії від виробничих, маркетингових, фінансових ресурсів, бізнес-цілей компанії, основних вимог до обслуговування клієнтів. За допомогою розглянутих індикаторів роботи логістичної системи ідентифіковано зайві перевитрати при виконанні логістичних операцій автотранспортного підприємства. Обґрунтовано необхідність створення такої логістичної стратегії розвитку, наслідком якої стало б отримання синергетичного ефекту діяльності підприємства. Розроблено алгоритм вибору логістичної стратегії, направлений на формування адекватної логістичної стратегії, що корелює з сучасними вимогами функціонування українських автотранспортних підприємств.
 • Item
  Модель результативного ринку і технологія вантажних залізничних перевезень
  (ЦНТУ, 2022) Кузєв, І. О.; Kuziev, І.
  Процеси лібералізації, спроба переходу залізничної галузі на нову модель ринку вільної конкуренції без відповідних змін складової моделі негативно позначаються на ефективності роботи залізничної галузі та на результативності ринку вантажного залізничного сервісу. Пропонується поглянути на проблему не з позицій зміни форми власності в галузі та формування ринку вільної конкуренції, а з позиції пошуку рівноваги технології роботи та моделі ринку вантажних залізничних перевезень, що застосовується. Дослідження ґрунтується на відомій концепції Industrial organization. Результативність ринку вантажних залізничних перевезень багато в чому залежить від технології створення залізничного вантажного сервісу. Пропонується сформувати ринкову модель орієнтуючись не так на вигляд конкуренції, але в деяку гармонію технології вантажного залізничного сервісу та ринку, точніше рівноваги складових сервісного ринку. За результатами дослідження можуть бути сформульовані рекомендації щодо формування збалансованої моделі ринку вантажних залізничних перевезень та коригування цілей та існуючої моделі ринку. The processes of liberalization, the attempt to transition the railway industry to a new market model of free competition without corresponding changes in the component model negatively affect the efficiency of the railway industry and the effectiveness of the freight railway service market. It is proposed to look at the problem not from the standpoint of changing the form of ownership in the industry and the formation of a free competition market, but from the standpoint of finding a balance between the work technology and the model of the freight rail transport market that is being used. The study is based on the well-known concept of Industrial organization. The author considers the market as a living mechanism that responds to changes in its components within its field, not only as a place for concluding deals. The effectiveness of the rail freight transport market largely depends on the technology of creating a rail freight service. It is proposed to form a market model based not so much on the appearance of competition, but on some harmony of the technology of freight railway service and the market, or rather the balance of the components of the service market. The goal is to define a model of an effective rail freight market, in which the railway industry will be able to show maximum efficiency. Work methods – expert assessment of an attempt to change the model of the freight rail transportation market; analysis of the reasons for the imbalance of the economic mechanism of transport activity in the field of freight rail transport; an attempt to structure the goals of an efficient rail freight market. Based on the results of the research, recommendations can be formulated regarding the formation of a balanced model of the market for freight rail transportation and the adjustment of goals and the existing market model.
 • Item
  Методика визначення та розташування оптимальної кількості зарядних станцій для електротранспорту в населеному пункті
  (ЦНТУ, 2022) Тарандушка, Л. А.; Костьян, Н. Л.; Тарандушка, І. П.; Курко, С. С.; Клімов, Е. С.; Мельниченко, М. В.; Tarandushka, L.; Kostian, N.; Tarandushka, I.; Kurko, S.; Klimov, E.; Melnychenko, M.
  Досліджується проблема визначення оптимальної кількості та розташування зарядних станцій для електротранспорту в межах міста. Для вирішення цієї проблеми було визначено критерії, фактори та обмеження оптимального розміщення зарядних станцій. Так як задача включала в себе забезпечити комфортну експлуатацію електромобілів містянами до 2025 року, то була необхідність спрогнозувати кількість електромобілів, що будуть зареєстровані в місті Черкаси. Для цього було складено портрет потенційного споживача, визначено потенційні потужності ринку транспорту. Також було визначено ключові місця концентрації потенційних клієнтів, виконано підбір рівня зарядних станцій для електромобілів, що будуть забезпечувати їх експлуатацію в місті Черкаси та виконано розрахунок оптимальної кількості зарядних станцій для Південно-Західного району міста Черкаси. The problem of determining the optimal number and location of charging stations for electric transport within the settlement is being studied. To solve this problem, the criteria, factors and limitations of the optimal placement of charging stations were defined. Since the task included ensuring the comfortable operation of electric cars by citizens until 2025, it was necessary to forecast the number of electric cars that will be registered in the town of Cherkasy. For this, a portrait of the potential consumer was drawn up, and the potential capacity of the transport market was determined. Also, the key points of concentration of potential customers were determined, the level of charging stations for electric vehicles that will ensure their operation in the town of Cherkasy was selected, and the calculation of the optimal number of charging stations for the South-Western district of Cherkasy was performed. Since there are no regulations regarding the required number of charging stations for a certain fleet, it was proposed to adapt the regulations for gas stations by making corrections regarding the features of the technical charging process and the number of electric vehicle charges per unit of time. With the help of the method of hierarchical clustering, demand points in charging stations for electric cars were determined and a map of their location was developed for the residents of the South-Western district of Cherkasy. The cost of this project was also calculated. It can be concluded that the implementation of the project to provide charging stations for electric cars is profitable both from the point of view of material investments and from the point of view of the occupied useful area of town parking lots. The administration of Cherkasy may be interested in the implementation of this project under the terms of the city development program. This is due to the fact that the implementation of this project is expected to improve the town's environmental situation, generate profit from charging electric cars and sell new electric cars at car dealerships.
 • Item
  Підвищення ефективності використання транспортних машин у агропромисловому виробництві узгодженням їх експлуатаційних характеристик та умов функціонування
  (ЦНТУ, 2022) Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Лисенко, С. В.; Голуб, Д. В.; Лівіцький, О. М.; Aulin, V.; Hrinkiv, А.; Lysenko, S.; Holub, D.; Livitskyi, O.
  В даній роботі розглянуто питання підвищення ефективності використання транспортних машин у агропромисловому виробництві узгодженням їх експлуатаційних характеристик та умов функціонування. Запропоновано підхід узгодження експлуатаційних характеристик машин з умовами функціонування, який базується на структурній та імітаційних моделях системи "транспортна машина- умови її функціонування". Пропонується ітераційне рішення імітаційної моделі з пошуком оптимальних параметрів. В якості інтегрального критерію ефективності використання транспортної машини на підприємстві агропромислового виробництва взято питому витрату палива на здійснення транспортної роботи. Специфічність умов експлуатації транспортних машин запропоновано характеризувати коефіцієнтом узгодженості, який відображає вплив умов функціонування на питому витрату палив при транспортних роботах. Узгодження характеристик транспортних машин з умовами функціонування, обґрунтування їх оптимальних конструкційних параметрів, проводили підбором параметрів трансмісії, що забезпечують покращення умов частковим демпфіруванням коливань навантаження. Представлені результати параметрів демпфіруючого вузла трансмісії автомобіля КамАЗ-4308 для різних режимів руху. Для цих умов проведені базові, теоретичні, експериментальні оцінки коефіцієнта узгодженості, а також дано рекомендовані режими руху транспортних машин при вивезенні зернових від комбайна для автомобілів КамАЗ-4308 та тракторних агрегатів МТЗ-82+2ПТС4. This paper examines the issue of increasing the efficiency of the use of transport vehicles in agroindustrial production by harmonizing their operational characteristics and operating conditions. The approach of matching the operational characteristics of machines with the conditions of operation is proposed, which is based on structural and simulation models of the "transport machine-conditions of its operation" system. An iterative solution of the simulation model with the search for optimal parameters is proposed. The specific fuel consumption for carrying out transport work is taken as an integral criterion for the efficiency of the use of a transport vehicle at an agro-industrial production enterprise. The specificity of the operating conditions of transport vehicles is proposed to be characterized by the consistency coefficient, which reflects the influence of operating conditions on the specific fuel consumption during transport operations. This coefficient takes into account the influence of the characteristics of the engine, cargo and external load. the corresponding system of equations is given as a mathematical model, which was supplemented with auxiliary dependencies that determine the boundary conditions of the operation of individual subsystems of transport machines, their control conditions and transitions of the model from a dynamic state based on a simulation model, the characteristics of machines and their structural elements in time are calculated for cases of partial high-speed and loading modes and transitions between them. Matching the characteristics of transport vehicles with the operating conditions, justifying their optimal design parameters, was carried out by selecting the transmission parameters, which ensure the improvement of conditions by partial damping of load fluctuations. The results of the parameters of the damping assembly of the transmission of the KamAZ-4308 car for different driving modes are presented. For these conditions, basic, theoretical, and experimental evaluations of the consistency coefficient were carried out, as well as recommended driving modes of transport vehicles when removing grain from the КамАЗ-4308 combine for cars and МТЗ-82+2ПТС4 tractor units.
 • Item
  Об’єм кузова машин для внесення твердих органічних добрив та їх габаритні розміри
  (ЦНТУ, 2022) Лімонт, А. С.; Лімонт, З. А.; Limont, А.; Limont, Z.
  Мета статті полягала в дослідженні і з’ясуванні кількісної зміни об’єму кузова машин для внесення твердих органічних добрив як результативної ознаки залежно від їх габаритних розмірів, як факторіальних ознак. Досліджена і зміна габаритних довжини, ширини та висоти машин залежно від об’єму їх кузова. Об’єм кузова машин та їх габаритна висота є одними з параметрів кузовних машин, які використовують для розрахунку навантажувального забезпечення технологічного процесу внесення твердих органічних добрив. Дослідження і з’ясування відповідних парних зв’язків параметрів машин здійснені з використанням методів кореляційно-регресійного аналізу та стандартних комп’ютерних програм. Зміна об’єму кузова від габаритної довжини машини, об’єму кузова від висоти машин і навпаки габаритних довжини та висоти машин залежно їх об’єму описується прямими з додатними кутовими коефіцієнтами. Зміна об’єму кузова залежно від габаритної ширини машин також описується прямою з додатним кутовим коефіцієнтом, а зміну габаритної ширини машини залежно від об’єму кузова краще описати сповільнено зростаючою степеневою функцією. Опрацьовані модельні лінії прямолінійної регресії більшості результативних ознак на факторіальні і криволінійної регресії габаритної ширини машин на об’єм кузова. Along with other agronomic techniques and measures to increase soil fertility, a significant role belongs to the application of solid organic fertilizers. Among the technical means used to apply such fertilizers, an important place is occupied by body machines. The purpose of the article was to study and clarify the quantitative change in the volume of the body of such machines as a productive feature depending on their dimensions, as factorial features. The change of overall length, width and height of cars depending on the volume of their body is also investigated. The volume of the body of machines and their overall height are one of the parameters of body machines, which are used to calculate the load support of the technological process of solid organic fertilizers. Investigations and elucidation of the corresponding pairwise relationships of machine parameters were performed using correlation-regression analysis methods using standard computer programs. The statistical reconciliation included 47 brands of body machines for the application of solid organic fertilizers produced by enterprises in the former Soviet Union, “KUHN” and “Strautmann”. Empirical distributions of the investigated parameters of body machines for application of solid organic fertilizers are processed. The range of variation of parameters, arithmetic mean values and standard deviations and coefficients of variation of empirical distributions of parameters of these machines are determined. Between the studied resultant and factorial traits, a positive correlation was found with correlation coefficients in the range from 0.523 to 0.893 with correlation ratios of the resultant traits to factorial ones, which took values from 0.611 to 0.899. The closest relationship was found between the volume of the body and the overall length of the cars. The change in body volume from the overall length of the car, body volume from the height of the car and vice versa overall length and height of the car depending on their volume is described by straight lines with positive body coefficients. The change in body volume depending on the overall width of the machine is also described as a straight line with a positive angular factor, and the change in the overall width of the machine depending on the body volume is better described by a slowly increasing power function. The model lines of rectilinear regression of the majority of effective signs on factorial and curvilinear regression of overall width of cars on body volume are developed. If the last change is given by the equation of increasing hyperbola (R2 = 0.311), as a partial case of slowly increasing power function, then the asymptote of the hyperbola can be determined with the estimated maximum overall width of body machines for solid organic fertilizers, which should be 2745 mm.
 • Item
  Дослідження методів стабілізації відео та будови гіростабілізованих підвісів відеокамер для безпілотних літальних пристроїв
  (ЦНТУ, 2022) Майданик, О. О.; Мелешко, Є. В.; Мацуй, А. М.; Шимко, С. В.; Maidanyk, О.; Meleshko, Ye.; Matsui, А.; Shymko, S.
  Метою даної роботи було дослідження будови гіростабілізованих підвісів відеокамер для дронів, що застосовуються для механічної стабілізації відео при відеоспостереженні або візуальній навігації. Від якості стабілізації відео залежить і якість отриманого зображення з дрону, а отже і кількість одержаної корисної інформації. Існує дві основні групи методів стабілізації відео: оптико-механічна та цифрова стабілізація. Для максимального покращення якості зображення з відеокамери безпілотного літального апарату (БПЛА) та зведення до мінімуму наслідків дрижання камери, необхідно в першу чергу виконувати механіко-оптичну стабілізацію відео, а потім за необхідності доповнювати її цифровою стабілізацією. Тільки цифрова стабілізація без механіко-оптичної виконується лише з метою здешевлення дрону. Оптико-механічна стабілізація зазвичай базується на показах гіроскопу. У даній роботі було проведено порівняльне дослідження наступних методів механічної стабілізації відео з БПЛА: на основі 3-х та 2-х осьових гіростабілізованих підвісів з одним мікроконтролером та на основі гіростабілізованих підвісів з енкодерами і декількома мікроконтролерами. The goal of this paper was to research the construction of gyro-stabilized video camera suspensions for drones used for mechanical video stabilization during video monitoring or aerial exploration. The quality of the image received from the drone depends on the quality of the video stabilization, and therefore the amount of useful information received. There are two main groups of video stabilization methods: optical-mechanical and digital stabilization. In order to maximize the quality of the image from the video camera of the unmanned aerial vehicle and to minimize the effects of camera shake, it is necessary to first perform mechanical-optical video stabilization, and then, if necessary, supplement it with digital stabilization. Only digital stabilization without mechano-optical is performed only for the purpose of making the drone cheaper. Optical-mechanical stabilization is usually based on gyroscope readings. In this work, comparative research of the following methods of mechanical stabilization of video from drones was conducted: based on 3-axis and 2-axis gyro-stabilized suspensions with one microcontroller and based on gyro-stabilized suspensions with encoders and several microcontrollers. Mechanical stabilization, in addition to leveling the position of the camera when maneuvering the drone, allows you to turn the camera to a convenient viewing angle for the operator of a drone. 2-axis and 3-axis suspensions with one microcontroller have become the most popular because of their convenience and practicality. 1-axis suspensions or rigidly fixed cameras are used less often. Rigidly fixed cameras are used as course guides for orientation in space by the operator of a drone. That is, such a camera makes it possible to understand the deviation of the drone from the horizon and to adjust the command to the operator for correct flight. Rigid cameras are also used on drones for drone racing competitions. A modular system based on magnetic encoders and several microcontrollers is just beginning to develop, but such a system has a number of advantages, although it is more complicated and expensive. The system provides high accuracy and reliability of stabilization. Each module of the system performs its task. In this way, the resources of microcontrollers are distributed. But its main feature is maintaining the position of the axis rotors relative to the encoder readings. This makes it possible to react very precisely to dynamic actions on the system during active maneuvering of the drone.
 • Item
  Моделювання інформаційно-документальної системи презентації освітніх компонент освітньої програми
  (ЦНТУ, 2022) Качурівський, В. О.; Качурівська, Г. М.; Kachurivskyi, V.; Kachurivska, Н.
  У статті представлено концепцію моделі інформаційно-документальної системи з презентації документів освітніх компонент освітньої програми у вигляді дорожньої карти здобуття освіти. Розроблено модель бази, описано сутності та їх атрибути, встановлено відношення між ними для оперативного менеджменту. Визначено користувачів системи та встановлено їх ролі. Розроблено діаграму прецедентів та проведено групування їх за ролями. Запропоновано послідовність взаємодії об’єктів у часі для програмування функціоналу. The article presents the concept of the information and documentation system model for the presentation of documents of the educational components of the educational program in the form of a road map for obtaining an education. This system contributes to the implementation of the principle of openness and publicity in the activities of the institution of higher education. The function of communicative management is assigned to the information system. The database model was developed, the entities and their attributes were described, and the relationship between them was established for operational management. A list of the following entities is defined: educational component, educational program, department, semester of study, year belonging, specialty. Each entity has its own attributes and relations that make up the database. When designing the database, we defined the following relations: one educational program corresponds to a set of educational components; several educational programs can be implemented in one specialty; one department can provide the study of several educational components; a document of one educational component may belong to more than one educational program; one educational component may correspond to several academic semesters. To identify the file of the educational component, the methods of file storage organization and file name encryption rules defined by the authors were used. Working with the information system requires defining user roles and delimiting their access rights to functional services. Users of this system are assigned the following roles: developer, administrator, manager, user. A diagram of precedents was developed and their grouping by roles was carried out. The sequence of interaction of objects in time for programming the functionality of the system is proposed. The technically presented information system must be implemented using computer equipment and information technologies based on client-server architecture with further integration on the official website of the educational institution or as an independent information system. The software implementation of the information system is based on the LAMP stack.
 • Item
  Мультиагентні метаевристичні методи рішення задачі управління запасами
  (ЦНТУ, 2022) Федоров, Є. Є.; Нечипоренко, О. В.; Fedorov, E.; Nechyporenko, O.
  Пропонується задача керування запасами як складова частина задачі ефективного керування ланцюгами постачання. Для вирішення цієї задачі пропонуються мультиагентні метаевристичні методи на основі оптимізації рою частинок та алгоритму рою штучних риб, які використовують динамічні параметри та враховують кількість запасів товару в кінці кожного етапу. Для цих методів запропоновано паралельні алгоритми на основі технології CUDA. Ці методи досліджувалися на основі даних логістичної компанії «Ekol Ukraine» та призначені для інтелектуальних комп'ютерних систем управління ланцюгами постачання. Currently, the problem of insufficient efficiency of supply chain management is relevant. One of the problems solved within the limits of the specified problem is the optimization problem of inventory management. Optimization methods that find an approximate solution using a directed search have a high probability of reaching a local extremum. Optimization methods that find an exact solution have a high computational complexity. Random search methods do not guarantee convergence. In this connection, there is a problem of insufficient efficiency of optimization methods, which needs to be solved. The article considers the task of inventory management as a component of the task of effective supply chain management. To solve this problem, the existing multi-agent metaheuristic methods were investigated. To improve the quality of solving this problem, particle swarm optimization and artificial fish swarm algorithm were chosen, which are modified by introducing dynamic parameters and Cauchy and Gaussian distributions. Parallel algorithms based on CUDA technology are proposed for these methods. This made it possible to ensure high speed and accuracy of the decision. The proposed methods are designed for software implementation in the Matlab package using the Parallel Computing Toolbox, which speeds up the process of finding a solution. The software that implements the proposed methods was developed and researched based on the data of the logistics company "Ekol Ukraine". The conducted experiments confirmed the functionality of the developed software and allow us to recommend it for practical use in solving supply chain management problems. Prospects for further research are to test the proposed methods on a wider set of test databases.