Наукові записки. Випуск 13. - 2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Дослідження конструктивних характеристик цангових механізмів
  (КНТУ, 2013) Богатирьов, І. С.; Мажара, В. А.
  В статті описано методику розрахунку цангових затискних механізмів. Наведено графіки залежності сили затиску цангою від діаметрального зазору та тиску в системі. Представлена експериментальна установка для дослідження конструктивних параметрів цангових механізмів. Побудована поверхня відгуку та виведена математична модель залежності сили затиску від діаметрального зазору та тиску в системі.
 • Item
  Аналіз інформаційного забезпечення процесу управління віртуального об’єкту (на прикладі підприємства з пошиття одягу «Альфа»)
  (КНТУ, 2013) Рибакова, Л. В.; Рябошапка, М. О.
  В статті аналізується поняття інформаційного забезпечення та описуються його складові елементи. Автор розглядає базу даних як основну складову інформаційного забезпечення підприємства та АРМ працівників на прикладі програми Microsoft Access. Наголошується на важливості впровадження на підприємствах електронного документообігу у зв язку з переходом України до сучасної ринкової економіки.
 • Item
  Анализ информационных систем и методов управления подготовкой специалистов
  (КНТУ, 2013) Рыбакова, Л. В.; Рибакова, Л. В.
  В статье приведенанализ информационной системы управления подготовкой инженеров- специалистов, основанный на понятии качества. Описаны структурные элементы ИСУПС и связи между ними. Определен состав подсистем и их функционирования с точки зрения управления, внутренние и внешние связи как прямые так и обратные, режимы работы. Проанализированы информативные факторы в управлении качеством подготовки специалистов и определены пути и параметры оптимизации управления подготовкой специалистов на примере инженеров-системотехников Проанализированы методы оценки показателей качества функционирования информационной системы с учетом человеческого фактора, необходимые для формализированного описания процесса функционирования системы. В статті наведений аналіз інформаційної системи управління підготовкою інженерів- спеціалістів, засноване на понятті якості. Описані структурні елементи ІСУПС та зв’язки між ними. Визначений склад підсистем та їх функціонування з точки зору управління, внутрішні та зовнішні зв’язки як прямі так і зворотні., режими роботи. Проаналізовані інформативні фактори в управлінні якістю підготовки спеціалістів та визначені шляхи та параметри оптимізації управління підготовкою спеціалістів на прикладі інженерів-системотехнінків. Проаналізовані методи оцінки показників якості функціонування інформаційної системи з урахуванням людського фактору, необхідні для формалізованого опису процесу функціонування системи.
 • Item
  Використання хмарних технологій в сучасних системах автоматизації процесу управління підприємством
  (КНТУ, 2013) Криворучко, К. М.; Рибакова, Л. В.
  В статті описано про поняття «хмарних технологій» чи «хмарних обчислень», наведена їх класифікація, переваги та недоліки використання. Проаналізовано приклади програм, що можуть бути використані на підприємстві при автоматизації процесів управління.
 • Item
  Дослідження резервів зростання прибутковості підприємства (на прикладі ПАТ «Червона Зірка»)
  (КНТУ, 2013) Кравченко, В. П.; Могилей, А. О.
  У статті проведено факторний аналіз формування чистого прибутку на підприємстві ПАТ «Червона Зірка», запропоновано шляхи підвищення прибутковості підприємства та розроблено рекомендації щодо їх впровадження.
 • Item
  Проблеми відшкодування ПДВ в Україні
  (КНТУ, 2013) Ридзевська, О. В.; Нечепорук, І. В.
  В статті досліджено порядок нарахування податку на додану вартість, проаналізовано проблеми відшкодування ПДВ в Україні та пропонуються пропозиції щодо відшкодування, вказано обсяги відшкодування ПДВ по окремим галузям, розглядається прискорення процедури відшкодування ПДВ. In the article investigational order of extra charge of tax value-added, the problems of compensation of VAT are analysed in Ukraine and suggestions are offered in relation to a compensation, the volumes of compensation of VAT are indicated for to separate industries, the acceleration of procedure of compensation of VAT is examined.
 • Item
  Боротьба з шумом систем вентиляції і кондиціювання повітря
  (КНТУ, 2013) Сніцарук, Г. В.; Мартиненко, А. П.
  В статті аналізується одне із джерел шумового забруднення навколишнього середовища, визначається рівень звукового тиску і пропонуються методи захисту від повітряного і структурного шуму.
 • Item
  Комплекс для утилізації газодимових викидів
  (КНТУ, 2013) Маленко, І. Л.; Мартиненко, А. П.
  В статті розглядається можливість зниження газодимового навантаження на навколишнє середовище; підвищення надійності, комфортності обслуговування, зниження вартості будівництва і збільшення строку експлуатації витяжних труб.
 • Item
  Сутність державного бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток
  (КНТУ, 2013) Шалімов, В. В.; Яворська, М. І.
  Досліджено суть державного бюджету, його економічне значення та функціонування. Порушено проблему впливу на соціально-економічний розвиток України та вади державного бюджету.
 • Item
  Особливості та проблеми застосування програмно-цільового методу бюджетування
  (КНТУ, 2013) Попова, С. П.; Могилей, А. О.
  У статті розглянуто основні теоретичні засади бюджетного планування, досліджено особливості програмно-цільового методу планування бюджетів в Україні в сучасних умовах. Виявлено основні недоліки застосування програмно-цільового методу бюджетування та запропоновано шляхи покращення його застосування в бюджетному процесі України.
 • Item
  Конкурент традиционных технологий – безопалубочное формование железобетонных конструкций
  (КНТУ, 2013) Джирма, С. А.; Плотников, О. А.; Плотніков, О. А.
  В статье рассмотрена новая технология изготовления железобетонных конструкций безопалубочного формования. Приведены достоинства новой технологии, и ее влияние на качество возводимых зданий и сооружений. Обоснована необходимость переоснащения и модернизации существующих заводов по производству железобетонных строительных конструкций.
 • Item
  Перспективы применения магнитодинамического миксера-дозатора для перегрева и разливки чугуна и стали в литейных и металлургических технологиях
  (КНТУ, 2013) Дубоделов, В. И.; Горюк, М. С.; Ломакин, В. Н.; Пукалов, В. В.; Дубодєлов, В. І.; Ломакін, В. М.
  Рассмотрены перспективы технологического применения магнитодинамического миксера- дозатора для перегрева и разливки чугуна и стали. Представлена схема миксера, отмечены отличительные признаки его конструкции. Изучены особенности промышленного применения миксера в различных производственных процессах. Указаны преимущества такого МГД оборудования по сравнению с аналогичными устройствами.
 • Item
  Особливості формування доходів і видатків загального та спеціального фонду Кіровоградського медичного коледжу та напрями їх вдосконалення
  (КНТУ, 2013) Олійник, Н. В.; Назарова, Г. Б.
  В статті розглянуто порядок відображення в обліку доходів і видатків бюджетних установ – закладів освіти на матеріалах Кіровоградського медичного коледжу. Зазначено, що фінансування коледжу розподілено на загальний фонд і спеціальний фонд, який займає друге місце у загальному фінансуванні закладу. Досліджено структуру доходів і видатків медичного коледжу, встановлено порядок відображення руху коштів загального і спеціального фонду. Надано пропозиції щодо удосконалення бухгалтерського обліку доходів і витрат від надання платних послуг шляхом відокремлення окремих субрахунків для обліку доходів і видатків від надання освітніх послуг.
 • Item
  Лабораторные испытания радиоволнового устройства для распознавания клубней картофеля от соразмерных примесей
  (КНТУ, 2013) Гайдукова, С. М.; Воробейчик, В. Я.
  С статье приведен анализ влияния дистабилизирующих факторов на результат распознавания клубней картофеля от камней и комков почвы радиоволновым устройством.
 • Item
  Філософське вчення І. Канта
  (КНТУ, 2013) Решетов, О. О.; Стежко, З. В.
  Слід відмітити, що, вказавши на непізнаванність речей в собі, на межу можливостей людського розуму, Кант обмежив знання, щоб дати місце вірі,— саме віра в безсмертя душі, свободу і Бога повинна освятити звернену до людини вимогу бути моральною істотою. Отже, Кант поставив важливі проблеми в дослідженні структури пізнавального процесу та моралі, багато з яких лишаються актуальними і в наші дні.
 • Item
  Кинетические закономерности выделения ионов ртути из водных растворов
  (КНТУ, 2013) Лопатенко, Л. М.; Лопатенко, С. В.; Lopatenko, L.; Lopatenko, S.
  Показано влияние на степень флотационного выделения ионов ртути концентрации ионов ртути и собирателя, кислотности среды, температуры. Расчетные данные подтверждены экспериментальными результатами ультрафильтрации коллоидных растворов, химического и ІК-спектроскопического изучения состава сублатов. Изучены кинетические закономерности процесса флотации. Кинетика процесса флотации описывается уравнением, аналогичным уравнению реакции первого порядка. Влияние длины углеводородной цепи собирателя на эффективность процесса флотации объяснено существенным влиянием её на величину энергетического барьера отталкивания, препятствующего сближению частиц сублата и пузырьков воздуха. Установлена возможность прогнозирования оптимальных условий флотационного выделения катионов токсичных металлов, что существенно ускорит изучение физико-химических закономерностей процесса при переходе от модельных растворов к реальным сточным водам. Shows the effect on the degree of flotation separation of mercury ions concentration of mercury ions and collector, acidity, temperature. The calculated data are confirmed by experimental results of the ultrafiltration of colloidal solutions, chemical and spectroscopic study ІK of sublatov. Kinetic laws of the flotation process. Kinetics of flotation described equation similar first-order reaction. The influence of the length of hydrocarbon chain of the collector on the efficiency of the flotation process is explained significantly influenced by the amount of its repulsive energy barrier that prevents the particles approach sublata and bubbles of air. The possibility of predicting the optimum conditions of flotation separation toxic metal cations, which facilitates fast study of physical and chemical laws of the process during the transition from model solutions to real wastewater.
 • Item
  Свідомість як предмет історико-філософського дослідження
  (КНТУ, 2013) Решетов, О. О.; Стежко, З. В.
  Питання про походження і сутність свідомості пов’язується з розглядом матерії, яка здатна саморухатись і саморозвиватись. Останнє зумовило можливість зрозуміти природу свідомості як властивість високоорганізованої матерії, як вищу форму її атрибутивної властивості — відображення.
 • Item
  Енергозберігаючі теплонасосні системи теплопостачання
  (КНТУ, 2013) Босий, М. В.
  В статті розглянуто застосування теплового насоса, як одного із найбільш перспективного, ефективного і енергозберігаючого способу для виробництва теплоти. Використання теплових насосів дозволяє зменшити витрати палива в системах теплопостачання і суттєво скоротити викиди газів в атмосферу.
 • Item
  Суспільний прогрес
  (КНТУ, 2013) Решетов, О. О.; Стежко, З. В.
  Прогресивнішою для людини буде та система, яка забезпечить їй більший рівень свободи. Для цього необхідно створити соціальний механізм, який гарантував би неперервне наростання рівня соціальної та індивідуальної свободи, ініціативи та творчості людей. Правда, філософська фраза: «Свобода суспільства є свободою кожного громадянина» фактично є соціальним ідеалом (тобто практично недосяжним), але важливо зрозуміти, що справжній прогрес соціальних систем полягає в тому, щоб зростав рівень реально досяжної свободи якщо не у всьому і не для всіх, то в крайньому разі для все більшої кількості людей, членів суспільства. Синтезуючим показником економічної, соціальної, політичної та духовної свободи людини є тривалість її життя. Цей критерій показує, в якій мірі людина може вільно реалізуватися і забезпечити життєдіяльність суспільства як системи, що саморозвивається.
 • Item
  Дослідження вільних коливань систем з двома степенями вільності
  (КНТУ, 2013) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Пирогов, В. В.; Лемента, Є. О.
  Запропонована експериментальна установка, яка дозволяє коливальні рухи вантажів фіксувати та обробляються комп’ютером за сигналами дискретних світлочутливих лінійок. За рахунок пружності пружин вантажі здійснюють коливальні рухи. За змінами параметрів коливань в довільний момент часу можна визначати частоти головних коливань, амплітуди та коефіцієнти форм. Отримані дані порівнюються з теоретичними значеннями.