Підвищення надійності електропостачання споживачів на основі системи моніторингу силових трансформаторів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-12

Authors

Запарій, Олександр Сергійович
Zaparii, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення надійності електропостачання споживачів, яке досягається за рахунок запровадження системи моніторингу силових трансформаторів. Задачою дослідження є оцінка працездатності і якості функціонування силових трансформаторів з можливим пошкодженням та ідентифікація внутрішніх дефектів. Дослідження теплового режиму трансформатора в системах управління, моніторингу і діагностики, а також проектної моделі трансформатора, в тому числі алгоритм управління системою охолоджування і впливу режимів роботи трансформатора на інтенсивність старіння масла. Результати досліджень, проведених в даній магістерській роботі можуть бути використані при розробці системи електропостачання промислового підприємства та при плануванні ремонтно-відновлювальних робіт на електроенергетичних об’єктах промислових підприємств та електричних мереж. The purpose of the qualification work is to increase the reliability of electricity supply to consumers, which is achieved by introducing a system for monitoring power transformers. The task of the study is to assess the efficiency and quality of functioning of power transformers with possible damage and to identify internal defects. Research of the thermal regime of the transformer in control, monitoring and diagnostic systems, as well as the design model of the transformer, including the algorithm for controlling the cooling system and the influence of the transformer operating modes on the intensity of oil aging. The results of the research carried out in this master's thesis can be used in the development of the power supply system of an industrial enterprise and in the planning of repair and restoration works at electric power facilities of industrial enterprises and electrical networks.

Description

Keywords

силовий трансформатор, моніторинг, трансформаторне мастило, частковий розряд, монітор, струм короткого замикання, хроматографічний аналіз, датчики, power transformer, monitoring, transformer oil, partial discharge, monitor, short-circuit current, chromatographic analysis, sensors

Citation

Запарій, О. С. Підвищення надійності електропостачання споживачів на основі системи моніторингу силових трансформаторів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 106 с.