Методика та процедури формування фінансової звітності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо професійної програми «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки». Центральноукраїнський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. Кропивницький, 2021. В першому розділі розкрито сутність та призначення фінансової звітності, склад та зміст її основних компонентів; проаналізовано зміст якісних характеристик та принципів підготовки фінансової звітності; досліджено класифікацію користувачів фінансової звітності та їх інформаційні потреби; виокремлено особливості малого підприємництва в контексті подання фінансової звітності. В другому розділі представлено організаційну характеристику підприємства та результати аналізу його діяльності за 2018-2020 рр.; досліджено основні етапи формування фінансової звітності та порядок організації бухгалтерського обліку; висвітлено порядок складання фінансової звітності за 2020 рік. В третьому розділі запропоновано шляхи вдосконалення процедур формування фінансової звітності та їх інформаційного забезпечення; обґрунтовано методику відображення змін в обліковій політиці та вплив помилок у фінансовій звітності; конкретизовано механізм врахування подій після дати балансу; охарактеризовано вплив принципу безперервності діяльності та інфляції на формування фінансової звітності. Обґрунтовано необхідність запровадження обов’язкових положень наказу про облікову політику в частині проаналізованих додаткових процедур. Graduate qualification work for the second (master's) higher education degree in specialty 071 “Accounting and taxation” of the educational-professional program “Accounting and taxation in management of business structures and the public sector of the economy”. Central Ukrainian National Technical University Ministry of Education and Science of Ukraine. Kropyvnytskyi, 2021. The first chapter reveals the nature and purpose of financial statements, the composition and content of its main components; the content of qualitative characteristics and principles of preparation of financial statements is analyzed; the classification of users of financial statements and their information needs are studied; the peculiarities of small business in the context of presenting financial statements are highlighted. The second chapter presents the organizational characteristics of the enterprise and the results of the analysis of its activities for 2018-2020; the main stages of formation of financial statements and the order of organization of accounting are investigated; the procedure for compiling financial statements for 2020 is highlighted. The third chapter suggests ways to improve the procedures for the formation of financial statements and their information support; the method of reflecting changes in accounting policies and the impact of errors in financial statements are substantiated; the mechanism of reflecting the events after the balance sheet date is specified; the influence of the principle of continuity of activity and inflation on the formation of financial statements is characterized. The necessity of introducing obligatory provisions in the order on accounting policy concerning the analyzed additional procedures is substantiated.

Description

Keywords

фінансова звітність, якісні характеристики, принципи підготовки, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, суб’єкти малого підприємництва, процедури, методика, облікова політика, помилки, події після дати балансу, безперервність, інфляція, financial statements, qualitative characteristics, principles of preparation, national accounting regulations (standards), small businesses, procedures, methods, accounting policies, errors, events after the balance sheet date, continuity, inflation

Citation

Бондаренко, А. О. Методика та процедури формування фінансової звітності : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / наук. кер. Н. С. Шалімова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 121 с.