Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: облік, оподаткування та контроль

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Малина О.В. Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: облік, оподаткування та контроль – Випускна кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Центральноукраїнський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. – Кропивницький, 2021. У вступі роботи наведено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, інформаційну базу, методи, наукове і практичне значення проведеного дослідження та структуру випускної кваліфікаційної роботи. У першому розділі розглянуто юридичні підстави створення та існування, стан й особливості функціонування ОСББ; організацію і методику обліку діяльності ОСББ; порядок оподаткування та контролю діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Другий розділ містить опис організаційно-економічної характеристики досліджуваного об’єднання, порядок формування тарифу на послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території, облік та контроль фінансово-господарської діяльності ОСББ. У третьому розділі розроблено та представлено рекомендації з покращення організації і методики обліку, оподаткування і контролю діяльності ОСББ, а також проблеми та шляхи їх вирішення задля поліпшення діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Висновки до роботи узагальнюють основні результати проведеного дослідження. Malyna O.V. Activities of associations of co-owners of apartment buildings: accounting, taxation and control. Graduation qualification work on the second (master's) level of higher education in the specialty 071 «Accounting and Taxation». – Central Ukrainian National Technical University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kropyvnytskyi, 2021. The introduction of the work provides the relevance, purpose, objectives, object, subject, information base, methods, scientific and practical significance of the study and the structure of the final qualifying work. The first section considers the legal basis for the creation and existence, state and features of the functioning of condominiums; organization and methods of accounting for condominiums; the procedure for taxation and control of the activities of associations of co-owners of apartment buildings. The second section contains a description of the organizational and economic characteristics of the studied association, the procedure for forming a tariff for services for the maintenance of the house and adjacent territory, accounting and control of financial and economic activities of condominiums. The third section develops and presents recommendations for improving the organization and methods of accounting, taxation and control of condominiums, as well as problems and solutions to improve the activities of associations of co-owners of apartment buildings. Conclusions to the work summarize the main results of the study.

Description

Keywords

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, діяльність, облік, оподаткування, контроль, проблеми та перспективи, удосконалення, association of co-owners of apartment buildings, condominiums, activities, accounting, taxation, control, problems and prospects, improvement

Citation

Малина, О. В. Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: облік, оподаткування та контроль : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / наук. кер. Т. В. Фоміна ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 119 с.