Особливості організації і методики обліку та внутрішнього контролю запасів в системі управління автодорожніми підприємствами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-23

Authors

Чабаненко, Світлана Петрівна
Chabanenko, Svitlana

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Чабаненко С.П. Особливості організації і методики обліку та внутрішнього контролю запасів в системі управління автодорожніми підприємствами. – Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо професійної програми «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки». – Центральноукраїнський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. – Кропивницький, 2021. У першому розділі «Теоретико-методичні основи обліку та внутрішнього контролю запасів на автодорожніх підприємствах» досліджено економічну сутність запасів та особливості їх формування на автодорожніх підприємствах, розкрито класифікаційні ознаки запасів, підходи щодо оцінки при надходженні, вибутті та на дату балансу, висвітлено підходи щодо організації обліку запасів та наведено особливості організації і методики внутрішнього контролю запасів в системі управління запасами на автодорожніх підприємствах. В другому розділі «Особливості обліку та внутрішнього контролю запасів в системі управління автодорожніми підприємствами на прикладі Філії «Маловисківський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» наведено організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства, висвітлено порядок контролю стану складського господарства та дотримання умов зберігання запасів, відображення його результатів в обліку, досліджено організацію обліку і контролю операцій пов’язаних з надходженням та вибуттям запасів та проведено оцінку стану організації обліку та внутрішнього контролю запасів в системі управління досліджуваного підприємства. Четвертий розділ «Напрями удосконалення організації і методики обліку та внутрішнього контролю запасів в управлінні автодорожніми підприємствами» містить пропозиції спрямовані на формування системи управлінського обліку запасів автодорожніх підприємств та рекомендації щодо удосконалення внутрішнього контролю запасів на досліджуваному підприємстві. Chabanenko S.P. Features of the organization and methods of accounting and internal control of Inventories in the management system of auto road enterprises. - Graduate qualification work for the second (master's) higher education degree in specialty 071 "Accounting and taxation" of the educational-professional program " Accounting and Taxation in Business Administration and Public Sector". – Central Ukrainian National Technical University Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kropyvnytskyi, 2021. The first section "Theoretical and methodological bases of accounting and internal control of stocks at road enterprises" explores the economic essence of stocks and features of their formation at road enterprises, reveals the classification features of stocks, approaches to valuation at receipt, disposal and balance sheet date, approaches to organization inventory accounting and features of the organization and methods of internal control of inventories in the inventory management system at road enterprises. The second section "Features of accounting and internal control of stocks in the management system of road enterprises on the example of the Branch" Malovyskovsky Rayavtodor "SE" Kirovograd Regional Road "OJSC" State Joint Stock Company "Roads of Ukraine" provides organizational and economic characteristics of the study economy and compliance with storage conditions, reflecting its results in accounting, studied the organization of accounting and control of transactions related to the receipt and disposal of stocks and assessed the state of accounting and internal control of stocks in the management system of the studied enterprise. The fourth section "Directions for improving the organization and methods of accounting and internal control of inventories in the management of road enterprises" contains proposals aimed at forming a system of management accounting of inventories of road enterprises and recommendations for improving internal control of inventories at the enterprise.

Description

Keywords

облік, внутрішній контроль, запаси, облікова політика, система управління, оцінка запасів, класифікація запасів, рахунки бухгалтерського обліку, облікові документи, автодорожні підприємства, accounting, internal control, inventories, accounting policy, management system, inventory valuation, inventory classification, accounting accounts, accounting documents, road companies

Citation

Чабаненко, С. П. Особливості організації і методики обліку та внутрішнього контролю запасів в системі управління автодорожніми підприємствами : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / наук. кер. О. А. Магопець ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 134 с.