Механізація вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням похилої камери кукурудзозбирального комбайна

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-21

Authors

Димчук, Денис Сергійович
Dymchuk, Denys

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В магістерській роботі проаналізована і обґрунтована проектна технологія вирощування кукурудзи та її збирання на силос та зелені корми. Вона передбачає отримання постійно високих врожаїв кукурудзи завдяки забезпеченню сучасними машинами та відповідними агрегатами, а також використанням мінімальної ручної праці робітників господарства. Науковий розділ підтриманий глибоким аналізом роботи причіпних та самохідних комбайнів. Розглянуті різні технологічні схеми процесу збирання кукурудзи на зелені корми. Розкрито актуальність теми на підставі чого отримані предмет, об’єкт та задачі досліджень щодо модернізації робочих органів похилої камери комбайна КСКУ–6. Проведені технологічні, кінематичні, енергетичні розрахунки каскаду бітерів. При розрахунку деталей на міцність, а саме ланцюгової передачі та підшипників опор, підтвердилась надійна і якісна робота всієї похилої камери. The master's thesis analyzed and substantiated the design technology of growing corn and harvesting it for silage and green fodder. It envisages obtaining consistently high yields of corn thanks to the provision of modern machines and appropriate aggregates, as well as the use of minimal manual labor by farm workers. The scientific section is supported by an in-depth analysis of trailed and self-propelled combines. Various technological schemes of the process of harvesting corn for green fodder are considered. The relevance of the topic was revealed, on the basis of which the subject, object and tasks of research on the modernization of the working bodies of the inclined chamber of the KSKU-6 combine were obtained. Technological, kinematic, energy calculations of the beater cascade were carried out. When calculating the strength of the parts, namely the chain transmission and support bearings, the reliable and high-quality operation of the entire inclined chamber was confirmed.

Description

Keywords

кукурудза, кукурудзозбиральний комбайн, подрібнювальний барабан, ножі барабану, corn, corn harvester, shredding drum, drum knives

Citation

Димчук, Д. С. Механізація вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням похилої камери кукурудзозбирального комбайна : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Р. В. Кісільов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 55 с.