Механізація вирощування соняшників з удосконаленням культиватора для міжрядного обробітку КРНВ-5,6

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У магістерській роботі розроблена комплексна механізація вирощування соняшників з удосконаленням культиватора для міжрядного обробітку КРНВ-5,6. Запропонована технологія складена на основі вивчення досягнень науки та передового досвіду по ефективному використанню техніки на виконанні операцій по вирощуванню соняшників. Для міжрядних обробітків соняшників, враховуючи агрофон поля, умови роботи агрегатів на ньому і агротехнічні вимоги до техніки, яка використовується при даній операції, обґрунтовано та обрано агрегату у складі трактора МТЗ-80 і культиватора КРНВ- 5,6. Розраховано режими роботи агрегату, описано підготовку його до роботи; заходи з підготовки поля до роботи, проведення контролю якості виконання операції. Складено нову технологічну карту на операцію на основі проведених розрахунків. У науковій частині розглянуто просапні культиватори вітчизняних та зарубіжних виробників, досліджено їх робочі органи. Розглянуто культиватор КРНВ-5,6, який задіяний в технологічному процесі вирощування соняшників. Наведено основні агротехнічні вимоги до знаряддя, його технічну характеристику, будову і роботу. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів при вирощуванні культури, заходи по їх усуненню. У магістерській роботі представлено економічне обґрунтування запропонованих змін у технології вирощування соняшників. In the master's work the complex mechanization of sunflower cultivation with improvement of the cultivator for interrow cultivation of KRNV-5,6 is developed. The proposed technology is based on the study of scientific achievements and best practices for the effective use of technology in the performance of operations for growing sunflowers. For inter-row cultivation of sunflowers, taking into account the agro background of the field, working conditions of the units on it and agrotechnical requirements for the equipment used in this operation, the unit was substantiated and selected as part of MTZ-80 tractor and KRNV-5,6 cultivator. The modes of operation of the unit are calculated, its preparation for work is described; measures to prepare the field for work, quality control of the operation. A new technological map for the operation is based on the calculations. In the scientific part, row cultivators of domestic and foreign producers are considered, their working bodies are studied. The cultivator KRNV-5,6 which is involved in technological process of cultivation of sunflowers is considered. The basic agrotechnical requirements to the tool, its technical characteristic, structure and work are resulted. The analysis of dangerous and harmful production factors at cultivation of culture, measures for their elimination is carried out. The master's thesis presents the economic justification of the proposed changes in the technology of growing sunflowers.

Description

Keywords

соняшники, культиватор,, агрегат, ґрунт, обробіток, sunflowers, cultivator, unit, soil, cultivation

Citation

Тараненко, І. С. Механізація вирощування соняшників з удосконаленням культиватора для міжрядного обробітку КРНВ-5,6 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. А. Дейкун ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 67 с.