Геотехнічний моніторинг для будівництва житлового дев’ятиповерхового будинку по вул. Джерельній в м. Кропивницький

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-21

Authors

Полтавцев, Юрій Юрійович
Poltavtsev, Yurii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Будинок, що зводиться, та навколишнє середовище мають тісний зв'язок. Часова і функціональна тривалість існування будівельного об’єкта визначається гармонійним співіснуванням системи – «будівельний об’єкт - природнє навколишнє середовище». Саме геотехнічний моніторинг і є початковим, та в багатьох аспектах визначальним комплексом заходів, від яких буде залежати часова і функціональна тривалість існування будівельного об’єкту. Кваліфікований збір цих відомостей є важливим і необхідним елементом інженерних вишукувань. На основі цих вишукувань можливі нагальні коригування проекту, що сприятиме підвищенню довговічності будинку та виключить можливість розвитку незворотніх процесів: просідання, крен будівлі, деградація бетону. Метою роботи є отримання практичних навичок щодо проведення інженерних вишукувань для науково-обгрунтованої розробки проекту будівництва житлового 9-ти поверхового будинку. Дослідницька частина магістерської роботи присвячена збиранню інформації та оцінці геоморфологічних, геологічних умов, рельєфу будівельного майданчика, кліматичних та гідрогеологічних умов. Приділена увага захисту майбутнього об’єкту будівництва від техногенного впливу поряд розташованих джерел магнітного, акустичного, газохімічного та радіаційного природного впливу. Виконання магістерської роботи супроводжувалися виконанням рекогнісціровки місцевості і існуючих поряд будівель і споруд в польових умовах. Були застосовані наступні вимірювальні прилади: нівелір, теодоліт, рулетка, дозиметр, комплект лабораторного обладнання для компресійних випробувань ґрунтів, електронні ваги, тощо. The house under construction and the environment are closely connected. The temporal and functional duration of the construction object is determined by the harmonious coexistence of the system - "the construction object - the natural environment". Geotechnical monitoring is the initial, and in many respects the defining set of measures on which the temporal and functional duration of the construction site will depend. Qualified collection of this information is an important and necessary element of engineering research. Qualified collection of this information is an important and necessary element of engineering research. Based on these researches, urgent adjustments of the project are possible, which will increase the durability of the house and eliminate the possibility of irreversible processes: subsidence, rolling of the building, degradation of concrete. The aim of the work is to gain practical skills in conducting engineering surveys for scientifically sound development of a project for the construction of a 9-storey residential building. The research part of the master's thesis is devoted to the collection of information and assessment of geomorphological, geological conditions, terrain of the construction site, climatic and hydrogeological conditions. Attention is paid to the protection of the future construction site from man-made influences near the sources of magnetic, acoustic, gas-chemical and radiation natural influences. Execution of the master's thesis was accompanied by reconnaissance of the area and existing buildings and structures in the field. The following measuring devices were used: level, theodolite, tape measure, dosimeter, a set of laboratory equipment for soil compression testing, electronic scales, etc.

Description

Keywords

геологічні умови, кліматичні умови, рекогнісціровка місцевості, geological conditions, climatic conditions, reconnaissance of the area

Citation

Полтавцев, Ю. Ю. Геотехнічний моніторинг для будівництва житлового дев’ятиповерхового будинку по вул. Джерельній в м. Кропивницький : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. кер. С. О. Карпушин ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 144 с.