Проектування електротехнічної системи електроспоживання авторемонтного підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-15

Authors

Мельник, Дмитро Романович
Melnyk, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню електротехнічної системи електроспоживання авторемонтного підприємства. Проведено проектування, яке задовольняє вимогам економічності та надійності роботи. Для цього в роботі було проведено основні техніко-економічні розрахунки: електричних навантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань. Здійснено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій, конденсаторних установок, струмопроводів, високовольтного обладнання. У спеціальному розділі кваліфікаційної роботи було розглянуто питання оптимального управління якістю електроенергії. В якості приклада розглянуто задачу управління несиметричними режимами в електромережі (режимом зворотної послідовності), що спричиняються живленням приймачів несиметричного виконання. The qualification work is devoted to the design of the electrotechnical system of power consumption of a car repair enterprise. The design was carried out, which meets the requirements of economy and reliability of work. For this, the main technical and economic calculations were carried out in the work: electrical loads, reactive power modes, short-circuit currents. The selection of external and internal power supply schemes for the station, transformer substations, capacitor units, power lines, high-voltage equipment was made. In a special section of the qualification work, the issue of optimal power quality management was considered. As an example, the task of managing asymmetric modes in the power grid (reverse sequence mode) caused by the power supply of asymmetric receivers is considered.

Description

Keywords

електричні навантаження, трансформаторна підстанція, реактивна потужність, струми короткого замикання, електричне обладнання, якість електричної енергії, несиметричні режими, оптимальне управляння якістю електроенергії, electrical loads, transformer substation, reactive power, short-circuit currents, electrical equipment, quality of electrical energy, asymmetric modes, optimal control of power quality

Citation

Мельник, Д. Р. Проектування електротехнічної системи електроспоживання авторемонтного підприємства : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 73 с.