Організація обліку та фінансової звітності закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-27

Authors

Доронін, Володимир Гаррійович
Doronin, Volodymyr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В першому розділі розкрито теоретичні засади організації обліку та фінансової звітності в закладах охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємства, особливості діяльності закладів сфери охорони здоров’я як галузі соціальної сфери, становлення та розвиток бюджетного обліку та фінансової звітності закладів охорони здоров’я як бюджетних закладів, правила організації обліку та звітності закладів охорони здоров’я як комунальних некомерційних підприємств – малих підприємств. В другому розділі представлено організаційно-економічну характеристику комунального некомерційного підприємства «Петрівська центральна лікарня», результати дослідження порядку організації обліку та звітності в лікарні та методики складання фінансової звітності. В третьому розділі висвітлено шляхи удосконалення порядку організації та фінансової звітності в закладах охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємства, напрями використання фінансової звітності закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства для фінансового планування, проблеми впровадження вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо комплекту фінансової звітності для малих та середніх підприємств. In the first chapter, the theoretical principles of the organization of accounting and financial reporting in health care institutions - communal non commercial enterprises, the peculiarities of the activities of health care institutions as a branch of the social sphere, the formation and development of budget accounting and financial reporting of health care institutions as budgetary institutions, rules for the organization of accounting and reporting of health care institutions as communal non-commercial enterprises - small enterprises. The second chapter presents the organizational and economic characteristics of the communal non-profit enterprise "Petrivska Central Hospital", the results of the study of the order of organization of accounting and reporting in the hospital and the methodology of financial reporting. In the third section, the ways of improving the order of organization and financial reporting in health care institutions - communal non-profit enterprises, the directions of using financial reporting of health care institutions - communal non-profit enterprises for financial planning, problems of implementing the requirements of the International Financial Reporting Standards regarding the set of financial statements are highlighted for small and medium enterprises.

Description

Keywords

заклади охорони здоров’я, комунальні некомерційні підприємства, малі підприємства, соціальна сфера, облік, фінансова звітність, health care institutions, communal non-profit enterprises, small enterprises, social sphere, accounting, financial reporting

Citation

Доронін, В. Г. Організація обліку та фінансової звітності закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / наук. кер. Н. С. Шалімова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 117 с.