Perspectives and Trends in Development of Management Accounting in Georgia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

The article is devoted to the problems of development of management accounting in Georgia and directions of their solution. It is substantiated that increase of efficiency of activity of the enterprises and the organizations is connected with using of the information presented by the management accounting. The need of using modern information systems is considered. The components of the automated accounting system are defined. The definition of management accounting as an integrated system of accounting of costs and revenues, rationing, planning, control and analysis, systematizing information for operational management decisions is proposed. It is proved that the existing organizational structure of the enterprise should be regularly analyzed and revised taking into account the changes occurring in its economic activity and the achievements of scientific and technical progress. Статья посвящена проблемам развития управленческого учета в Грузии и направлениям их решения. Обосновано, что повышение эффективности деятельности предприятий и организаций связано с использованием информации, предоставленной управленческим учетом. Доказана необходимость использования современных информационных систем. Определены компоненты автоматизированной системы бухгалтерского учета. Предложено определение управленческого учета как интегрированной системы учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений. Доказано, что существующую организационную структуру предприятия следует регулярно анализировать и пересматривать с учетом изменений, происходящих в его хозяйственной деятельности, и достижений научно-технического прогресса. На сучасному етапі розвитку наукових досліджень та розробок відбуваються інтеграційні процеси наявних концепцій зарубіжних науковців. Ці тенденції сприяють формуванню нових загальнонаукових підходів і концепцій розвитку управлінського обліку, визначенню наукових парадигм. Увага науковців до цього питання підтверджує, що управлінський облік знаходиться в розвитку, удосконалюється відповідно до сучасних вимог бізнесу, розвиваючи власні процедури, інструменти, методи й адаптуючи розроблені суміжними науками. Разом з тим, підвищеної уваги вимагають питання удосконалення управлінського обліку з урахуванням особливостей середовища та його складових, в яких функціонують підприємства кожної конкретної країни. Метою написання статті є обґрунтування напрямів розвитку управлінського обліку в Грузії з урахуванням особливостей середовища, в якому функціонують підприємства. Дослідження показало, що сьогодні дуже мало суб’єктів господарювання в Грузії застосовують принципи та системи повного управління. Фактично тільки в міжнародних компаніях застосовується система управлінського обліку та відповідні рахунки. Обґрунтовано, що шлях підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій лежить через інформацію, надану управлінським обліком. Доведена необхідність використання сучасних інформаційних систем. В якості компонентів автоматизованої системи бухгалтерського обліку визначені: апаратні засоби; програмне забезпечення; математичне забезпечення; інформаційна безпека; функціональна підтримка; технологічна підтримка. Всі ці компоненти взаємопов'язані і повинні використовуватися у тісному взаємозв’язку. Обґрунтовано, що управлінський облік - це інтегрована система обліку витрат і доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, що систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень. Доведено, що існуючу організаційну структуру підприємства слід регулярно аналізувати і переглядати з урахуванням змін, що відбуваються в його господарській діяльності (освоєння виробництва нових видів продукції, зміна технологій, зміна менеджерів тощо), і досягнень науково-технічного прогресу. Удосконалюючи організаційну структуру підприємства, важливо відповідним чином змінювати підходи до складання внутрішньої звітності та оцінки результатів діяльності.

Description

Keywords

accounting, management accounting expenditures, business units, benchmarking, SMART, direct-costing, market niche, учет, управленческий учет, расходы, бизнес-единицы, бенчмаркинг, СМАРТ, директ-костинг, рыночная ниша, облік, управлінський облік, витрати, бізнес-одиниці, бенчмаркінг, СМАРТ, директ-костинг, ринкова ніша

Citation

Bauchadze, B. Perspectives and Trends in Development of Management Accounting in Georgia / B. Bauchadze // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - Вип. 33. - С. 130-135.