Економічні науки. Випуск 33. – 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Financial Support for the Development of Joint Territorial Communities
  (ЦНТУ, 2018) Popova, S.; Popov, V.; Попова, С. П.; Попов, В. М.
  The theoretical bases of research of financial resources and financial support of development of territorial communities are analyzed in the article. The mechanism of their financial support by sources of financial resources is considered. An assessment of current state of the formation of financial and budgetary resources of joint territorial communities and their subsidization was made. The impact on financing of the development of joint territorial communities by the State Fund for Regional Development was analyzed. The basic requirements for the formation of an effective system of financial support for the development of joint territorial communities are formulated. В статье анализируются теоретические основы исследования финансовых ресурсов и финансового обеспечения развития территориальных общин. Рассмотрен механизм их финансового обеспечения по источникам финансовых ресурсов. Осуществлена оценка современного состояния формирования финансовых ресурсов бюджетов объединенных территориальных общин и их дотационность. Проанализировано влияние на финансирование развития объединенных территориальных общин со стороны Государственного фонда регионального развития. Сформулированы основные требования по формированию эффективной системы финансового обеспечения развития объединенных территориальных общин. Дотаційність значної частини місцевих бюджетів зробило їх обтяжливими для державного бюджету та позбавило територіальні громади стимулів до соціально-економічного розвитку. Тому питання об’єднання територіальних громад та пошуку й розширення джерел їх ефективного розвитку зберігають свою актуальність. Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних підходів щодо сутності фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад та на цій основі подальший науковий пошук напрямків розширення джерел їх фінансування. Під фінансовим забезпеченням територіальних громад слід розуміти процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, з метою задоволення потреб та інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території. При цьому, основною формою фінансового забезпечення територіальних громад залишається бюджетне фінансування, від якості якого залежить рівень їх економічного та соціального розвитку. Крім бюджетних джерел фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад можуть використовуватися інвестиційні, грантові та кредитні. Важливим кроком у зміцненні фінансової бази об’єднаних територіальних громад стало створення Держаного фонду регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків. Недостатність бюджетного фінансування територіальних громад зумовлює необхідність пошуку альтернативних джерел їх фінансового забезпечення. Необхідно стимулювати територіальні громади до використання свого права на здійснення запозичень як місцевих, так і зовнішніх, в тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Перспективними для територіальних громад можуть бути такі механізми фінансування їх розвитку як ендавмент та краудсорсинг. Використання певних інструментів та механізмів залежить від специфіки розвитку конкретної громади, її можливостей та проблемних ситуацій. Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані на пошук напрямів розширення їх фінансової бази, формування шляхів заохочення підприємницької ініціативи, ефективного використання місцевих ресурсів, створення нових робочих місць тощо.
 • Item
  Аналіз діяльності по здійсненню авіаційних перевезень в Україні
  (ЦНТУ, 2018) Саркісова, О. М.; Токарь, А. Ф.; Саркисова, О. М.; Sarkisova, O.; Tokar, A.
  У статті досліджена діяльність по здійсненню авіаційних перевезень в Україні, її сучасний стан та проаналізовано основні показники авіаційної діяльності. Наведено та проаналізовано проблемні аспекти організації українського авіаційного транспорту, які потребують вирішення. Надано практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоздатності авіаційного транспорту України. В статье исследована деятельность по осуществлению авиационных перевозок в Украине, ее современное состояние и проанализированы основные показатели авиационной деятельности. Приведены и проанализированы проблемные аспекты организации украинского авиационного транспорта, которые требуют решения. Даны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности авиационного транспорта Украины. The developed transport system is a guarantee of sustainable economic growth and improvement of interstate relations of Ukraine. Activities of all types of transport are an integral part of the process of becoming a state as an economically independent unit. One of the main problems of the aviation industry is the imperfection of infrastructure, due to the monopolization and closure of the air transport market. The purpose of the article is to analyze the main indicators of aviation activity, the shortcomings and reasons for insufficiently high rates of aviation transportation compared with other modes of transport. The role and tendency of air transport development in Ukraine are determined. Air transportation has advantages in the use for transcontinental passenger transportation, but it is considerably inferior to short-distance transportation, which is clearly illuminated and illustrated in the article. That is why, the reason for the slow growth of volumes of transportation is still the problem of updating the aviation park, the development of airports, which together with the high cost of carriage on the Ukrainian market of airline services and the difficult economic situation in the country leads to disappointing indicators of the industry of air transport. In order to improve the efficiency of air transport, a number of recommended proposals for improving the process of aviation transportation, increasing the competitiveness of domestic carriers and increasing demand for transportation among the population of Ukraine was identified. Improving the efficiency of air transport is to determine how the most efficient use of available resources of each enterprise. Fierce competition in the market of transport services leads to systematic and detailed analysis of its activities, on the basis of which it is necessary to justify the economic evaluation of work. Such detail will enable the timely identification of deficiencies in the work at each stage of the process of transportation of passengers, cargo or mail, to evaluate their consequences, to prevent their appearance and to quickly implement effective measures to eliminate them.
 • Item
  Привабливість підприємницької діяльності в Україні та за її межами: організаційний та податковий аспекти
  (ЦНТУ, 2018) Шелковникова, О. В.; Шелковникова, В. С.; Шелковникова, Е. В.; Shelkovnykova, O.; Shelkovnykova, V.
  У статті розглянуто найбільш привабливі країни для ведення підприємницької діяльності з точки зору її організації та оподаткування, а також визначено найпривабливішу країну для наших підприємців. Проведено порівняльний аналіз діяльності суб’єктів підприємництва в Естонії та Україні з питань відкриття та керування підприємством, організації розрахунків та діючих систем оподаткування. З’ясовано позитивні риси підприємництва в Україні та окреслено коло невирішених проблем. На основі успішного досвіду Естонії розроблено пропозиції щодо покращення привабливості діяльності суб’єктів вітчизняного підприємництва. В статье рассмотрены наиболее привлекательные страны для ведения предпринимательской деятельности с точки зрения ее организации и налогообложения, а также определена наиболее привлекательная страна для наших предпринимателей. Проведен сравнительный анализ деятельности субъектов предпринимательства в Эстонии и Украине по вопросам открытия и управления предприятием, организации расчетов и действующих систем налогообложения. Определены позитивные черты предпринимательства в Украине и очерчен круг нерешенных проблем. На основе опыта Эстонии разработаны предложения относительно улучшение привлекательности деятельности субъектов отечественного предпринимательства. A lot of Ukrainian entrepreneurs sooner or later accept and make decisions to open a business outside the country. As the result, the economy development slows down, because the capital works for another country. In addition, budget losses from domestic business projects implementation on the territory of other countries do not provide economic growth and realization urgent expenses our country. The article’s aim is study and analyze the attractiveness of entrepreneurial activity abroad for domestic business and develop on this basis effective proposals to improving the conditions for carrying out activities in Ukraine for our enterprises. In the article are considered the most attractive countries for the conduct entrepreneurial activity at the point of organization view and taxation. During the research, the features of entrepreneurial activity of European countries, and also USA, were analyzed. In the result of analysis we found a country with the most optimal terms of doing business for our businessmen. The comparative analysis of business activity was conducted in Estonia and Ukraine at the questions of opening and management an enterprise, calculation organizations and taxation operating systems. The enterprise positive lines were identified in Ukraine and the circle of unsolved problems was outlined. Suggestions were worked on the base of Estonian experience connected to improvement attractiveness for subjects of domestic business activity. The most significant proposals: ensure the operational realization possibility to use electronic systems by an electronic digital signature; develop effective measures to accelerate the introduction tax on capital withdrawn; simplify accounting and reporting procedures; coordinate and implement the draft law of foreign exchange transactions; ensure the free payments introduction with the world-known payment systems; reduce penalties and ensure the implementation mechanism of priority warning.
 • Item
  Економічний аналіз та бізнес-планування як базові елементи оцінки інвестиційної привабливості авіакомпанії
  (ЦНТУ, 2018) Коваленко, Н. О.; Cтолярчук, Н. В.; Kovalenko, N.; Stoliarchuk, N.
  У статті досліджено та конкретизовано методи застосування економічного аналізу та бізнес-планування як базових елементів оцінки інвестиційної привабливості авіакомпаній України в умовах міжконтинентальної інтеграції. Надано практичні рекомендацій щодо підвищення ефективності управління комерційною діяльністю авіакомпаній України в умовах євроінтеграції. Визначено основні магістралі подальших досліджень у напрямку обґрунтування принципів та методів управління інвестиційною привабливістю авіапідприємств цивільної авіації України відповідно до вимог представлених у бізнес-плані. В статье исследованы и конкретизированы методы применения экономического анализа и бизнес-планирования как базовых элементов оценки инвестиционной привлекательности авиакомпаний Украины в условиях межконтинентальной интеграции. Даны практические рекомендации по повышению эффективности управления коммерческой деятельностью авиакомпаний Украины в условиях евроинтеграции. Определены основные магистрали дальнейших исследований в направлении обоснования принципов и методов управления инвестиционной привлекательностью авиапредприятий гражданской авиации Украины согласно требованиям представленным в бизнес-плане. The paper is devoted to the research exploring ways to apply elements of economic analysis and business planning as a mechanism for evaluating and managing investment attractiveness, as well as the development of practical recommendations for improving the management of commercial activities of airlines in Ukraine in today's market environment. Intercontinental integration of civil aviation actors and the transition to market conditions of operation regulates the new conditions of the airlines. Most airlines of Ukraine exist in the absence of funds, outdated fleet of aircraft, imperfect management, which accordingly leads to the loss of airlines ability to function effectively.The article, explores and specifies the methods of applying economic analysis and business planning as the basic elements for assessing the investment attractiveness of Ukrainian airlines in terms of intercontinental integration. Practical recommendations for improving the efficiency of commercial airline business management in Ukraine under the conditions of European integration are given. The analysis of literary sources has made it possible to concretize that the problem of system city and elaboration of the issues of evaluation and management of investment attractiveness of airlines using economic analysis and business planning related to the reflection of new trends in the development of world air transport is insufficient and does not meet the requirements of the practice of modern world aviation. The article proposes ways of applying elements of economic analysis and business planning as a mechanism for managing investment attractiveness and developing practical recommendations for increasing the efficiency of commercial activity of Ukrainian airlines in modern conditions. Prospects for further research in this area are defining and substantiating the principles and methods of managing the investment attractiveness of aviation enterprises of civil aviation in accordance with the aspects and requirements presented in the business plan.
 • Item
  Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств
  (ЦНТУ, 2018) Вишневська, В. А.; Ніколаєв, І. В.; Вишневская, В. А.; Николаев, И. В.; Vyshnevska, V.; Nikolaiev, I.
  Здійснення діяльності промислових підприємств пов’язане з багаточисельними ризиками. За таких обставин суб’єктам господарювання необхідно вміти оцінювати ступінь можливого впливу ризиків та управляти ними з метою зниження. У статті визначено та проаналізовано підходи до трактування сутності промислових ризиків, проведено порівняльний аналіз факторів ризику різних галузей. Запропоновано класифікацію ризиків діяльності промислового підприємства, що є передумовою використання відповідних методів управління ними. Осуществление деятельности промышленных предприятий связано с многочисленными рисками. При таких обстоятельствах субъектам хозяйствования необходимо уметь оценивать степень возможного влияния рисков и управлять ними с целью снижения. В статье определены и проанализированы подходы к трактовке сущности промышленных рисков, проведен сравнительный анализ факторов риска различных отраслей. Предложена классификация рисков деятельности промышленного предприятия, что является предпосылкой использования соответствующих методов управления ними. The implementation of the activities of industrial enterprises is associated with numerous risks. In such circumstances, business entities must be able to assess the degree of potential impact of risks and manage them in order to reduce. In the article, approaches to the interpretation of the nature of industrial risks are defined and analyzed, comparative analysis of risk factors in various industries are conducted. The classification of the risks of an industrial enterprise is proposed, which is a prerequisite for the use of appropriate management methods for them.Industrial production, as any business activity is carried out under risk conditions, therefore it is difficult to overestimate the value of management, which is more of a conscious necessity, than just a function of the control system. As a result of the analysis of the degree of risk influence on the efficiency of industrial enterprises the branches are revealed, which are the subject to the greatest influence of negative factors caused by the uncertainty of the result with the high dynamics of the development of the Ukrainian economy. The production activity involves a high proportion of the risk that an entrepreneur must assume by identifying the nature and extent of risk. Industrial risks are very complex, and the most dangerous risks that affect the activities of the company, and they can cause the most significant losses. Scientific practical interest in this research represents the classification of risks in industry. The scientifically based risk classification allows a clear definition of the place of each risk in their overall system. It creates opportunities for the effective use of appropriate methods and techniques for risk management. Introduction of the concept of "risks of industrial enterprises" is useful for conducting a qualitative analysis of the possible occurrence of unpredictable situations in the concrete practice of the activity of production enterprises as the main link of the economy. The conducted research on revealing the essence of industrial risk has allowed to clarify and supplement it.
 • Item
  Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
  (ЦНТУ, 2018) Семикіна, М. В.; Пасєка, С. Р.; Бугаєва, М. В.; Семикина, М. В.; Пасека, С. Р.; Бугаева, М. В.; Semikina, M.; Pasieka, S.; Buhaieva, M.
  У статті визначені сутність, особливості та роль корпоративної культури підприємств готельно-ресторанного бізнесу і туризму. Обґрунтовано сутність корпоративної культури, її механізму, визначено основні перешкоди на шляху його формування. На основі експертних оцінок сформовано перелік чинників за пріоритетністю впливу на формування корпоративної культури персоналу туристичної галузі та готельно-ресторанного бізнесу. Виокремлено декілька основних типів організаційної культури підприємств, які зумовлюють формування специфічних сегментів корпоративної культури. Визначено сучасні пріоритети розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу і туристичної галузі з позицій розвитку корпоративної культури. В статье определены сущность, особенности и роль корпоративной культуры предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Обосновано сущность корпоративной культуры, ее механизма, определены основные препятствия на пути его формирования. На основе экспертных оценок сформирован перечень факторов с учетом приоритетности их влияния на формирование корпоративной культуры персонала туристической отрасли и гостинично-ресторанного бизнеса. Выделены несколько типов организационной культуры предприятий, которые обуславливают формирование специфических сегментов корпоративной культуры. Определены современные приоритеты развития предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и туристической отрасли с позиций развития корпоративной культуры. The emergence of a market economy in Ukraine and the emergence of various forms of ownership were conditioned by the rapid development of enterprises of hotel and restaurant business and tourism. However, the quality of services in this area is still behind the development of similar enterprises in the EU. The reasons for this gap are ambiguous, among the main ones experts distinguish not so much the lack of funds, but the lack of progressive corporate culture of enterprises, which should be the driving force behind the positive changes in customer service. In the interests of better meeting the needs of consumers, the search for ways to redirect the development of hotel and restaurant business and tourism to the application of modern mechanisms of corporate culture is being sought. The purpose of the article is to justify the place and role of corporate culture in the modern development of enterprises of hotel-restaurant and tourist business, to determine the essence of the mechanism of such a culture and obstacles in its formation. The essence, features and the role of the corporate culture of enterprises of hotel and restaurant business and tourism were determined. The authors substantiated the essence of corporate culture, its mechanism and identified the main obstacles to its formation. The list of factors has been formed according to the priority of influence on the formation of the corporate culture of the personnel of the tourism industry and hotel and restaurant business on the basis of expert assessments. The main types of organizational culture of enterprises that predetermine the formation of specific segments of corporate culture were singled out by the authors. The modern priorities of the development of enterprises of hotel and restaurant business and tourism industry from the standpoint of corporate culture development were identified. We prioritize the development of enterprises of hotel and restaurant business and tourism industry with the formation of the most progressive types of corporate culture ("Business Partnership", "Democracy and Coordination"). The further transformation of the corporate culture oriented towards partnership relations should be considered as a significant reserve of economic growth and innovative development of domestic enterprises. We believe that the formation of progressive types of corporate culture will contribute to the manifestation of the work and creativity of the staff. However, this will require enterprises not only to preserve the labor values and achievements inherent in the national labor culture, but also to qualitatively transform the working mentality of managers and subordinates in promoting social dialogue, social partnership in the interests of increasing the competitiveness of staff and enterprises.
 • Item
  Методика шкалювання результатів автоматизованого тестування респондентів соціодинамічних систем
  (ЦНТУ, 2018) Макаренко, Л. М.; Makarenko, L.
  У статті розглянуто питання шкалювання первинних оцінок результатів автоматизованого тестування респондентів соціодинамічних систем щодо лінійних шкал з фіксованим числом діапазонів, а також показано застосування методики шкалювання при поданні результатів тестувань респондентів соціодинамічних систем. Розроблена методика шкалювання первинних тестових оцінок дозволяє одержувати результуючі оцінки в будь-якій лінійній шкалі оцінювання безпосередньо при перегляді результатів. Порівняння отриманих результатів шкалювання зі статистичними даними має практичне співпадіння результатів, що підтверджує достовірність запропонованої методики. В статье рассмотрены вопросы шкалирования первичных оценок результатов автоматизированного тестирования респондентов социодинамических систем по линейным шкалам с фиксированным числом диапазонов, а также показано применение методики шкалирования при представлении результатов тестирования респондентов социодинамических систем. Разработанная методика шкалирования первичных тестовых оценок позволяет получать результирующие оценки в любой линейной шкале оценивания непосредственно при просмотре результатов. Сравнение полученных результатов шкалирования статистических данных имеет практическое совпадение результатов, подтверждающего достоверность предложенной методики. The article deals with the problem of scaling primary assessments of the results of automated testing of respondents of social-dynamical systems in relation to linear scales with a fixed number of ranges, and also shows the application of scalping techniques in presenting the results of tests of respondents of sociodynamic systems. The purpose of this work is to develop a technique for both approximate and accurate linear scaling of normalized "primary" test ratings and the application of this technique in the formation of test results in the REMAK system. In the REMAK system, linear (quantile) scaling of scores can be performed immediately after passing the testing session when receiving an on-screen form for viewing the results and after passing the test by all respondents when analyzing the statistics for the test as a whole. The disadvantage of the methodology for the translation of "primary" test scores into the linear scale used in the REMAK system was to adopt the kind of distribution of "primary" assessments uniform and, as a consequence, the lack of their normalization. For small groups of respondents (up to 30 people), errors occurring at the same time did not have a significant effect on the boundaries of scale ranges. With the growth in the number of respondents using the REMAK system, there is a need for the normalization of "primary" test ratings to more accurately calculate the limits of the ranges of linear scales. As a result of the study, a method was developed for scaling primary test scores, which allows you to obtain the resulting scores in any linear scale of evaluation directly when viewing the results. When testing respondents of sociodynamic systems, a result evaluation was obtained immediately after passing the testing session by each respondent, based on the assumption of a normal distribution of 95% of respondents, or on the results of the actual distribution of respondents after passing the entire test. It should be noted that the comparison of the results of scaling with the statistical data showed a practical coincidence of the results, which confirms the reliability of the proposed method.
 • Item
  Методи розробки динамічної моделі прийняття рішень в системі кадрової безпеки підприємства
  (ЦНТУ, 2018) Панченко, В. А.; Panchenko, V.
  У статті представлено підхід до удосконалення процесу обрання методу розробки динамічної моделі управління системою кадрової безпеки підприємства за рахунок побудови аналітичної ієрархічної моделі, що дозволить науково обґрунтувати обрану інтелектуальну технологію шляхом обробки статистичних даних та експертної інформації та підвищити якість управління системою кадрової безпеки підприємства. Розроблені матриці попарних порівнянь альтернатив за визначеними критеріями, проведена нормалізація матриць, розраховані коефіцієнти узгодженості оцінок, визначені ваги критеріїв та побудований середньозважений рейтинг інтелектуальних методів. Обґрунтовано застосування інструментів нечіткої логіки для побудови динамічної моделі прийняття рішень в системі кадрової безпеки підприємства. В статье представлен подход к усовершенствованию процесса выбора метода разработки динамической модели управления системой кадровой безопасности предприятия за счет построения аналитической иерархической модели, что позволило научно обосновать выбранную интеллектуальную технологию путем обработки статистических данных и экспертной информации и повысить качество управления системой кадровой безопасности предприятия. Разработаны матрицы попарных сравнений альтернатив по определенным критериям, проведена нормализация матриц, рассчитаны коэффициенты согласованности оценок, определенные веса критериев и построен средневзвешенный рейтинг интеллектуальных методов. Обосновано применение инструментов нечеткой логики для построения динамической модели принятия решений в системе кадровой безопасности предприятия. The most common methods of constructing control systems are based on the use of mathematical models of objects. However, for the vast majority of both artificial and natural objects of management, the construction of accurate mathematical models is practically impossible in view of their complex formalization. In addition, these objects function in an environment whose properties change or can not be determined in advance. In the case of poor formalization of the control object, the problem of constructing a system based on intellectual principles is updated. The aim of the work is to improve the process of dynamic decision making method based on intellectual techniques, which will allow increasing the quality of the personnel security management system. The approach to the dynamic decision making method electing in the personnel security system was improved by constructing an analytical hierarchical model that will scientifically substantiate the selected intellectual technology by processing the statistical data and expert information. The matrices of pairwise comparisons of alternatives according to certain criteria were developed, the matrices were normalized, the coefficients of consistency of estimates were calculated, the weight of the criteria was determined, and the weighted average rating of intellectual methods was constructed. The usage of fuzzy logic tools for the construction of a dynamic decision making model in the personnel security system of the enterprise was substantiated. The scientific novelty of the work is an improved approach to the process of dynamic decision making method electing of the personnel security management system by constructing an analytical hierarchical model that will scientifically substantiate the selected intellectual technology by processing the statistical data and expert information and allow to increase the quality of the personnel security management system. The practical value lies in applying the Saati method to automate the process of choosing a method for developing a dynamic management model of the personnel security system. The prospect of the study is the development of a dynamic decision-making model with the usage of fuzzy logic tools for the personnel security intelligent management system.
 • Item
  Науково-методичні аспекти прогнозування витрат і планування сталого розвитку агропідприємства
  (ЦНТУ, 2018) Кернасюк, Ю. В.; Kernasyuk, Yu.
  В статті розглянуто питання організації забезпечення прогнозування витрат і планування сталого розвитку сільськогосподарського підприємства. Здійснено аналіз сучасного економічного стану розвитку аграрних підприємств на регіональному, зональному і загальнодержавному рівні. Узагальнено теоретичні аспекти визначення дефініції «сталий розвиток» для аграрного підприємства. Науково обґрунтовано методичні підходи прогнозування витрат і планування сталого розвитку аграрного підприємства з врахуванням впливу ринкового середовища, погодно-кліматичних умов та інших факторів. В статье рассмотрены вопросы организации обеспечения прогнозирования расходов и планирования устойчивого развития сельскохозяйственного предприятия. Осуществлён анализ современного экономического состояния развития аграрных предприятий на региональном, зональном и общегосударственном уровне. Обобщены теоретические аспекты определения дефиниции «устойчивое развитие» для аграрного предприятия. Научно обоснованы методические подходы прогнозирования расходов и планирования устойчивого развития аграрного предприятия с учётом влияния рыночной среды, погодно-климатических условий и других факторов. The purpose of the article is the generalization and development of scientific and methodical approaches to forecasting expenditures in combination with planning for sustainable development of an agricultural enterprise based on the use of economic modeling methods, system analysis and intelligent computer technologies. In the modern economy, one of the important aspects of the competitive functioning of agribusiness enterprises on the principles of sustainable development is the effective management of their financial and material resources. Now it is difficult and problematic to achieve high performance results in the management of enterprises without a comprehensive use of economic modeling methods, system analysis and intelligent computer technologies that significantly expand the existing information and analytical support for forecasting costs and the level of profitability of production activities. The article deals with the organization of ensuring the forecasting of expenditures and planning the sustainable development of an agricultural enterprise. The analysis of the current economic state of the development of agrarian enterprises at the regional, zonal and national levels is carried out. The theoretical aspects of defining the definition of "sustainable development" for an agrarian enterprise are generalized. The methodical approaches to forecasting costs and planning sustainable development of an agricultural enterprise, taking into account the influence of the market environment and other factors were substantiated scientifically. It was suggested to use the tool in the Excel spreadsheet editor, which is called the "Scenario Manager" to automate the calculation of the cost forecast. The scenario approach of the forecast of costs based on 5 variants is grounded. An economic model of cost forecasting based on the example of soybean production is developed. The advantage of this is the ability to provide management with a convenient tool for substantiating and making informed decisions taking into account the influence of the market environment, weather and climate, environmental conditions and other factors. The forecasting model allows to take into account a significant number of factors of influence and trends in the development of super complex systems, including agriculture, and also to ensure a higher level of its reliability.
 • Item
  Аналіз впливу матеріальних витрат на формування собівартості продукції, робіт або послуг підприємства
  (ЦНТУ, 2018) Роєва, О. С.; Роева, О. С.; Roieva, O.
  У статті проведено аналіз матеріальних витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з метою виявлення можливості раціонально використання матеріальних ресурсів та розробки заходів щодо виявлених резервів. Виходячи зі специфіки діяльності підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, визначено об’єкт та предмет дослідження. Запропоновано впровадження низки організаційно-технічних заходів, що дозволять досягти оптимізації рівня витрат та зниження ціни одиниці продукції. В статье проведен анализ материальных затрат предприятий водопроводно-канализационного хозяйства с целью выявления возможности рационально использования производственных ресурсов и разработки мероприятий по выявленным резервам. Определены объект и предмет исследования, исходя из специфики деятельности предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения. Предложено внедрение ряда организационно-технических мероприятий, которые позволят достичь оптимизации уровня затрат и снижения цены единицы продукции. The goal of this research is to identify the opportunities for cost reduction, rational and efficient use of production resources and decrease in the unit price of the services provided by the water and sewage enterprises. Analysis of the costs of the services provided by the water and sewage enterprises aims to identify the possibility of rational use of production resources, information support and comprehensive assessment of cost optimization results was achieved. The expenditure level for water supply and sewerage as well as the effectiveness of the recourses application in the industry forms the index of cost price. Net cost of the works or services produced or provided by water and sewage enterprises includes all costs of drinking water extraction, production and supply to the consumers, water collection, drainage and purification for further use or release into the water ponds (including hot water and water purified in the municipal buildings). Net cost is calculated by type of production process (water lifting, supply to water network, treatment and supply to the consumers) and type of services - water supply and sewage. Water and sewage enterprises, in addition to standard costing items, introduce Purchase Water item. These item costs are included in the net cost of work at the production cost of water. Thus, service net cost analysis is an important cost management tool that enables generalized evaluation of the effectiveness of the production resources and discovering the reserves to increase the enterprise’s profitability and reduce service unit price. The results of the research were leading us to the following conclusions. As well as the reserves of spending cuts are set for each costing item, therefore by eliminating unnecessary cost overruns and unproductive ones in overhead costs, such as savings of lubricants, lighting, reserves of service cost reduction is energy savings through the implementation of organizational and technical measures in compliance with the production process. Also, the replacement of existing tariffs for water supply and sewerage in favor for new economically justified ones that are appropriate in the current economic conditions, management of water supply and sanitation leads to reduction of costs associated with providing operating company, profits and improve competitive ability of enterprises to future.
 • Item
  Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
  (ЦНТУ, 2018) Смірнова, І. В.; Смірнова, Н. В.; Смирнова, И. В.; Смирнова, Н. В.; Smirnova, I.; Smirnova, N.
  У статті узагальнені передумови реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі у світі та в Україні. Уточнено зміст категорії «державний сектор». Досліджено етапи міжнародної та вітчизняної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема, щодо запровадження міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Запропоновані напрямки удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі. В статье обобщенные предпосылки реформирования системы бухгалтерского учета в государственном секторе в мире и в Украине. Уточнено содержание категории «государственный сектор». Исследованы этапы международной и отечественной стандартизации бухгалтерского учета в государственном секторе, в частности, разработка международных и национальных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора. Предложенные направления совершенствования нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе. In the sphere of of public finance, the reform of the management system confirms the close linkage of measures aimed at achieving the effective use of budget funds, with the improvement of management methods, methodological and methodological provision of accounting and financial control. Accordingly, for Ukraine, it is useful to borrow a systematic approach in developing the legal and regulatory framework for the budget process, accounting and control. In order to create reliable and objective economic information, the process of introducing common standards of accounting and financial reporting continues in Ukraine and in the world. Therefore, the aim of writing of the article consists in finding out of features of application of requirements of international and national public sector accounting standards. Pre-conditions of reformation of the system of accounting in public sector in the world and in Ukraine were generalized in the article. Table of contents of category «a public sector» was specified. The features of development and input of international public sector accounting standards were investigational. The stages of national standardization of accounting in a public sector were systematized. A comparative analysis of international and national public sector accounting standards was conducted. Directions of improvement of normative base from а accounting and financial reporting in a public sector were offered. Positive results in development of methodology of accounting in a public sector can be attain only as a result of only approaches to accounting. One of the basic stages of reform here are application in practice of already existent national public sector accounting standards and development of new. National public sector accounting standards are based on the conceptual provisions of international standards, which contain common methodological approaches to the assessment and disclosure of information. They are in line with international standards, taking into account socio-economic development of the country and the peculiarities of the national budget legislation. The development of methodological recommendations for the introduction of national public sector accounting standards, as well as the review of regulatory and methodological support for the implementation of budget execution operations, taking into account changes in the accounting system, should be undertaken to continue the implementation of reforms in the public sector and bring it closer to international practice.
 • Item
  Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства
  (ЦНТУ, 2018) Кононенко, Л. В.; Kononenko, L.
  У статті здійснено дослідження інноваційного розвитку системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства та обґрунтована необхідність оптимізації форм бухгалтерського обліку за порядком оформлення у відповідності як з можливостями автоматизованих систем, так і з вимогами зовнішнього середовища. Доведена циклічність еволюції форм бухгалтерського обліку відповідно до класичної теорії розвитку. В статье исследовано инновационное развитие системы бухгалтерского учета как информационного обеспечения деятельности предприятия и обоснована необходимость оптимизации форм бухгалтерского учета по порядку оформления в соответствии как с возможностями автоматизированных систем, так и с требованиями внешней среды. Доказана цикличность эволюции форм бухгалтерского учета в соответствии с классической теорией развития. Innovative development of the accounting system as information support of a company activity is a constituent part of the innovation process of the company. Nowadays, we observe inconsistency of the existing accounting system with the requirements of modern economy. This fact shows the necessity to study innovative development of the accounting system as information support of a company and to substantiate the need for optimization of the forms of accounting according to the procedure of automated systems as well as the requirements of the environment. The retrospective analysis of the innovative development of accounting makes possible to state that it was mainly associated with changes in accounting forms. Traditional cycles of the development of accounting forms are distinguished by two main classification features of their division in the time continuum: firstly, by the type of means of accounting, and secondly, according to the procedure of registration. At the same time, their innovative development of forms of accounting by type of means for accounting and the order of registration took place cyclically and in parallel according to the classical theory of development. The modern stage of the innovative development of accounting forms can be considered as a transition which is characterized by evolutionary changes not only in accounting technologies but also in procedures and methods (but not in the order of registration) of accounting control (the introduction of computer-based "cloud” technologies). Taking into account that information support of company activity is characterized only by technical adaptation of accounting forms according to the requirements of computer systems and "cloud" technologies, it becomes necessary to develop the ways of their optimization in accordance with the order of registration agreeing with the capabilities of automated systems as well as with requirements of external environment (management system requirements). The expediency of developing this trend is also highlighted by the tendencies of the classical theory of development (including innovation).
 • Item
  Побудова ефективних систем економічного контролю в житлово-комунальному господарстві в умовах трансформації загальних принципів управління в галузі
  (ЦНТУ, 2018) Головченко, О. О.; Головченко, Н. Ю.; Головченко, А. А.; Holovchenko, O.; Holovchenko, N.
  У статті систематизовані укрупнені блоки загальних та особливих завдань та цілей управління в житлово-комунальному господарстві. На підставі проведених узагальнень, сформульовані загальні принципи управління в досліджуваній галузі, які мають бути закладені в основу побудови ефективних систем економічного контролю, як функції управління. Систематизовані основні фактори, які впливають на системність та комплексність управління та мають бути враховані при побудові ефективних систем економічного контролю в житлово-комунальному господарстві, з метою орієнтації таких систем на забезпечення управління в інтересах споживачів житлово-комунальних послуг. В статье систематизированы укрупненные блоки общих и особых задач и целей управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. На основании проведенных обобщений, сформулированы общие принципы управления в исследуемой отрасли, которые должны быть заложены в основу построения эффективных систем экономического контроля, как функции управления. Систематизированы основные факторы, которые влияют на системность и комплексность управления и должны быть учтены при построении эффективных систем экономического контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, с целью ориентации таких систем на обеспечение управления в интересах потребителей жилищно-коммунальных услуг. The purpose of this article is to summarize the main goals and tasks of management in the housing sector, to formulate on their basis the modern management principles in researched industry, as well as to identify the influence of general management principles in the housing sector on building effective systems of economic control at the enterprises of the studied sector. In the article the aggregative units of general and special objectives and goals of management in the housing sector are systemized. On the basis of this summarizing, general principles of management in the studied industry that should be at the core of building an effective system of economic control, as a function of management, were formulated. It was also systematized the main factors that influence on the systematic and complex management and should be taken into account when constructing effective systems of economic control in the housing sector, with the goal orientation of such systems in providing control in the interests of consumers of utility services. The article discloses exclusively general principles of management in the housing and communal services aimed at solving management tasks in the conditions of the transformational economy that are equally fair for other branches of the national economy. It was concluded that when using the principles of focus, systematic and complexity to build effective systems of economic control in the housing sector, scientists should apply other than planning-directive, sense. This sense consists on the direction of the management on the needs of consumers of housing and communal services, with maximum consideration of such factors as: the number and structure of consumers of public services; the volumes of consumption of utilities; the organizational-technological peculiarities of performers of housing and communal services. It has also been proved that the decisive condition for building effective systems of economic control in housing and communal services is the formulation by scientists of special goals and management tasks stemming from sectorial peculiarities, which in turn significantly affect the nature of social and economic relations in the communal sphere.
 • Item
  Визначення сутності поняття «оподаткування» в контексті його сприйняття як соціального процесу
  (ЦНТУ, 2018) Магопець, О. А.; Магопец, Е. А.; Magopets, О.
  В статті аргументовано доцільність сприйняття поняття «оподаткування» в якості соціального процесу. На основі узагальнення та систематизації наукових підходів щодо трактування сутності поняття «оподаткування», їх критичного аналізу, розкриття специфічних властивостей, характеристик та ключових ознак запропоновано авторський підхід щодо визначення сутності поняття «оподаткування». Визначені суб’єкти та об’єкти процесу оподаткування, окреслено їх основні дії, встановлено взаємозв’язки та взаємодію. Охарактеризовано особливості різних періодів розвитку оподаткування як соціального процесу в Україні. В статье аргументировано целесообразность восприятия понятия «налогообложение» в качестве социального процесса. На основе обобщения и систематизации научных подходов к трактовке сущности понятия «налогообложение», их критического анализа, раскрытия специфических свойств, характеристик и ключевых признаков предложен авторский подход к определению сущности понятия «налогообложение». Определены субъекты и объекты процесса налогообложения, очерчены их основные действия, установлены взаимосвязи и взаимодействие. Охарактеризованы особенности различных периодов развития налогообложения как социального процесса в Украине. The purpose of this study is to determine the essence of the concept of "taxation" from the standpoint of its understanding as a social process based on disclosure of its specific properties, characteristics, key features and evolutionary development. It is grounded that taxation should be understood as the procedure for collecting taxes based on organizational and economic relations, interconnections and interaction between its subjects (participants - the state, taxpayers, tax agents, society) and objects (taxes, meetings), during which the reallocation of the gross domestic product is carried out in order to create a financial basis for the state's activities. The key actors in the tax process are the "state" - on the one hand, as a social institution and various government bodies authorized on behalf of the state to carry out certain actions and functions with the aim of formulating and implementing state tax policy and taxpayers - on the other hand, which have an object of taxation and are obliged to pay taxes and fees. The relationship between these entities is ensured by taxes are the main object of the tax process. The totality of social actions of tax entities, which ensure the functioning and change of taxation as a social system, forms the process of taxation itself. Taxation as a social process took place several evolutionary stages of development, taking different forms: origin, development, stabilization, adaptation, transformation, decay, transients. Taxation is proved to be a cyclical social process (since the taxing process is based on the interaction of different actors (participants in the taxation process) that are consciously focused on each other, taxation retains identity in time and its inherent evolutionary character), the level of development of which causes not only general indicators of state development, but also social indicators of social welfare, since with the help of taxes, on the one hand, financing of state needs is carried out and possible The implementation of the state functions of its functions (mainly at the expense of taxes formed a revenue part of the budgets of different levels - this shows the fiscal function of taxes), and on the other hand - it is precisely at the expense of taxes that the regulation of social processes is carried out (as the social function of taxes manifests itself).
 • Item
  Perspectives and Trends in Development of Management Accounting in Georgia
  (ЦНТУ, 2018) Bauchadze, B.; Баучадзе, Б.
  The article is devoted to the problems of development of management accounting in Georgia and directions of their solution. It is substantiated that increase of efficiency of activity of the enterprises and the organizations is connected with using of the information presented by the management accounting. The need of using modern information systems is considered. The components of the automated accounting system are defined. The definition of management accounting as an integrated system of accounting of costs and revenues, rationing, planning, control and analysis, systematizing information for operational management decisions is proposed. It is proved that the existing organizational structure of the enterprise should be regularly analyzed and revised taking into account the changes occurring in its economic activity and the achievements of scientific and technical progress. Статья посвящена проблемам развития управленческого учета в Грузии и направлениям их решения. Обосновано, что повышение эффективности деятельности предприятий и организаций связано с использованием информации, предоставленной управленческим учетом. Доказана необходимость использования современных информационных систем. Определены компоненты автоматизированной системы бухгалтерского учета. Предложено определение управленческого учета как интегрированной системы учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений. Доказано, что существующую организационную структуру предприятия следует регулярно анализировать и пересматривать с учетом изменений, происходящих в его хозяйственной деятельности, и достижений научно-технического прогресса. На сучасному етапі розвитку наукових досліджень та розробок відбуваються інтеграційні процеси наявних концепцій зарубіжних науковців. Ці тенденції сприяють формуванню нових загальнонаукових підходів і концепцій розвитку управлінського обліку, визначенню наукових парадигм. Увага науковців до цього питання підтверджує, що управлінський облік знаходиться в розвитку, удосконалюється відповідно до сучасних вимог бізнесу, розвиваючи власні процедури, інструменти, методи й адаптуючи розроблені суміжними науками. Разом з тим, підвищеної уваги вимагають питання удосконалення управлінського обліку з урахуванням особливостей середовища та його складових, в яких функціонують підприємства кожної конкретної країни. Метою написання статті є обґрунтування напрямів розвитку управлінського обліку в Грузії з урахуванням особливостей середовища, в якому функціонують підприємства. Дослідження показало, що сьогодні дуже мало суб’єктів господарювання в Грузії застосовують принципи та системи повного управління. Фактично тільки в міжнародних компаніях застосовується система управлінського обліку та відповідні рахунки. Обґрунтовано, що шлях підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій лежить через інформацію, надану управлінським обліком. Доведена необхідність використання сучасних інформаційних систем. В якості компонентів автоматизованої системи бухгалтерського обліку визначені: апаратні засоби; програмне забезпечення; математичне забезпечення; інформаційна безпека; функціональна підтримка; технологічна підтримка. Всі ці компоненти взаємопов'язані і повинні використовуватися у тісному взаємозв’язку. Обґрунтовано, що управлінський облік - це інтегрована система обліку витрат і доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, що систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень. Доведено, що існуючу організаційну структуру підприємства слід регулярно аналізувати і переглядати з урахуванням змін, що відбуваються в його господарській діяльності (освоєння виробництва нових видів продукції, зміна технологій, зміна менеджерів тощо), і досягнень науково-технічного прогресу. Удосконалюючи організаційну структуру підприємства, важливо відповідним чином змінювати підходи до складання внутрішньої звітності та оцінки результатів діяльності.
 • Item
  Вплив професійного розвитку на якість людського капіталу в контексті становлення інноваційної моделі національної економіки
  (ЦНТУ, 2018) Горпинченко, О. В.; Horpynchenko, O.
  В статті проаналізовано вплив професійного розвитку працівників на якість людського капіталу. Досліджено стан та тенденції професійного розвитку працівників в Україні у територіальному розрізі. За допомогою регресійного аналізу встановлено залежність соціально-економічних факторів (заробітної плати, рівня освіти працівників, кількості працівників, кількості інноваційно-активних підприємств) з професійним розвитком працівників в умовах переходу до інноваційної моделі національної економіки. В статье проанализировано влияние профессионального развития работников на качество человеческого капитала. Проанализировано состояние и тенденции профессионального развития работников в Украине в территориальном разрезе. С помощью регрессионного анализа установлена зависимость социально-экономических факторов (заработной платы, уровня образования работников, количества работников, количества инновационно активных предприятий) с профессиональным развитием сотрудников в условиях перехода к инновационной модели национальной экономики. The processes of forming and development of innovation-oriented progressive society in Ukraine are impossible without the qualitative changes at the different levels, in particular, from the quality of work of the employee, ending with the quality of functioning of the state mechanism. In the context of the research we have established the level of competitiveness is influenced by the level of education of the population during whole life. As the experience of developed countries demonstrates, the educational level of the population is the main factor of development, in particular, the share of employees with higher education is rather high, which affects both the pace of country's economic development and the high share of the population, which are involved to the professional development. The influence of professional development of employees on the quality of human capital is analyzed in the paper. The purpose of research is to analyze the status of professional development of employees in Ukraine, to identify the main factors, which affect on it in the context of forming an innovative model of the national economy. The status and tendencies of professional development of employees in Ukraine in the territorial section are analyzed. With using the regression analysis, the dependence of socio-economic factors (wages, the level of education of employees, the number of employees, and the number of innovative enterprises) and the professional development of employees in the conditions of transition to the innovative model of the national economy have been established. As the analysis is showed, there are positive tendencies in involving employees to the self-education, participation in a variety of case studies, courses, using ICT, etc. The perspective of further research will be the development of recommendations for the improvement of the regulatory framework which will regulate the professional development of employees in Ukraine, in particular, the creation of the National Qualifications System and development of professional standards in the various fields which could be a real basis for the forming of educational standards.
 • Item
  Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства
  (ЦНТУ, 2018) Коваль, Л. А.; Романчук, С. А.; Koval, L.; Romanchuk, S.
  В статті запропоновано напрями підвищення інноваційної активності підприємств за рахунок вдосконалення кадрових стратегій. Проаналізовано наявний кадровий потенціал підприємства, проведено діагностику рівня сприйнятливості працівників підприємства до інновацій та оцінка мотивації персоналу до розвитку інноваційної праці, сприятливість персоналу до окремих видів інноваційної праці на промисловому підприємстві. В статье предложены направления повышения инновационной активности предприятий за счет совершенствования кадровых стратегий. Проанализирован имеющийся кадровый потенциал предприятия, проведена диагностика уровня восприимчивости работников предприятия к инновациям и оценка мотивации персонала к развитию инновационного труда, склонность персонала к отдельным видам инновационного труда на промышленном предприятии. Possibilities of manifestation and development of innovative activity of Ukrainian workers are formed both under the influence of the system of external factors (globalization, global informatization, international competition, influence of the global financial crisis, etc.), and under the influence of a combination of various internal factors. Taking into account the specificity of innovation in the process of recruitment and reserve preparation, we consider it necessary to introduce a variety of methods for collecting information and assessments - interviewing, testing, testing, certification (including the application of an assessment of competitiveness); To offer individuals who are applying for a vacancy to provide a resume that gives an idea of labor experience, education, publications, inventions, business qualities, recommendations, etc. It makes sense to use different forms to prepare the reserve of staff: the replacement of managers at the time of holidays, illness, business trips, internships in other units, other organizations, training in courses, seminars, obtaining second education in educational institutions, participation in scientific and practical conferences and other. In the training of personnel it is important to focus on the training of a wide range of specialists who can flexibly use their knowledge for solving related tasks, it is important to conclude contracts for the training of management personnel in the field of innovative management, whose deficit is acutely tangible. In each region there should be close links between innovative enterprises and higher education, and ideas should be considered as the creation of educational, research and innovation complexes, which are united by innovative companies and universities. Consequently, the obstacles in the manifestation of innovation activity of hired workers in many enterprises serve a set of factors associated with the lack of management of innovative personnel activities, the imperfection of the organization of wages and the promotion of innovation content, features of the mentality, low innovation culture of employees, etc.
 • Item
  Людський капітал регіону: небезпека кадрових катастроф
  (ЦНТУ, 2018) Семикіна, М. В.; Семикіна, А. В.; Мельнік, А. В.; Семикина, М. В.; Семикина, А. В.; Мельник, А. В.; Semykina, M.; Semykina, A.; Melnik, A.
  У статті розкрито сутність людського капіталу з обґрунтуванням ролі основних чинників його формування, використання та розвитку. На прикладі Кіровоградської області здійснено аналіз тенденцій демографічного розвитку та міграційного руху населення, особливостей розвитку та використання людського капіталу регіону. Розкрито витоки та небезпеку кадрових катастроф підприємств регіону в умовах вкрай низької оплати праці. Здійснено комплексну оцінку стану та перспектив формування людського капіталу регіону. Розроблено пропозиції щодо подолання виявлених негативних тенденцій у формуванні людського капіталу області, його розвитку та використанні в економіці регіону з урахуванням руху країни у напрямі євроінтеграції. В статье раскрыта сущность человеческого капитала с обоснованием роли основных факторов его формирования, использования и развития. На примере Кировоградской области осуществлен анализ тенденций демографического развития и миграционного движения населения, особенностей развития и использования человеческого капитала в экономике региона. Раскрыты причины и опасность кадровых катастроф предприятий региона в условиях крайне низкой оплаты труда. Осуществлена комплексная оценка состояния и перспектив формирования человеческого капитала региона. Разработаны предложения по преодолению выявленных негативных тенденций в формировании человеческого капитала области, его развитии и использовании в экономике региона с учетом движения страны в направлении евроинтеграции. The signs of personnel catastrophes in Ukrainian enterprises are threatening their further effective functioning, stable development of the regional economy. The study of the origins of personnel disasters and the development of scientific and practical recommendations for their prevention and overcoming become an important task of scientific research, devoted to the aspects of the formation, use and development of human capital. The urgency of this issue is growing significantly in the context of the European integration processes, which Ukraine is involved in. The article aims to deepen understanding of the essence of human capital and its qualities, to evaluate the peculiarities and prospects for the formation, development and use of human capital on the example of the Kirovohrad region, with the justification of the sources of personnel catastrophes at enterprises, and on this basis to develop scientific and practical recommendations for elimination or mitigation their negative impact on the functioning of the region's economy. The article describes the essence of human capital with the justification of the role of the main factors of its formation, use and development. It is determined that the human capital of the region is a set of qualitative characteristics of the employed population of the region, which reflects the ability to productive labor and educational and professional development, the implementation of which in the work activity ensures income, promotes the competitiveness of workers, businesses and the region as a whole. An example of Kirovograd region analyzes the trends of demographic development and migration of the population, especially the development and use of human capital in the region. The sources and risks of personnel catastrophes of enterprises of the region in the conditions of extremely low wages are revealed. A comprehensive assessment of the state and prospects for the formation of human capital of the region is carried out. The proposals for overcoming the identified negative tendencies in the formation of human capital of the region, its development and use in the economy of the region, taking into account the movement of the country in the direction of European integration, have been developed. From the point of view of finding opportunities to overcome personnel disasters at enterprises, a separate thorough study will require the invitation of foreign migrant workers to work in the region. Prospects for further scientific research should also be related to the development of mechanisms for the reproduction, development and efficient use of human capital of the Kirovograd region, adapted to the conditions of European integration.
 • Item
  Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки: регіональний аспект
  (ЦНТУ, 2018) Царенко, І. О.; Царенко, И. А.; Tsarenko, I.
  У статті розроблено методичний підхід до інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності вищої освіти на регіональному рівні. Здійснено інтегральне оцінювання конкурентоспроможності вищої освіти за регіонами України, за результатами якого запропоновано диференційовані заходи державного регуляторного впливу, запровадження яких дасть змогу забезпечити подолання існуючих територіальних асиметрій, підвищення ефективності функціонування закладів вищої освіти і конкурентоспроможності вищої освіти в умовах переходу до інноваційної моделі економіки України в цілому. В статье разработан методический подход к интегральной оценки уровня конкурентоспособности высшего образования на региональном уровне. Осуществлена интегральная оценка конкурентоспособности высшего образования по регионам Украины, по результатам которой предложены дифференцированные меры государственного регуляторного влияния, внедрение которых позволит обеспечить преодоление существующих территориальных асимметрий, повышения эффективности функционирования учреждений высшего образования и конкурентоспособности высшего образования в условиях перехода к инновационной модели экономики Украины в целом. The paper deals with the issue of integral evaluation of the level of competitiveness of higher education of Ukraine in the context of the transition to an innovative model of the economy, in particularly the regional aspect of the conducted result. The aim of this paper is to carry out an integrated evaluation of the level of competitiveness of higher education of Ukraine at the regional level and the development of the appropriate recommendations for each group of regions. The paper is developed the methodological approach to the conduction an integral evaluation of the level of competitiveness of higher education of Ukraine in the context of the transition to an innovative model of the economy, its regional aspect. The works of domestic and foreign researchers in the field of the development of higher education and the carrying out an integral evaluation are analyzed by the author. It has been established, that there is no single method for evaluation the competitiveness of higher education in the territorial perspective, which is an urgent issue for make an analysis the regional disparities in the level of competitiveness of higher education in Ukraine. The scheme of indicators of the integrated evaluation of the level of competitiveness of higher education of Ukraine is formed. According to the results of the development of the integral indicator of the competitiveness of higher education and the implementation of an appropriate integrated assessment of the regions of Ukraine, it has been stated that there is a significant differentiation of the regions of Ukraine by the most of the studied indicators that were selected to characterize the level of competitiveness of higher education. An integral evaluation of the competitiveness of higher education by the regions of Ukraine was carried out, within the limits of which the Kherson region (0.21) received the lowest integrated score and the highest - Kyiv (0.58). Five groups of regions were distinguished: with the highest, high, middle, low and lowest level of competitiveness of higher education in Ukraine. According to the obtained results, the differentiated measures of the state regulation was proposed, the implementation of which would allow to overcome the existing territorial asymmetries, improve the efficiency of higher education institutions and competitiveness of higher education in the transition to an innovative model of the Ukrainian economy as a whole. The prospect for further research is the development of ways of improving the state mechanism of regulation of the competitiveness of higher education in Ukraine.
 • Item
  Механізми формування інтелектуального капіталу транснаціональних корпорацій
  (ЦНТУ, 2018) Панченко, Е. О.; Panchenko, E.
  У статті узагальнено сучасні практики формування та накопичення інтелектуального капіталу у транснаціональних корпораціях. Проаналізовано обсяги та динаміку фінансування транснаціональними корпораціями досліджень і розробок. Обґрунтовано, що існує два ключові механізми залучення інтелектуального капіталу – формування власного та залучення із зовнішніх джерел, які більшість транснаціональних корпорацій використовують для максимально ефективного накопичення інтелектуального капіталу та його використання. Висвітлено існуючі механізми спільної участі корпорацій в наукових дослідженнях, обсяги торгівлі результатами інтелектуальної діяльності. Обобщены современные практики формирования и накопления интеллектуального капитала в транснациональных корпорациях. Проанализированы объемы и динамика финансирования транснациональными корпорациями исследований и разработок. Обосновано, что существует два ключевых механизма привлечения интеллектуального капитала – формирование собственного и заемного из внешних источников, которые большинство транснациональных корпораций используют для максимально эффективного накопления интеллектуального капитала и его использования. Освещены существующие механизмы совместного участия корпораций в научных исследованиях, объемы торговли результатами интеллектуальной деятельности. The modern practices of formation and accumulation of intellectual capital in transnational corporations are summarized. At the current stage of transnational companies' activity, the formation and the most efficient use of intellectual capital is a decisive factor in their long-term competitiveness, sustainable development. Proceeding from the fact that the structure of intellectual capital includes human, structural and organizational capital, we determine the most effective and demonstrative of capital - structural. The structural capital of the corporation includes patent activity and activities, research works, licenses, know-how, etc. The capital itself may be its own, or borrowed from external sources (purchase, lease, free access). The article defines and analyzes the corporate expenses of the R&D in the country as well as the share of corporate expenses from the general ones. The volumes and dynamics of financing of transnational corporations of research and development are analyzed. The existing mechanisms of joint participation of corporations in scientific researches, volumes of trade in the results of intellectual activity are highlighted. Factors contributing to the significant dissemination of international strategic alliances, as a form of increasing the intellectual capital of transnational corporations are considered. The advantages and disadvantages of license agreements of transnational corporations as an advantageous form of technology transfer and the commercialization of intellectual capital are explored. It is substantiated that the formation of intellectual capital of corporations includes a wide range of mechanisms, focused primarily on the formation and provision of structural capital, as the most effective. It is determined that there are two key mechanisms for attracting intellectual capital - the formation of own and attracting from external sources. It is proved that most of transnational corporations use both mechanisms to maximize the efficient accumulation of intellectual capital and its using. Prospects for further research are the justification of the possibilities of using the experience of transnational corporations in national practice.