Удосконалення технології вирощування цукрових буряків з модернізацією сівалки СТВ–12

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-12-23

Authors

Бабенко, Роман Вікторович
Babenko, Roman

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи проведено удосконалення технології вирощуванняцукрових буряків, яка передбачає вирощування та отримання врожаю з мінімальними витратами ручної праці. Запропонована технологія складена на підставі вивчення досвіду по ефективному використанні техніки на виконанні операцій по вирощуванню цієї культури. В науковій частині проведений аналіз конструкцій посівних секцій просапних сівалок. Розроблені програма та методика експериментальних досліджень визначення величини відскоку насіння цукрових буряків від ґрунтової поверхні. Встановлено пряму залежність величини відскоку насінин від висоти падіння та щільності ґрунтової поверхні. Результати експериментальних досліджень були використані при модернізації посівної секції, яка дозволяє покращити якість створення борозни на заданій глибині. Запропоновані в проекті технологічні зміни дозволяють одержати зменшення собівартості робіт не менше ніж на 20%. In the course of the master's qualification work, the technology of growing sugar beets was improved, which involves growing and harvesting with minimal manual labor costs. The proposed technology is compiled on the basis of the study of experience in the effective use of equipment in the implementation of operations for the cultivation of this culture. In the scientific part, the analysis of the constructions of sowing sections of row drills was carried out. The program and methodology of experimental studies for determining the amount of rebound of sugar beet seeds from the soil surface have been developed. A direct dependence of the amount of seed bounce on the height of the fall and the density of the soil surface was established. The results of experimental studies were used in the modernization of the sowing section, which allows to improve the quality of creating a furrow at a given depth. The technological changes proposed in the project make it possible to reduce the cost of works by at least 20%.

Description

Keywords

технологія вирощування цукрових буряків, вологість та твердість ґрунту, відбиття насіння від ґрунтової поверхні, sugar beet growing technology, soil moisture and hardness, seed reflection from the soil surface

Citation

Бабенко, Р. В. Удосконалення технології вирощування цукрових буряків з модернізацією сівалки СТВ–12 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Мороз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 65 с.