Соціально-психологічний клімат у колективі та шляхи його поліпшення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01

Authors

Капріор, Карина Олегівна
Kaprior, Karyna

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета кваліфікаційної роботи полягає у проведенні діагностики стану соціально-психологічного клімату у трудовому колективі підприємства та обґрунтуванні напрямів його поліпшення й оптимізації із використанням сучасного організаційно-управлінського та методичного інструментарію. Автором вирішено наступні завдання: розглянути сутність і типи соціально-психологічного клімату у колективі підприємства; визначити особливості формування соціально-психологічного клімату у колективі; розглянути методичні підходи до оцінювання соціально-психологічного клімату у колективі підприємства; дослідити динаміку і структуру показників господарської діяльності ТОВ «Праймтех»; здійснити аналіз фінансово-економічного стану підприємства; провести оцінювання соціально-психологічного клімату у колективі ТОВ «Праймтех»; визначити концептуальні засади оптимізації соціально-психологічного клімату на підприємстві; навести напрями розвитку трудового колективу як складової поліпшення соціально-психологічного клімату. The purpose of the qualification work is to diagnose the state of the socio-psychological climate in the company's workforce and justify the directions for its improvement and optimization using modern organizational-management and methodical tools. The author solved the following tasks: to consider the essence and types of the social and psychological climate in the company's team; to determine the peculiarities of the formation of the social and psychological climate in the team; to consider methodical approaches to assessing the social and psychological climate in the enterprise team; to investigate the dynamics and structure of indicators of economic activity of "Primetech" LLC; to carry out an analysis of the financial and economic state of the enterprise; to conduct an assessment of the social and psychological climate in the staff of Primetech LLC; to determine the conceptual principles of optimizing the socio-psychological climate at the enterprise; to indicate directions for the development of the labor team as a component of improving the social and psychological climate.

Description

Keywords

соціально-психологічний клімат, персонал, формування, управління, social and psychological climate, personnel, formation, management

Citation

Капріор, К. О. Соціально-психологічний клімат у колективі та шляхи його поліпшення : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. В. О. Липчанський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 73 с.