Формування системи контролінгу на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Кіпіоро, І. М.
Kipioro, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто економічний зміст контролінгу, як напрямку, що інтенсивно розвивається в галузі теорії й практики управління підприємствами. Вказано на проблеми, які пов'язані з трактуванням поняття "контролінг" у роботах вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. Розглянуто думки авторів стосовно нової концепції контролінгу, яка забезпечує діяльність підприємства на етапах стратегічного й тактичного управління. Economic maintenance of kontrolingu is considered in the article, as to direction which intensively develops in industry of theory and practice of management enterprises. It is indicated on problems, what pov''yazani with interpretation of concept "kontroling" in works of domestic and foreign scientists-economists. Opinions of authors are considered in relation to new conception of kontrolingu, which provides activity of enterprise on the stages of strategic and tactical management.

Description

Keywords

контролінг, управління, управлінські рішення

Citation

Кіпіоро, І. М. Формування системи контролінгу на підприємстві / І. М. Кіпіоро // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 250-254.