Економічні науки. Випуск 22. Частина 2. – 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 76
 • Item
  Проблеми та основні напрямки ефективного виробництва молока в Черкаській області
  (КНТУ, 2012) Яковлєва, А. О.; Yakovleva, А.
  В статті проаналізовані показники ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Визначені основні напрямки зниження виробничих витрат. In the article indexes of efficiency of milk production in agriciritural enterprises of Cherkassy region are analysed. The basic ways of lowering of production expenses are certain.
 • Item
  Якість життя та соціальна політика в концепції людського потенціалу
  (КНТУ, 2012) Яковенко, Р. В.; Шорохова, Ю. І.; Yakovenko, R.; Shorokhova, J.
  У статті розглядаються проблеми рівня життя та бідності населення України з урахуванням специфіки розвитку соціально-економічних процесів на сучасному етапі. The article looks out the problems of level of living and poverty of Ukrainian population according to the features of development of socially-economic processes nowadays.
 • Item
  Модель внутрішнього аналізу фінансової стійкості компанії на основі абсолютних її показників
  (КНТУ, 2012) Лахтіонова, Л. А.; Lahtionova, L.
  Анотація: розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно абсолютних показників фінансової стійкості суб’єктів господарювання, надана критична оцінка різним точкам зору з цього питання, розроблена та обґрунтована власна точка зору про систему абсолютних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у внутрішньому фінансовому аналізі. Запропонована модель внутрішнього фінансового аналізу компанії на основі абсолютних її показників. It is exposed debatable questions on basis of scientist-analysts’ ideas about absolute indexes of financial stability at subjects of ménage, given critical appreciation to different points of view about absolute indexes of financial stability of enterprises within external financial analysis. Proposed a model of internal analysis of financial stability on the basis of the absolute of its indicators.
 • Item
  Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи
  (КНТУ, 2012) Яковенко, Р. В.; Чернега, А. М.; Yakovenko, R.; Chernega, А.
  У статті проаналізовано інноваційну політику країни, визначено основні завдання щодо структурної перебудови національної економіки на наукових засадах. Запропоновано шляхи і засоби розв’язання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної діяльності. The article analyzes the state innovation policy and determines the main tasks of national economy structure reorganizing, based on a science ground. It also supplies the ways and tools of the solution the problems in a sphere of innovation activity infrastructure development.
 • Item
  Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку
  (КНТУ, 2012) Пальчук, О. В.; Очеретяна, О. О.; Palchuk, O.; Ocheretyana, О.
  У статті визначені окремі проблеми формування облікового забезпечення управління трансакційними витратами на підприємстві, а також елементи трансакційних витрат, які знаходять відображення в системі бухгалтерського обліку відповідно до методики, встановленої діючими П(С)БО. In the articles certain separate problems of forming of the registration providing of management transaction costs are on an enterprise, and also elements of transaction costs, which find a reflection in the system of record-keeping in accordance with a method, set operating position (standard) of record-keeping.
 • Item
  Відтворення людського капіталу в системі аграрних реформ
  (КНТУ, 2012) Самородченко, Г. В.; Samorodchenko, А.
  В даній статті автором систематизовано умови та фактори формування, розподілу та використання людського капіталу аграрного виробництва; проаналізовано сучасні особливості соціально-економічного середовища відтворення людського капіталу аграрної сфери та запропоновано шляхи оптимізації впливу виробничих та соціально-економічних чинників на відтворення людського капіталу аграрного виробництва. In this article an author is systematize terms and factors of forming, distributing and use of human capital of agrarian production; the modern features of socio-economic environment of recreation of human capital of agrarian sphere are analysed and the ways of optimization of influence of production and socio-economic factors are offered on the recreation of human capital.
 • Item
  Теоретичні основи інноваційного потенціалу аграрної сфери України
  (КНТУ, 2012) Москалюк, К. В.; Moskalyuk, К.
  Стаття присвячена вивченню основних підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу. Наведено визначення інноваційного потенціалу аграрної сфери. Визначені основні складові інноваційного потенціалу аграрної сфери. This article is intended study of the main approaches to the definition of innovation capacity. The definitions of agricultural innovation capacity sferi. Opredeleny core of the innovation capacity of the agrarian sector.
 • Item
  Теоретичні основи активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки
  (КНТУ, 2012) Голобородько, Т. В.; Goloborod'ko, Т.
  В роботі розглянуто сутність інвестиційного процесу, його стадії. Визначено, що основним чинником активізації інвестиційних процесів є мотивація інвесторів. Essence of investment process, his stage is in-process considered. Certainly, that the basic factor of activation of investment processes is motivation of investors.
 • Item
  Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення
  (КНТУ, 2012) Голікова, К. П.; Golikova, К.
  Розглянуто сутність категорії «продовольча безпека». Визначено структуру та особливості її забезпечення в Україні. The еssence of category is considered «food safety». Certainly structure and features of its providing in Ukraine.
 • Item
  Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів
  (КНТУ, 2012) Яшан, Ю. В.; Yashan, Y.
  В статті визначено склад та структура основних засобів, порядок їх відтворення розглянуто екстенсивні та інтенсивні шляхи підвищення ефективності їх використання. In the article the composition and structure of fixed assets, the order of play is considered extensive and intensive ways of increasing efficiency.
 • Item
  Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні
  (КНТУ, 2012) Харчук, Ю. Ю.; Kharchuk, Y.
  У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні та розкрито особливості здійснення управлінського обліку нею. The article has defined the essence of financial stability of state higher educational establishments in Ukraine. The features of realization of managenement accounting by financial stability of state higher educational establishments have been considered.
 • Item
  Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств
  (КНТУ, 2012) Чібісова, І. В.; Chibisova, І.
  В статті розглянуто сутність банкрутства підприємств, описані різні підходи до прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Зроблений огляд експертних методів, економіко-математичних методів, штучних інтелектуальних систем, методів оцінки фінансового стану. Визнано, що найбільш прийнятними методами прогнозування ймовірності банкрутства підприємства є економіко-математичні моделі. Essence of bankruptcy of enterprises is considered in the article, the different going is described near prognostication of probability of bankruptcy of enterprises. The review of expert methods, ekonomiko-mathematical methods, artificial intellectual systems, methods of estimation of the financial state is done. It is certain that the most acceptable methods of probability of bankruptcy of enterprises are ekonomiko-mathematical models.
 • Item
  Оцінка регуляторно-організаційних підходів державної підтримки інвестиційно-інноваційних проектів на регіональному рівні
  (КНТУ, 2012) Тимошенко, І. О.; Tymoshenko, І.
  У статті висвітлені питання застосування регуляторно-організаційних підходів підтримки інвестиційно-інноваційних проектів на прикладі Рівненської області, оцінки їх ефективності із визначенням доцільності подальшого впровадження або можливих напрямків удосконалення. Стаття покликана дослідити вплив наявних механізмів бюджетного стимулювання у рамках відповідних обласних програм розвитку на активізацію інвестиційно-інноваційних процесів на місцях. The article highlights the issues of the application of regulatory and organization approaches for the support of investment and innovation projects on the example of Rivne region, the evaluation of their effectiveness determining the further implementation expediency or possible areas of improvement. The article aims to investigate the impact of existing mechanisms for fiscal incentives in the appropriate regional programs for development and intensification of local investment and innovation processes.
 • Item
  Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации
  (КНТУ, 2012) Смирнов, А. В.; Смирнов, А.; Smirnov, А.
  В данной статье рассматриваются основные аспекты необходимые для оптимизации инвестиционного портфеля. Построен полный алгоритм: от выбора факторов влияющих на курс ценных бумаг до выбора лучшего оптимального портфеля среди множества кластеров, включая прогноз доходности ценных бумаг с помощью нечеткого метода группового учета аргументов и позволяющая аналитику сделать правильный выбор во вложении средств в условиях неопределенности и неполноты информации. У даній статті наведені основні аспекти, необхідні для оптимізації інвестиційного портфелю. Побудовано повний алгоритм оптимізації: від вибору факторів, які впливають на курс цінних паперів, до вибору кращого оптимального портфелю серед множини кластерів, враховуючи прогноз цінних паперів нечітким методом групового урахування аргументів і який дає можливість аналітику зробити вірний вибір, щодо вкладу коштів в умовах невизначеності та неповноти інформації. This article describes the main aspects needed to optimize the investment portfolio. Construct a complete algorithm: the choice of the factors affecting the rate of securities to select the best optimal portfolio among multiple clusters, including forecast earnings yields by fuzzy group method of data handling and allows analysts to make the right choice in investing in an uncertain and incomplete information.
 • Item
  Інформаційне забезпечення управління кредитними ризиками комерційних банків в сучасних умовах
  (КНТУ, 2012) Скачко, Т. М.; Skachko, Т.
  В статті досліджено сучасний стан ринку кредитування. Проаналізована структура та динаміка кредитних вкладень. Виявлено основні чинники, що впливають на стан розвитку банківського кредитування та визначено напрями переорієнтації кредитування з домогосподарств на реальний сектор економіки з преференцією інноваційно – інвестиційною складовою, обґрунтовано необхідність врахування інформаційних запитів управління кредитними ризиками. The paper investigates the current state of the lending market. The structure and dynamics of lending. The basic factors that affect the state of bank lending and the directions of reorientation of household lending to the real sector of the economy with preferences innovation - investment component, the necessity of accounting information requests credit risk management.
 • Item
  Виявлення глибини стану кризи на основі моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств
  (КНТУ, 2012) Сердечна, С. М.; Serdechna, S.
  Розглянуто моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємств за авторами у науковій періодиці України. Узагальнено критерії оцінки моделей прогнозування банкрутства підприємств. Представлено сукупну оцінку ймовірності банкрутства підприємств машинобудування Харківського регіону за 2006 - 2010 роки. The models analyze the possibility of bankruptcy for the authors in the scientific literature of Ukraine. Summarizes the criteria for evaluating models to predict bankruptcy. A generalized estimate of the probability of bankruptcy of engineering enterprises in Kharkiv region for years 2006 - 2010.
 • Item
  Податковий аспект формування та застосування облікової політики сільськогосподарськими товаровиробниками
  (КНТУ, 2012) Савченко, О. С.; Savchenko, А.
  У статті розглянуто податковий аспект формування та застосування облікової політики сільськогосподарськими товаровиробниками. Доведено, що методологічне супроводження формування податкової звітності сільськогосподарських товаровиробників – платників податку на прибуток в частині формування та застосування облікової політики є перспективним напрямом наукових досліджень, що має практичне значення. The article considers the tax aspect of development and application of accounting policies agricultural producers. It is shown that the formation of methodological support tax statements agricultural producers - taxable income in the formation and application of accounting policies is a promising area of research that has practical value.
 • Item
  Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств автомобільного транспорту
  (КНТУ, 2012) Руденко, М. І.; Rudenko, М.
  У статті розкрито сутність та особливості розробки фінансової стратегії автотранспортних підприємств. Визначено пріоритетні цілі стратегії управління фінансовими ресурсами. Виокремлено критерії оцінки ефективності стратегічного управління формуванням та використанням фінансових ресурсів. In the article the essence and characteristics of development financial strategy of trucking companies. Identified the priority objectives of the strategy to manage financial resources. Singled out criteria for assessing the effectiveness of strategic management formation and use of financial resources.
 • Item
  Поняття гудвілу та характеристика його складових
  (КНТУ, 2012) Ридзевська, О. В.; Сало, А. В.; Rydzevska, O.; Salo, А.
  У статті розглянуто сутність та особливості поняття «гудвіл», надана характеристика складових частин даного поняття та форми його вираження. Здійснений аналіз його ролі в діяльності українських підприємств. The article describes the nature and characteristics of the concept of "goodwill", the characteristic components of the concept and forms of expression. The analysis of its role in the activities of Ukrainian enterprises.
 • Item
  Трудоресурсне забезпечення регіону: нові підходи до термінологічного аналізу
  (КНТУ, 2012) Пустовіт, М. В.; Pustovit, М.
  Розглянуто поняття «трудоресурсне забезпечення регіону», його сутність і роль в економіці регіону, удосконалено термінологічний апарат дослідження в частині уточнення сутності поняття «трудоресурсне забезпечення регіону». The concept of «labour potential provision», his essence and role in the economy of region were considered. The terminology vehicle of research in the part of clarification of essence «labour potential provision» was improved.