Введення в Україні загальної декларації прибуття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Сілантьєва, Ю. О.
Катрушенко, Н. А.
Silantieva, Yu.
Katrushenko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Інтеграція митних інформаційних систем Європейського Союзу та України вимагає адаптації національного законодавства. Запровадження загальної декларації прибутті (загальної декларації про прибуття) стало відповідним кроком для поточної торговельної та митної політики України та дотримання положень підписаних міжнародних угод. Він зобов'язав міжнародних перевізників подавати митним органам додаткову інформацію при ввезенні товарів на митну територію України, в тому числі з метою транзиту. Оскільки в більшості випадків ця інформація вже була внесена до інших документів, а нові обов'язки додатково обтяжують всю економічну операцію, існує потреба узгодити нові та існуючі процедури в рамках єдиної митної інформаційної системи, усунути невідповідності із законодавчих актів та пояснити необхідність таких інновацій. Integrating customs information systems of the European Union and Ukraine requires the adaptation of national legislation. The introduction of the “zagalna declratsiia prybuttia” (general declaration of arrival) has become an appropriate step for current Ukraine's trade and customs policy and compliance with the provisions of international agreements signed. It has obliged international carriers to submit additional information to the customs authorities when importing goods into the customs territory of Ukraine, including for the purpose of transit. Since in most cases this information has already been lodged in other documents and new responsibilities additionally burden the whole economic operation, there is a need to harmonize new and existing procedures within the framework of a single customs information system, remove inconsistencies from legislative acts and clarify the need for such innovations.

Description

Keywords

вхідна загальна декларація, інтеграція, міжнародні вантажні перевезення, entry summary declaration, integration, international freight transportation

Citation

Сілантьєва, Ю. О. Введення в Україні загальної декларації прибуття / Ю. О. Сілантьєва, Н. А. Катрушенко // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 215-220.