Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 90
 • Item
  Введення в Україні загальної декларації прибуття
  (ЦНТУ, 2020) Сілантьєва, Ю. О.; Катрушенко, Н. А.; Silantieva, Yu.; Katrushenko, N.
  Інтеграція митних інформаційних систем Європейського Союзу та України вимагає адаптації національного законодавства. Запровадження загальної декларації прибутті (загальної декларації про прибуття) стало відповідним кроком для поточної торговельної та митної політики України та дотримання положень підписаних міжнародних угод. Він зобов'язав міжнародних перевізників подавати митним органам додаткову інформацію при ввезенні товарів на митну територію України, в тому числі з метою транзиту. Оскільки в більшості випадків ця інформація вже була внесена до інших документів, а нові обов'язки додатково обтяжують всю економічну операцію, існує потреба узгодити нові та існуючі процедури в рамках єдиної митної інформаційної системи, усунути невідповідності із законодавчих актів та пояснити необхідність таких інновацій. Integrating customs information systems of the European Union and Ukraine requires the adaptation of national legislation. The introduction of the “zagalna declratsiia prybuttia” (general declaration of arrival) has become an appropriate step for current Ukraine's trade and customs policy and compliance with the provisions of international agreements signed. It has obliged international carriers to submit additional information to the customs authorities when importing goods into the customs territory of Ukraine, including for the purpose of transit. Since in most cases this information has already been lodged in other documents and new responsibilities additionally burden the whole economic operation, there is a need to harmonize new and existing procedures within the framework of a single customs information system, remove inconsistencies from legislative acts and clarify the need for such innovations.
 • Item
  До питання визначення показників розвитку пасажирської маршрутної системи міста Дубно
  (ЦНТУ, 2020) Хітров, І. О.; Кристопчук, М. Є.; Khitrov, I.; Krystopchuk, M.
  У роботі представлений аналіз розрахункових показників ефективності пасажирської системи м. Дубно, наводяться їх характеристики, окреслюються шляхи підвищення ефективності роботи на майбутнє. The paper presents an analysis of the estimated performance indicators of the passenger system of Dubno, gives their characteristics, outlines ways to improve the performance for the future.
 • Item
  Зносоcтійкість сталі 65Г при абразивному зношуванні
  (ЦНТУ, 2020) Борак, К. В.; Левківський, О. О.; Лібіховський, В. В.; Менчинський, Ю. Б.; Коцюба, І. І.; Соболь, А. А.; Кравченко, Ю. О.; Borak, K.; Levkivskyi, O.; Libikhovskyi, V.; Menchynskyi, Yu.; Kotsiuba, I.; Sobol, A.; Kravchenko, Yu.
  У роботі проведено аналіз режимів термічної обробки сталі 65Г для виготовлення деталей, що працюють в умовах абразивного зносу. В результаті досліджень встановлено, що оптимальним режимом термічної обробки є об'ємне твердіння при температурі 810 ... 830ºС і середнє відпустка з дуже точним впливом при температурі 460 ... 480 ºС. The analysis of modes of heat treatment of 65G steel for production of the details working in the conditions of abrasive wear is carried out in work. As a result of research it is established that the optimal mode of heat treatment is volumetric hardening at a temperature of 810… 830ºС and average tempering with very precise exposure at a temperature of 460… 480 ºС.
 • Item
  Аналіз сукупності показників стійкого розвитку інтелектуальних транспортних систем та методів їх реалізації на практиці
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Головатий, А. О.; Рябцев, Н. О.; Aulin, V.; Hrynkiv, A.; Holovatyi, A.; Riabtsev, N.
  На основі інтелектуальної транспортної системи було визначено шість груп показників, що має значний вплив на стійкий розвиток системи. З'ясовано основні методи та заходи реалізації для кожної з обраних груп. On the basis of the intelligent transport system, six groups of indicators have been identified, which has a significant impact on the sustainable development of the system. The main methods and measures of implementation for each of the selected groups are clarified.
 • Item
  Концепція формування системи оцінки якості транспортного обслуговування мешканців міст
  (ЦНТУ, 2020) Меленчук, Т. М.; Кирилюк, Є. В.; Melenchuk, T.; Kyryliuk, E.
  Розглядається питання формування системи оцінки якості пасажирських перевезень у містах. Обґрунтовано фактори, що впливають на якість транспортних послуг для мешканців міста. Пропонується враховувати витрати транспортних підприємств на організацію транспортного процесу при формуванні вимог до якості пасажирських перевезень. The issue of forming a system for assessing the quality of passenger transportation in cities is considered. Factors influencing the quality of transport services for city residents are substantiated. It is proposed to take into account the costs of transport enterprises for the organization of the transport process when forming the requirements for the quality of passenger transportation.
 • Item
  Умови зберігання автомобільного транспорту в сільському господарстві
  (ЦНТУ, 2020) Савченко, В. М.; Лопатинець, Д. І.; Savchenko, V.; Lopatynets, D.
  У статті проаналізовано методи зберігання в міжсезоння автомобільного транспорту в сільському господарстві. В результаті досліджень встановлено, що на зберігання в ангарах і гаражах припадає 44%, під навісами - 51% і на зберігання на відкритих майданчиках - 5%. The paper analyzes the methods of storage in the off-season of road transport in agriculture. As a result of research it is established that storage in hangars and garages accounts for 44%, under canopies – 51% and for storage in open areas – 5%.
 • Item
  Забезпечення належного рівня довговічності зубчастих передач електрохімічним їх припрацюванням
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Лисенко, С. В.; Чернай, А. Є.; Данілов, О. О.; Галінський, Є. С.; Aulin, V.; Lysenko, S.; Chernai, A.; Danilov, O.; Halinskyi, E.
  Розглядається підвищення довговічності зубчастих коліс шляхом їх електрохімічної обкатки. З теоретичної точки зору показано визначення раціональної тривалості обкатки з урахуванням ймовірності безвідмовної роботи та розподілу температурного поля. Були використані різні матеріали та варіанти технологій обкатки, і було знайдено варіант, який враховує контекстну міцність та сприйнятливу кінетичну в’язкість мастильного середовища. The increase of durability of gears by their electrochemical running-in is considered. From a theoretical point of view, it is shown to determine the rational duration of running-in, taking into account the probability of failure-free operation and temperature field distribution. Different materials and variants of running-in technologies were used and a variant was found that takes into account the contextual strength and receptive kinetic viscosity of the lubricating medium.
 • Item
  Інформаційне забезпечення закономірностей формування транспортних потоків
  (ЦНТУ, 2020) Давідіч, Н. В.; Davidich, N.
  Розглянуто питання розвитку інформаційного забезпечення закономірностей формування транспортних потоків. Представлені результати формування інформаційної бази про параметри маршрутів руху транспортних засобів, які водії враховують при виборі маршруту між районами міста. Представлені результати обробки отриманої інформаційної бази у вигляді моделі зміни пропорції відповідності, яка реалізована за альтернативними маршрутами руху при керуванні водіями з типом нервової системи "холерик". Визначено параметри його статистичної адекватності. The issues of development of information support for the patterns of formation of traffic flows are considered. The results of the formation of an information base on the parameters of the routes of movement of vehicles, which drivers take into account when choosing a route between the districts of the city, are presented. The results of processing the obtained information base in the form of a model for changing the proportion of correspondence, which is implemented along alternative routes of movement when driving drivers with the type of the nervous system "choleric", are presented. The parameters of its statistical adequacy have been determined.
 • Item
  Роль інтелектуальних інформаційних систем у транспортних і виробничих підприємствах та їх класифікація
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Головатий, А. О.; Лисенко, С. В.; Лівіцький, О. М.; Aulin, V.; Hrynkiv, A.; Holovatyi, A.; Lysenko, S.; Livitskyi, O.
  Розглянуто принципи, на яких базуються інтелектуальні інформаційні системи на транспортних та промислових підприємствах. Класифікація інформаційних систем проводилась із використанням методу штучного інтелекту. З'ясовано роль системи самонавчання в інтелектуальних інформаційних системах, заснованих на методах автоматичної класифікації ситуацій із реальної практики. Звертається увага на індуктивні та адаптивні інформаційні системи на транспортних та промислових підприємствах у напрямку штучного інтелекту. The principles on which intelligent information systems at the transport and industrial enterprises are based are considered. Classification of information systems was performed using the method of artificial intelligence. The role of self-learning system in intelligent information systems based on methods of automatic classification of situations from real practice is clarified. Attention is paid to inductive and adaptive information systems in transport and industrial enterprises in the direction of artificial intelligence.
 • Item
  Вплив фулереновмісних олив на фрикційну взаємодію металевих трибоспряжень
  (ЦНТУ, 2020) Деркач, О. Д.; Кабат, О. С.; Владімеров, О. О.; Derkach, O.; Kabat, O.; Vladimerov, O.
  Досліджено вплив концентрації сажі фулеренів, що додає олію М10г2к, на деякі триботехнічні характеристики «сталь-сталь». Було встановлено, що оптимальний обсяг фуллеренової сажі в олії становив 0,1% ваги. На цьому рівні концентрації видно найнижчі значення коефіцієнта тертя - 0,045, а інтенсивності лінійного зношування - 2,7 × 10-9. Завдяки оптичному дослідженню було підтверджено участь фуллеренової сажі у механізмі поверхневого формування та насиченості вуглецем, що забезпечило підвищення триботехнічних характеристик зразків. The influence of fullerenes’ soot concentration, which added to oil М10г2к on few tribotechnical characteristics «steel-steel» was investigated. It was found, that optimal volume of fullerene soot in the oil was 0,1% of the weight. At this level of concentration can be seen the lowest values of coefficient of friction – 0,045, and intense of linear wearing - 2,7×10-9. Through optical investigation the participation of fullerene soot in surface forming mechanism and saturated with carbon was confirmed, it provided an increase in tribotechnical characteristics of the samples.
 • Item
  Інтелектуальні елементи експертних систем в галузі транспорту і виробництва
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Лівіцький, О. М.; Кернус, Р. О.; Aulin, V.; Hrynkiv, A.; Livitskyi, O.; Kernus, R.
  Розглянуто розробку експертних систем з використанням елементів технологій створення штучного інтелекту. Порівняльний аналіз виявив відмінності між системами штучного інтелекту та звичайними програмними системами. Наведено класифікацію експертних систем за різними ознаками. Виділено етапи їх існування та масштаби, що характеризують складність завдань. Виділено інструменти розробки інтелектуальних експертних систем. Вказано структуру процесу прийняття рішень в експертних системах, виділено ряд аспектів реалізації технології створення інтелектуальних експертних систем. Подано три основні принципи проектування інтелектуальних експертних систем та сформульовано основні вимоги. Development of expert systems with use of elements of technologies of creation of artificial intelligence is considered. Comparative analysis revealed differences between artificial intelligence systems and conventional software systems. The classification of expert systems on various grounds is given. The stages of their existence and the scales that characterize the complexity of the tasks are highlighted. The tools of development of intelligent expert systems are allocated. The structure of the process of decision making in expert systems is indicated, a number of aspects of realization of technology of creation of intelligent expert systems are allocated. Three main principles of designing intelligent expert systems are given and the main requirements are formulated.
 • Item
  Аналіз факторів на викиди оксидів азоту при використанні дизельного біопалива для автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2020) Колодницька, Р. В.; Kolodnytska, R.
  Тенденція використання альтернативних видів палива посилюється, оскільки це глобальне потепління. Наприклад, біодизель покращує баланс вуглекислого газу на планеті та зменшує викиди сажі порівняно з дизельним паливом. Але використання біодизеля в двигунах внутрішнього згоряння має тенденцію до вищих викидів оксидів азоту порівняно з дизелем. Проаналізовано вплив температури полум'я, затримки займання та щільності палива на утворення NOx. Викиди оксидів азоту зростають із збільшенням навантаження. У режимах без навантаження біодизель демонструє менші викиди оксидів азоту, ніж дизель. The trend of using the alternative fuels is increasing because it is global warming. For example, biodiesel improves the balance of carbon dioxide on the planet and reduces soot emissions compared with diesel fuel. But using of biodiesel in internal combustion engines tends to show higher nitrogen oxides emissions compared with diesel. The impact of flame temperature, ignition delay and density of the fuel on NOx formation were analysed. Emissions of nitrogen oxides increase with increasing load. In no-load modes, biodiesel shows lower emissions of nitrogen oxides than diesel.
 • Item
  Метод управління технічним станом рухомого складу при оперативному (поточному) та довгостроковому плануванні технічного обслуговування
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Лисенко, С. В.; Гриньків, А. В.; Чуж, Д. О.; Тирса, Я. В.; Сидоренко, І. В.; Aulin, V.; Lysenko, S.; Hrynkiv, A.; Chuzh, D.; Tyrsa, Ya.; Sydorenko, I.
  Розглянуто стратегії та тактики обслуговування та ремонту рухомого складу автотранспортного підприємства, а також низку проблем, що виникають одночасно. Обґрунтовано можливі шляхи вирішення цих проблем. Визначено обов’язкові профілактичні, контрольно-діагностичні роботи та прогнозування терміну служби та усунення несправностей. Запропоновано неоднорідні марковські моделі функціональної надійності автомобілів з урахуванням аварійного ремонту та профілактичного обслуговування. Побудовано інформаційний графік виготовлення деталі або складання вузла, системи забезпечення експлуатаційної надійності автомобілів. Strategies and tactics of maintenance and repair of rolling stock of the motor transport enterprise and also a number of problems which arise at the same time are considered. Possible ways to solve these problems are substantiated. Mandatory preventive, control and diagnostic works and forecasting of service life and troubleshooting are defined. Inhomogeneous Markov models of functional reliability of cars taking into account emergency repair and preventive maintenance are offered. The information graph of manufacturing of a detail or assembly of knot, system of maintenance of operational reliability of cars is constructed.
 • Item
  Выпускная работа в рамках подготовки бакалавра по специальности «транспортные технологии»
  (ЦНТУ, 2020) Горяинов, А. Н.; Горяїнов, А. М.; Horiainov, А.
  Рассмотрены примеры выполнения бакалаврской работы по специальности транспортные технологии. Предлагается классификация бакалаврских работ. Предлагается структура типовой бакалаврской работы. Розглянуто приклади реалізації бакалаврської роботи за спеціальністю транспортні технології. Запропонована класифікація бакалаврських робіт. Запропоновано структуру типової бакалаврської роботи. The examples of the implementation of bachelor's work in the specialty of transport technologies are considered. A classification of bachelor's works is proposed. The structure of a typical bachelor's work is proposed.
 • Item
  Підвищення стійкості та керованості транспортного засобу шляхом удосконалення конструктивних параметрів підвіски
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Чернай, А. Є.; Уманенко, О. О.; Монолій, А. О.; Притула, С. І.; Aulin, V.; Hrynkiv, A.; Chernai, A.; Umanenko, O.; Monolii, A.; Prytula, S.
  Проаналізовано технічні несправності передньої підвіски, рульового управління та гальмівної системи автобусів, а також таких експлуатаційних властивостей, як стійкість та керованість та вплив на них ряду факторів. Виконано теоретичні дослідження закономірностей формування зазорів у передній підвісці та рульовому керуванні. Запропоновано модернізовану підвіску для автобуса БАЗ 08110. Побудовано та проаналізовано кінематичні схеми рульового приводу автобуса з нероздільними та розрізними поздовжніми тягами. Кінематика передньої підвіски та управління рульовим управлінням шасі автобуса, а також стабілізація динамічної нейтралі підвіски автобуса за рахунок вдосконалення його конструкції. The technical malfunctions of the front suspension, steering and braking system of buses are analyzed, as well as such operational properties as stability and controllability and the influence of a number of factors on them. Theoretical researches of regularities of formation of backlashes in a forward suspension bracket and a steering are executed. The modernized suspension for the bus BAZ 08110 is offered. The kinematic schemes of a steering drive of the bus with inseparable and split longitudinal drafts are constructed and analyzed. The kinematics of the front suspension and steering control of the bus chassis, as well as the stabilization of the dynamic neutral of the bus suspension by improving its design.
 • Item
  Дослідження попиту на адресну доставку товарів у місті Ченстохова
  (ЦНТУ, 2020) Дяченко, О. О.; Галкін, А. С.; Diachenko, O.; Halkin, A.
  COVID-19 посилив людські страждання, порушив економіку, порушив життя мільярдів людей у всьому світі та справив значний вплив на економіку. Це дослідження має на меті надати аналіз впливу спалаху COVID-19 на логістику. Цей аналіз показує ефективність поточних ініціатив та узагальнює отримані уроки у формі оновлення результатів. COVID-19 has exacerbated human suffering, disrupted economies, upset the lives of billions of people around the world, and had a significant impact on the economy. This study aims to provide an analysis of the impact of the COVID-19 outbreak on logistics. This analysis shows the effectiveness of current initiatives, and summarizes the lessons learned in the form of delivery updates.
 • Item
  Термонапружений стан зносостійкого шару деталі транспортного засобу при електроконтактній наплавці
  (ЦНТУ, 2020) Аулін, В. В.; Лисенко, С. В.; Жилова, І. В.; Вербицький, О. В.; Постовалов, С. І.; Півняк, Є. А.; Aulin, V.; Lysenko, S.; Zhylova, I.; Verbytskyi, О.; Postovalov, S.; Pivniak, E.
  Проведено математичне моделювання локальних та інтегральних показників термонапруженого раціонального стану зносостійкого шару при електроконтактному наплавленні. Запропоновано розрахункові схеми перегородки по довжині та для ділянки на вході в область та в термодинамічному джерелі. Отримано розподіл температури нагрівання дроту та подвоєного коефіцієнта деформаційного опору по довжині джерела термодеформації та нормальних контактних напружень по довжині та ширині термодинамічного джерела в напрямку електроконтакту. Запропоновано схеми відновлення зношених шийок валів. Mathematical modeling of local and integral indicators of the thermostressed rational state of the wear-resistant layer during electrocontact surfacing is carried out. The calculated schemes of partition along the length and for the section at the entrance in the region and in the thermodynamic source are offered. The distribution of wire heating temperature and double the coefficient of deformation resistance along the length of the thermodeformation source and normal contact stresses along the length and width of the thermodynamic source at the electrocontact direction is obtained. Schemes of restoration of worn necks of shafts are offered.
 • Item
  Формування схеми інформаційного обміну між елементами системи теплової підготовки транспортного засобу, працюючого на зрідженому газовому паливі
  (ЦНТУ, 2020) Грицук, І. В.; Погорлецький, Д. С.; Симоненко, Р. В.; Білай, А. В.; Hrytsuk, I.; Pohorletskyi, D.; Symonenko, R.; Bilai, A.
  У цій статті розглядаються особливості застосування системи термічної підготовки двигуна автомобіля, що працює на зрідженому газовому паливі, на основі акумулятора тепла фазового переходу. Конструкція та технологічні особливості системи термічної обробки полягають у пристосуванні її до двигуна автомобіля, що працює як на зрідженому газовому паливі, так і на бензині. У статті описано особливості формування схеми обміну інформацією та розробленого інформаційного комплексу для дистанційного моніторингу та управління процесами термічної підготовки двигуна автомобіля з тепловим акумулятором фазового переходу в робочих умовах. This article discusses the features of the application of the system of thermal preparation of the vehicle engine running on liquefied gas fuel, based on the phase transition heat accumulator. The design and technological features of the thermal treatment system are to adapt it for the engine of a vehicle operating both on liquefied gas fuel and on gasoline. The article describes the features of the formation of an information exchange scheme and the developed information complex for remote monitoring and control of the processes of thermal preparation of a vehicle engine with a phase transition thermal accumulator under operating conditions.
 • Item
  Обґрунтування методів зовнішнього рихтування кузовів автомобілів за допомогою магнітно-імпульсної обробки
  (ЦНТУ, 2020) Граковскі, О.; Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Пяткевич, Я. Б.; Бобков, В. Д.; Резніченко, В. Ю.; Hrakovski, O.; Aulin, V.; Hrynkiv, A.; Piatkevych, Ya.; Bobkov, V.
  З теоретичної точки зору представлено фізичне обґрунтування сутності магнітно-імпульсної обробки. Визначено залежність електродинамічних сил, що збуджуються в металевій пластині, від фази діючого магнітного поля в центрі котушки. Запропоновано схему розрахункової моделі інструменту із внутрішнім отвором конічного профілю. Розглянуто радіальний розподіл магнітного поля на поверхні металу. Проведено експериментальну апробацію запропонованого способу випрямлення кузовів автомобілів. From the theoretical point of view the physical substantiation of essence of magnetic-pulse processing is presented. The dependence of the electrodynamic forces excited in the plate metal on the phase of the acting magnetic field at the center of the coil is determined. The scheme of the calculation model of the tool with an internal aperture of a conic profile is offered. The radial distribution of the magnetic field on the metal surface is considered. An experimental approbation of the proposed method of straightening car bodies was carried out.
 • Item
  Антифрикційний фторопластовий матеріал для вузлів тертя автомобільної техніки
  (ЦНТУ, 2020) Диха, О. В.; Свідерський, В. П.; Даніленко, І. А.; Кириченко, Л. М.; Dykha, O.; Sviderskyi, V.; Danilenko, I.; Kyrychenko, L.
  З'ясовано, що при конструюванні композитів доцільно додавати модифікатори з різною дисперсією, що поєднують високі міцні та триботехнічні характеристики. На практиці це дозволяє реалізувати принцип багаторівневої модифікації. Це дослідження продемонструвало, що наповнення політетрафторетилену (ПТФЕ) вуглецевим волокном та нанопорошком оксиду цирконію в кількості до 2% по масі дає матеріали з високими механічними характеристиками та довговічністю. It has been found out that it is advisable to add modifiers with different dispersion when constructing composites, that combine high durable and tribotechnical characteristics. In practice it enables the implementation of the principle of multilevel modifying. This study has demonstrated that filling polytetrafluoroethylene (PTFE) with carbon fiber and zirconium oxide nanopowder in the amount of up to 2% by weight produces materials with high mechanical characteristics and durability.