Розвиток МСП як чинник підвищення зайнятості населення в Кіровоградській області

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01

Authors

Олійник, Микита Романович
Oliinyk, Mykyta

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета кваліфікаційної роботи полягає в узагальненні теоретичних аспектів малого та середнього підприємництва як чинника підвищення зайнятості на національному та регіональному рівні. У роботі здобувачем вирішено наступні завдання: дослідити теоретичні основи економічної сутності МСП як чинника підвищення зайнятості населення; розглянути законодавчу базу яка стосується МСП та зайнятих громадян; провести аналіз основних показників діяльності МСП в регіоні; дослідити зайнятість населення в МСП; розробити дієві пропозиції щодо покращення розвитку МСП та показників зайнятості регіону. The purpose of the qualification work is to summarize the theoretical aspects of small and medium-sized enterprises as a factor in increasing employment at the national and regional levels. In the work, the applicant solved the following tasks: to study the theoretical foundations of the economic essence of SMEs as a factor in increasing employment; to consider the legislative framework relating to SMEs and employed citizens; to analyze the main indicators of SMEs in the region; to study employment in SMEs; to develop effective proposals for improving the development of SMEs and employment indicators in the region.

Description

Keywords

мале та середнє підприємництво, зайнятість, підприємництво, регіональний розвиток, small and medium-sized enterprises, employment, entrepreneurship, regional development

Citation

Олійник, М. Р. Розвиток МСП як чинник підвищення зайнятості населення в Кіровоградській області : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. І. М. Сочинська-Сибірцева ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 86 с.