Розробка конструктивних схем гідропідсилювачів на базі традиційної та планетарної схеми з дослідженням технології діагностування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-14

Authors

Прокопов, Олександр Вікторович
Prokopov, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота виконана у відповідності з темою: «Розробка конструктивних схем гідропідсилювачів на базі традиційної та планетарної схеми з дослідженням технології діагностування». Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки, додатків технологічної частини та графічної частини. Після проведення аналізу діючого на базовому підприємстві стенду напівавтоматизованої випробувально-діагностичної системи для випробування кульково-гвинтових гідропідсилювачів, були визначені його недоліки та розроблений проект по модернізації його до автоматизованої випробувально-діагностичної системи і пристосування його до випробувань кульково-гвинтових та планетарно-цівкових гідропідсилювачів. Також була розроблена методика діагностування кінематичних та силових характеристик рульового механізму. Графічна частина складається з гідрокінематичних схем гідропідсилювачів та АВДС, конструктивних схем гідропідсилювачів, АВДС і гідромотора модуля навантаження, блок схеми функціонування АВДС, схеми динамічного рульового керування. Всі пропозиції щодо розробки нового стенда АВДС перевірено розрахунками, і є економічно обґрунтованими. Qualification work was performed in accordance with the theme: «Development of constructive schemes of hydraulic boosters on the basis of traditional and planetary scheme with research of diagnostic technology» Qualification work consists of an explanatory note, appendices of the technological part and the graphic part. After analyzing the stand of the semi-automated test and diagnostic system for testing ball-screw hydraulic boosters at the base enterprise, its shortcomings were identified and a project was developed to upgrade it to an automated test-diagnostic system and adapt it to tests of ball-screw and screw-and-screw planes. A method for diagnosing the kinematic and power characteristics of the steering mechanism was also developed. The graphic part consists of hydro-kinematic schemes of hydraulic boosters and AVDS, constructive schemes of hydraulic boosters, AVDS and hydraulic motor of the load module, the block of the scheme of functioning of AVDS, the scheme of dynamic steering. All proposals for the development of a new AVDS stand have been verified by calculations and are economically justified.

Description

Keywords

випробувально-діагностичний стенд, кульково-гвинтовий гідропідсилювач, діагностування рульового механізму, test and diagnostic stand, ball and screw hydraulic booster, diagnosing the steering mechanism

Citation

Прокопов, О. В. Розробка конструктивних схем гідропідсилювачів на базі традиційної та планетарної схеми з дослідженням технології діагностування : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 131 «Прикладна механіка» / наук. кер. М. М. Підгаєцький ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 130 с.