Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв’язання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Банасько, Т. М.
Banasko, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Проаналізовано визначення попередниками сутності нематеріальних активів промислового підприємства, виявлено їх слабкі місця, які в принципі обмежують склад об’єктів тільки правами власності. Обґрунтовано два варіанти вирішення проблеми: збереження існуючого підходу та усунення неузгодженостей в нормативних документах; широке розуміння нематеріальних активів, що дає підставу поєднати і разом з тим розмежувати в обліку об’єкти, які не мають матеріальної основи, і що такі є матеріальними носіями витрат на їх створення. Determinations by the predecessors of essence of intangible assets of industrial enterprise are analysed, their weak points which in principle limit composition of objects by only ownership rights are exposed. Two variants of decision of problem are grounded: saving of existent approach and removal of no the concordances in normative documents; wide understanding of intangible assets, which grounds to put together and at the same time differentiate in consideration the objects, which have not a material basis, and are the material transmitters of charges on their creation.

Description

Keywords

нематеріальні активи, підприємство, облік, об’єкти права власності, синтетичний рахунок

Citation

Банасько, Т. М. Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв’язання / Т. М. Банасько // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 55-59.