Економічні науки. Випуск 16. Частина 2. – 2009

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю
  (КНТУ, 2009) Котенко, Т. М.; Kotenko, Т.
  В статті розкриті основні етапи процедури контролю підготовки фахівців. Кожен з визначених етапів має свої цілі, якісне виконання процедури дозволить досягти необхідних результатів. Одним з пріоритетних завдань проблеми удосконалення змісту вищої освіти на етапі адаптації України до Болонського процесу є запровадження моделі управління навчально-творчою діяльністю студентів, яка має бути реалізована відповідно до сучасних принципів педагогіки. The basic stages of procedure of control of preparation of specialists open up in the article. Every stage has goals, high-quality implementation of procedure will allow to attain necessary results. One from foreground jobs of problem of improvement of maintenance of higher school on the stage of adaptation of Ukraine to the Bolonsky process there is introduction of case frame to educational-creative by activity of students, which must be realized according to modern principles of pedagogics.
 • Item
  Вплив приватизації на соціальне розшарування суспільства
  (КНТУ, 2009) Давидов, І. Г.; Davydov, I.
  Питання ефективності приватизаційних процесів є одним з найбільш дискусійних в економічній науці. Це не є випадковим. Складність, багатогранність і суперечливість процесу приватизації в тих умовах, які мають місце в Україні, виключають можливість однозначної оцінки ефективності приватизації в цілому. Тим не менш, управління процесом приватизації повинне вибирати найбільш оптимальні варіанти приватизації і швидко реагувати на небажані наслідки (економічні і соціальні) зміни форм власності. The article deals with the issue of privatization of the social structure of society in Ukraine, zanyatist population, particularly privatization in Ukraine.
 • Item
  Економічна категорія «фінансова стійкість» в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності
  (КНТУ, 2009) Лахтіонова, Л. А.; Lakhtionova, L.
  Анотація: розглянуто поняття фінансової стійкості суб’єктів господарювання, надано критичну оцінку різним точкам зору щодо її сутності, запропоновано та обґрунтовано удосконалене визначення даної економічної категорії в сучасному фінансовому аналізі на макрорівні. The concept of financial stability of subjects of economic activity is considered. A critical evaluation to the different points of view is given in relation to its essence. Offered and grounded improvement of determination of this economic category in a modern financial analysis on microlevel.
 • Item
  Сутність, типологія регіонів та особливості управління регіональним розвитком в умовах глобалізації
  (КНТУ, 2009) Шпильова, В. О.; Shpileva, V.
  Дана стаття присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних підходів до визначення сутності і змісту поняття «регіон». Автором визначено, що найбільш раціональною в сучасних умовах господарювання є точка зору, яка визначає регіон як багатофункціональну і багатоаспектну систему, що саморозвивається, суб’єктно-об’єктна сутність якої дозволяє розглядати регіон в різних парадигмах: регіон – соціум, регіон – квазідержава, регіон – квазікорпорація і регіон – в системі ринкових відносин. Обґрунтовано необхідність врахування регіональної специфіки у процесі управління соціально-економічним розвитком регіону. This article is devoted research and ground of the theoretical going near determination of essence and maintenance of concept «region». By an author certainly, that most rational in the modern terms of menage is a point of view, which determines a region as multifunction and multidimensional system, subject-objective essence of which allows to examine a region in different paradigms: a region is socium, a region is the kvazigosudarstvo, a region is a kvazikorporaciya and – in the system of market relations. Grounded necessity of account of regional specific in the process of management socio-economic development of region.
 • Item
  Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат
  (КНТУ, 2009) Шелковникова, О. В.; Пузакова, Ю. В.; Shelcovnicova, H.; Pouzacova, J.
  У статті висвітлено авторський підхід до оцінки аудиторського ризику, окреслено повний перелік джерел аудиторських доказів та процедур їх отримання, що складають основу загальної методики аудиту витрат підприємств. Обґрунтовано принципи формування результатів аудиту в письмовому звіті за наслідками аудиторської перевірки та порядок складання аудиторського висновку за результатами аудиту витрат підприємства. In article the author approach is reflected to estimation of public accountant risk, a complete list is outlined of sources of public accountant proofs and procedure of their receipt, that make a basis of general method of audit of charges of enterprises. Grounded principles of forming of results of audit in the writing report оn results public accountant verification and order of drafting of public accountant conclusion as a result of audit of charges of enterprise.
 • Item
  Суб’єкти контролю якості аудиту в Україні
  (КНТУ, 2009) Шалімова, Н. С.; Shalimova, N.
  В статті досліджені основні групи суб’єктів контролю якості аудиту в Україні. Проаналізовані їх функції, повноваження та можливості впливу на якість аудиту. Виділені недоліки системи контролю якості аудиту з урахуванням вимог європейського законодавства, вирішення яких є важливим чинником підвищення якості аудиту. The principal groups of subjects of audit quality control in Ukraine have been considered in the article. Their functions, authority and means of influence on audit quality have been analyzed. The shortcomings of audit quality control system settlement of which is a significant factor of increasing the audit quality taking into account the euro-integrating course of Ukraine were singled out.
 • Item
  Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні
  (КНТУ, 2009) Шалімов, В. В.; Shalimov, V.
  В статті досліджуються питання місцевого оподаткування в України та напрямки його реформування. Виділені фактори, які визначають ефективність застосування місцевого оподаткування. Здійснена оцінка положень запропонованого Податкового кодексу в частині місцевого оподаткування стосовно підвищення ефективності адміністрування місцевих податків. The problems of local taxes in the Ukraine and ways if its improvement are investigated in the article. The factors which defined the effectiveness of local taxes using have been singled out. The estimation of Tax code project principal proposition which secure a further increase of effectiveness of local taxes administration has been carried out.
 • Item
  Методичні підходи до оцінки економічного розвитку регіональних продуктивних сил
  (КНТУ, 2009) Черевко, О. О.; Cherevko, O.
  Проведено дослідження, яке полягає в обґрунтуванні методичних підходів щодо оцінки соціально-економічної ефективності розвитку регіональних продуктивних сил. Проаналізовано існуючі підходи до діагностики економічного розвитку, встановлено, що економічне зростання у світовій практиці розраховується, як правило, на основі динаміки валового внутрішнього продукту і вимірюється в незмінних цінах. Зроблено висновок, що в сучасних умовах господарювання визначальна роль у забезпеченні нової якості економічного зростання повинна приділятися науці і ступеню її технологічного застосування. Research which consists in the ground of methodical approaches in relation to the estimation of socio-economic efficiency of development of regional productive forces is conducted. The existent going is analysed near diagnostics of economic development, it is set that the economy growing settles accounts in world practice, as a rule, on the basis of dynamics of gross domestic product measured in unchanging prices. A conclusion is done, that in the modern terms of menage a determining role in providing of new quality of the economy growing must be spared science and degree of it technological application.
 • Item
  Принципи й методи економічної діагностики розвитку регіонального ринку споживчих товарів та послуг
  (КНТУ, 2009) Фімяр, С. В.; Fimyar, S.
  В даній статті досліджено методичні підходи до оцінки формування та функціонування регіонального ринку споживчих товарів та послуг, визначено ключові принципи та методи економічної діагностики даного ринку в регіоні. Виявлено перелік факторів, від яких залежить достовірність проведеної діагностики, і, відповідно, подальший розвиток регіонального ринку споживчих товарів. In this article investigational methodical going near the estimation of forming and functioning of regional market of consumer goods and services, certainly key principles and methods of economic diagnostics of this market in a region. Found out the list of factors, which authenticity of the conducted diagnostics, and, accordingly, subsequent regional market of consumer goods development, depends on.
 • Item
  Роль і місце побутового обслуговування населення в системі факторів соціально-економічного розвитку регіону
  (КНТУ, 2009) Ткаченко, Ю. О.; Tkachenko, J.
  Досліджена роль побутового обслуговування населення в системі факторів соціально- економічного розвитку регіону, охарактеризовано особливості виробничих і соціальних побутових послуг. Визначено ряд факторів, що зумовили прискорення у розвитку ринку послуг. The role of domestic consumer services of population in the system of factors of socio-economic development was explored, the features of productive and unproductive domestic services were described. Determined a number of factors which stipulated an acceleration in development of market of services.
 • Item
  Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства
  (КНТУ, 2009) Ткаченко, С. А.; Tkachenko, S.
  Викладено найбільш вдалий і об’єктивний варіант методологічно-інформаційного інструментарію бюджетування в інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності підприємств (визначено об’єкти фінансового планування та наведено їх систематичний перелік під час встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції; встановлено можливий перелік початкової інформації про об’єкти бюджетування у процесі визначення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції; наведені джерела початкової інформації бюджетування під час встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції). The most successful and objective variant of methodologically-information toolkit of budgeting in a supply with information of innovative activity of the enterprises is stated (objects of financial planning are defined and their regular list in an installation time of an optimum level of competitiveness of production is resulted; the possible list of the initial information on objects of budgeting in the course of definition of an optimum level of competitiveness of production is established; sources of the initial information of budgeting in an installation time of an optimum level of competitiveness of production) are resulted.
 • Item
  Машинобудівний комплекс України в системі пріоритетів національної промислової політики
  (КНТУ, 2009) Ткач, К. І.; Tkach, K.
  Аналізується структура промислового виробництва та обґрунтовується значення її окремих елементів для виходу промисловості зі системної кризи. У цьому значенні промислова політика виступає як політика структурна, безпосередньо пов'язана з реалізацією потенціалу машинобудівного комплексу країни. The pattern of industrial production is analyzed and grounded value of its separate elements for the output of industry from a system crisis. In this value an industrial policy comes forward as a policy is structural, directly related to achieving machine-building complex of country.
 • Item
  Регіональний розвиток: методологія та досвід регулювання
  (КНТУ, 2009) Сурай, А. С.; Suray, A.
  В даній статті досліджено теоретико-методологічні засади становлення та розвитку регіонального ринку. Розкрито сутність, складові та особливості функціонування економічної системи регіону, зокрема узагальнено існуючі теоретичні підходи до визначення сутності поняття „регіон”, його типізації. Виявлено проблеми, тенденції та перспективи регіонального розвитку в контексті розвитку ринкових відносин. In this article investigational teoretiko-methodological principles of becoming and regional market development. Essence, constituents and features of functioning of the economic system of region, is exposed, in particular generalized existent theoretical going near determination of essence of concept «region», his typification. Found out problems, tendencies and prospects of regional development, in the context of development of market relations.
 • Item
  Бюджетний облік як складова системи господарського обліку
  (КНТУ, 2009) Смірнова, І. В.; Smirnova, I.
  У статті розглянуто місце бухгалтерського обліку бюджетних установ в загальній системі господарського обліку. На основі дослідження фахових видань проаналізовано трактування сутності, предмету та об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах, виокремлено методологічні засади бюджетного обліку як науки та практичної діяльності. Проведено порівняльну характеристику сутнісного значення термінів «бухгалтерський облік у бюджетних установах» та «бюджетний облік». In the article the place of record-keeping is considered in budgetary establishments in the general system of economic account of country. On the basis of research of the specialized editions understanding of essence is analyzed, object and objects of record-keeping in budgetary establishments, methodological bases of budgetary account are selected yak of science and practical activity. Comparative description of essence value of terms is conducted «record-keeping in budgetary establishments» and «budgetary account».
 • Item
  Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті
  (КНТУ, 2009) Свідерський, Д. Є.; Sviderskiy, D.
  У статті розглянуто бухгалтерський та податковий облік операцій в іноземній валюті, вплив методик діючих нормативів складання фінансової і податкової звітності на формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства. Розглядаються балансова вартість валюти, Формування собівартості одержаних за іноземну валюту виробничих запасів, робіт, послуг при попередній оплаті, надходження іноземної валюти на підприємство з відповідного джерела, продаж валюти. In the article book-keeping and tax consideration is considered currency foreign transaction, influence of methods of operating norms of drafting of the financial and tax reporting on forming of eventual financial result of activity of enterprise. The book value of currency is considered, forming of prime price of got for foreign currency supplies, works, services at preliminary payment, receipt of foreign currency on an enterprise from the proper source, sale of currency.
 • Item
  Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції
  (КНТУ, 2009) Саловська, Л. В.; Олійник, А. А.; Salovska, l.; Olеynik, A.
  В статті досліджено світовий досвід регулювання агропромислового комплексу, висвітлено його позитивні та негативні аспекти, проаналізовано стан регулювання агропромислового комплексу в Україні та розроблено заходи і механізм що є формою підтримки сільськогосподарського виробника, досліджено сутність екологічно-чистих продуктів, проаналізовано фінансову підтримку фермерських господарств в розвинених країнах та в Україні. In the article investigational world experience of adjusting of agroindustrial complex, he is reflected positive and negative aspects, consisting of adjusting of agroindustrial complex is analysed of Ukraine and measures and mechanism are developed that is the form of support of agricultural producer, investigational essence of ecologically net products, sponsorship of farmer economies is analysed in the developed countries and its absence is marked in Ukraine.
 • Item
  Особливості механізму та цілей монетарної політики України
  (КНТУ, 2009) Радзієвська, О. В.; Rydzevska, O.
  В статті розглянуто різні підходи до означення суті грошово-кредитної (монетарної) політики держави, визначено першочергові (проміжні) та кінцеві цілі монетарного управління, узагальнено механізм впливу монетарних інструментів в українських реаліях, проаналізовано за допомогою кореляційних показників вплив процентної політики Національного банку, окреслено круг проблем ефективності монетарного механізму в Україні. The different lines of thought to definition of an essence of a monetary and credit policy of the state are considered in article. The prime (intermediate) and ultimate goals of monetary management are defined. The article generalizes the mechanism of influence of monetary tools in the Ukrainian realities. The author analyses the influence of a percentage policy of National bank by means of correlation indicators, and describes a circle of the problems of efficiency of the monetary mechanism in Ukraine.
 • Item
  Стан людського розвитку на прикладі Кіровоградської області
  (КНТУ, 2009) Резніченко, О. О.; Насипайко, Д. С.; Reznichenko, О.; Nasipayko, D.
  У даній статті приведені результати дослідження демографічного стану в Кіровоградській області. Розглянуто динаміку кількості населення, природний рух, розподіл населення за віком. Зроблено прогноз, за допомогою якого виявлено, що населення в Україні буде скорочуватися. Висловлено самостійні пропозиції, використання яких дозволяє частково розв’язати проблеми людського розвитку в Україні. In this article the results of research of the demographic consisting are resulted of Kirovograd region. The dynamics of amount of population, natural motion, division of population is considered on age. A prognosis, which it is discovered by, that a population in Ukraine will be done. Independent suggestions the use of which allows partly to decide the problems of the human development in Ukraine.
 • Item
  Особливості аудиту інформаційних систем і технологій
  (КНТУ, 2009) Пугаченко, О. Б.; Pugachenko, O.
  Узагальнено практику проведення аудиту у комп’ютерному середовищі та подано власне бачення аудиту інформаційних систем і технологій. Запропоновано порядок оцінки аудиторами результатів процесу впровадження нової комп’ютерної техніки й програмного забезпечення підприємства-замовника аудиту. It is generalized practice of audit conducting in a computer environment and own vision of audit of the informative systems and technologies is presented. The order of estimation is offered by the public accountants of process results of new computer technique introduction and company - customer audit software.
 • Item
  Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні
  (КНТУ, 2009) Подплєтній, В. В.; Podpletniy, V.
  Стаття присвячена дослідженню фінансового забезпечення мікрокредитування малого і середнього бізнесу в Україні. В статті обґрунтовані форми і методи мікрокредитування малого підприємства, а також розглянуто зарубіжний досвід фінансового забезпечення мікрокредитування і визначено можливості його використання у вітчизняній економіці. Проаналізовано вплив кредиту на розвиток малого і середнього бізнесу. Визначені напрями удосконалення банківського та небанківського мікрокредитування. Article is devoted system research of the financial providing of microcredit of small and middle business in Ukraine. In article foreign experience financial provision of microcredit is considered and possibilities of his use are certain in domestic economy. Influence of credit is analysed on development of small and middle business. Directions of improvement of the financial providing of microcredit of small and middle business are certain.