Підвищення рівня теплової ефективності будівель з використанням низькотемпературних систем опалення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є дослідження особливостей практичного підвищення рівня теплової ефективності будівель шляхом впровадження низькотемпературних опалювальних систем. У роботі наведено огляд можливостей підвищення рівня теплової ефективності будівель; детально розглянуто існуючі системи опалення. Наведена методика розрахунку теплових балансів та концепція створення енергоефективних будівель. Удосконалено математична модель теплообміну через зовнішні стіни з врахуванням впливу інсоляції. Досліджено тепловий режим приміщення із низькотемпературними системами опалення, проаналізовано результати експериментальних досліджень квазістаціонарного режиму теплообміну під час їх експлуатації. Виконано техніко-економічне обґрунтування теплової ефективності систем водяного підлогового опалення на базі теплонасосних установок у порівнянні з класичними опалювальними приладами. Результати досліджень можуть бути використані під час розгляду питань підвищення рівня енергетичної ефективності будівель за рахунок впровадження комбінованих низькотемпературних систем опалення. The purpose of the work is to study the features of practical improvement of the level of thermal efficiency of buildings through the introduction of low-temperature heating systems. The work provides an overview of the possibilities of increasing the level of thermal efficiency of buildings; existing heating systems are considered in detail. The method of calculating heat balances and the concept of creating energy-efficient buildings are given. The mathematical model of heat exchange through external walls, taking into account the influence of insolation, has been improved. The thermal mode of the room with low-temperature heating systems was studied, the results of experimental studies of the quasi-stationary mode of heat exchange during their operation were analyzed. A technical and economic substantiation of the thermal efficiency of water floor heating systems based on heat pump installations in comparison with classic heating devices has been carried out. Research results can be used when considering issues of increasing the level of energy efficiency of buildings due to the implementation of combined low-temperature heating systems.

Description

Keywords

теплова ефективність, огороджувальні конструкції, низькотемпературна система опалення, тепловий насос, система водяного підлогового опалення, thermal efficiency, enclosure structures, low temperature heating system, heat pump, water floor heating system

Citation

Рудюк, Р. С. Підвищення рівня теплової ефективності будівель з використанням низькотемпературних систем опалення : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. К. Г. Петрова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 93 с.