Напрями удосконалення публічного управління середньою освітою в повоєнний період

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-24

Authors

Литвиненко, Вікторія Юріївна
Lytvynenko, Viktoriia

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження комплексу теоретико-методологічних і практичних підходів до визначення місця та ролі публічного управління в освітній сфері, зокрема нижчого рівня освіти, та рекомендація шляхів реалізації цих концепцій в Україні. Об’єкт дослідження – система інструментів та методів здійснення публічного управління у сфері середньої освіти в умовах воєнного стану. Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади та механізми здійснення публічного управління закладами середнбої освіти. Практичне значення отриманих результатів полягає в подальшому розвитку теорії та практики публічного управління в освіті, а також щодо практичного застосування методики у воєнних та повоєнних умовах. Висновки та пропозиції дослідження спрямовані на сприяння розвитку закладів загальної середньої освіти та використання їх переваг у реалізації масштабних освітніх проектів у середній освіті. The purpose of the qualification work is to research a complex of theoretical, methodological and practical approaches to determining the place and role of public administration in the educational sphere, in particular at the lower level of education, and to recommend ways of implementing these concepts in Ukraine. The object of the research is a system of tools and methods of public administration in the field of secondary education under martial law. The subject of the study is the theoretical and methodological principles and mechanisms of public management of secondary education institutions. The practical significance of the obtained results lies in the further development of the theory and practice of public administration in education, as well as in the practical application of the methodology in war and post-war conditions. The conclusions and proposals of the research are aimed at promoting the development of institutions of general secondary education and using their advantages in the implementation of large-scale educational projects in secondary education.

Description

Keywords

органи місцевого самоврядування, децентралізація управління освітою, публічне управління освітою, local self-government bodies, decentralization of education management, public education management

Citation

Литвиненко, В. Ю. Напрями удосконалення публічного управління середньою освітою в повоєнний період : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / наук. кер. І. О. Андрощук ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 78 с.