Інтелектуальні елементи експертних систем в галузі транспорту і виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Лівіцький, О. М.
Кернус, Р. О.
Aulin, V.
Hrynkiv, A.
Livitskyi, O.
Kernus, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Розглянуто розробку експертних систем з використанням елементів технологій створення штучного інтелекту. Порівняльний аналіз виявив відмінності між системами штучного інтелекту та звичайними програмними системами. Наведено класифікацію експертних систем за різними ознаками. Виділено етапи їх існування та масштаби, що характеризують складність завдань. Виділено інструменти розробки інтелектуальних експертних систем. Вказано структуру процесу прийняття рішень в експертних системах, виділено ряд аспектів реалізації технології створення інтелектуальних експертних систем. Подано три основні принципи проектування інтелектуальних експертних систем та сформульовано основні вимоги. Development of expert systems with use of elements of technologies of creation of artificial intelligence is considered. Comparative analysis revealed differences between artificial intelligence systems and conventional software systems. The classification of expert systems on various grounds is given. The stages of their existence and the scales that characterize the complexity of the tasks are highlighted. The tools of development of intelligent expert systems are allocated. The structure of the process of decision making in expert systems is indicated, a number of aspects of realization of technology of creation of intelligent expert systems are allocated. Three main principles of designing intelligent expert systems are given and the main requirements are formulated.

Description

Keywords

експертні системи, інтелектуальні елементи, штучний інтелект, ефективність, структурований підхід, expert systems, intelligent elements, artificial intelligence, efficiency, structured approach

Citation

Інтелектуальні елементи експертних систем в галузі транспорту і виробництва / В. В. Аулін, А. В. Гриньків, О. М. Лівіцький, Р. О. Кернус // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 150-161.