Аналіз ефективності заходів державної політики щодо захисту прав споживачів на ринку послуг

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-24

Authors

Барадуліна, Єлизавета Сергіївна
Baradulina, Yelyzaveta

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є комплексний аналіз ефективності державної політики щодо захисту прав споживачів в Україні. Для реалізації цієї мети в роботі знайшли розв’язання наступні основні завдання: - вивчити державну політику підтримки малого та середнього підприємництва в Україні; - встановити основні напрямки та інструменти державної підтримки МСП; - проаналізувати законодавство України, що регулює діяльність МСП; - описати підтримку малих та середніх підприємств на місцевому рівні; - виявити функції та обов'язки Центру підтримки підприємництва в місті Кропивницькому; - розглянути підтримку МСП на регіональному рівні; - дослідити підтримку МСП на державному рівні; - розглянути механізми підтримки малих та середніх підприємств; - узагальнити види та порядок отримання допомоги для МСП; - виявити основні особливості та моменти, що потребують уваги при отриманні підтримки; - описати грантові програми для малого та середнього підприємництва; - дослідити особливості та порядок участі МСП у тендерах; - вивчити державну політику оподаткування для різних груп підприємств та різних видів діяльності; - оцінити вплив оподаткування на стратегії підприємств; - розглянути національну стратегію доходів до 2030 року; - визначити перспективи реформування системи оподаткування для підтримки різних груп підприємств. The aim of this work is a comprehensive analysis of the effectiveness of state policy on consumer rights protection in Ukraine. To achieve this goal, the work addresses the following main tasks: - To study state policy supporting small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ukraine; - To establish the main directions and instruments of state support for SMEs; - To analyze the legislation of Ukraine regulating SME activities; - To describe support for small and medium-sized enterprises at the local level; - To identify the functions and responsibilities of the Entrepreneurship Support Center in Kropyvnytskyi city; - To consider SME support at the regional level; - To investigate SME support at the state level; - To examine the mechanisms of support for small and medium-sized enterprises; - To summarize the types and procedures for obtaining assistance for SMEs; - To identify key features and moments requiring attention when receiving support; - To describe grant programs for small and medium-sized enterprises; - To investigate the features and procedures for SME participation in tenders; - To study the state tax policy for different groups of enterprises and various types of activities; - To evaluate the impact of taxation on enterprise strategies; - To consider the national revenue strategy until 2030; - To determine the prospects for reforming the taxation system to support different groups of enterprises. The object of the study is the state policy supporting small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ukraine.

Description

Keywords

захист прав споживачів, державна політика, євроінтеграція, consumer rights protection, state policy, european integration

Citation

Барадуліна, Є. С. Аналіз ефективності заходів державної політики щодо захисту прав споживачів на ринку послуг : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / наук. кер. Н. М. Глевацька ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 97 с.