Проєктування системи електропостачання підприємства з виробництва хімічної продукції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є проєктування ефективної системи електропостачання підприємства з виробництва хімічної продукції з мінімально можливими втратами в елементах мережі та розробленням заходів з підвищення надійності електропостачання відповідальних споживачів. У роботі розглянуто вибір альтернативних варіантів схем електропостачання, виконано розрахунки навантажень, обрано необхідні компенсуючі пристрої, комутаційне обладнання, перевірено устаткування на дію струмів короткого замикання тощо. У спеціальному розділі розглянуто заходи з підвищення надійності електропостачання відповідальних споживачів підприємства, розроблена електрична схема керування, виконано розрахунок освітлення та вентиляції приміщення резервного джерела живлення. Розглянуто вимоги до обслуговуючого персоналу. Результати досліджень доцільно буде використати під час проєктування систем електропостачання промислових підприємств, які спеціалізуються на виробництві хімічної продукції. Наведена методика розрахунку резервного джерела живлення може бути використана для будь-якого промислового об’єкта. The goal of this work is to create a efficient power supply system for a chemical production enterprise with minimal losses in network elements, including the development of measures to enhance the reliability of power supply for critical consumers within the enterprise. The study considers the selection of alternative power supply schemes, conducts load calculations, selects necessary compensating devices and switching equipment, and verifies equipment performance under short-circuit conditions, among other aspects. A dedicated section discusses measures to enhance the reliability of power supply for critical consumers within the enterprise. An electrical control scheme is developed, lighting and ventilation calculations for the backup power source facility are performed, and requirements for the maintenance staff are considered. The research findings will be valuable for designing power supply systems for industrial enterprises specializing in chemical production. The provided methodology for calculating the backup power source can be applied to any industrial facility.

Description

Keywords

система електропостачання, електричне навантаження, електричне обладнання, надійність, резервне джерело живлення, power supply system, electrical load, electrical equipment, reliability, backup power source

Citation

Одарченко, В. М. Проєктування системи електропостачання підприємства з виробництва хімічної продукції : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. К. Г. Петрова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 70 с.