Financial Support for the Development of Joint Territorial Communities

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Popova, S.
Popov, V.
Попова, С. П.
Попов, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

The theoretical bases of research of financial resources and financial support of development of territorial communities are analyzed in the article. The mechanism of their financial support by sources of financial resources is considered. An assessment of current state of the formation of financial and budgetary resources of joint territorial communities and their subsidization was made. The impact on financing of the development of joint territorial communities by the State Fund for Regional Development was analyzed. The basic requirements for the formation of an effective system of financial support for the development of joint territorial communities are formulated. В статье анализируются теоретические основы исследования финансовых ресурсов и финансового обеспечения развития территориальных общин. Рассмотрен механизм их финансового обеспечения по источникам финансовых ресурсов. Осуществлена оценка современного состояния формирования финансовых ресурсов бюджетов объединенных территориальных общин и их дотационность. Проанализировано влияние на финансирование развития объединенных территориальных общин со стороны Государственного фонда регионального развития. Сформулированы основные требования по формированию эффективной системы финансового обеспечения развития объединенных территориальных общин. Дотаційність значної частини місцевих бюджетів зробило їх обтяжливими для державного бюджету та позбавило територіальні громади стимулів до соціально-економічного розвитку. Тому питання об’єднання територіальних громад та пошуку й розширення джерел їх ефективного розвитку зберігають свою актуальність. Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних підходів щодо сутності фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад та на цій основі подальший науковий пошук напрямків розширення джерел їх фінансування. Під фінансовим забезпеченням територіальних громад слід розуміти процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, з метою задоволення потреб та інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території. При цьому, основною формою фінансового забезпечення територіальних громад залишається бюджетне фінансування, від якості якого залежить рівень їх економічного та соціального розвитку. Крім бюджетних джерел фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад можуть використовуватися інвестиційні, грантові та кредитні. Важливим кроком у зміцненні фінансової бази об’єднаних територіальних громад стало створення Держаного фонду регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків. Недостатність бюджетного фінансування територіальних громад зумовлює необхідність пошуку альтернативних джерел їх фінансового забезпечення. Необхідно стимулювати територіальні громади до використання свого права на здійснення запозичень як місцевих, так і зовнішніх, в тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Перспективними для територіальних громад можуть бути такі механізми фінансування їх розвитку як ендавмент та краудсорсинг. Використання певних інструментів та механізмів залежить від специфіки розвитку конкретної громади, її можливостей та проблемних ситуацій. Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані на пошук напрямів розширення їх фінансової бази, формування шляхів заохочення підприємницької ініціативи, ефективного використання місцевих ресурсів, створення нових робочих місць тощо.

Description

Keywords

joint territorial community, financial resources, financial security, local budgets, subsidies, the State Fund for Regional Development, the community's own revenues, объединенная территориальная община, финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, местные бюджеты, дотации, Государственный фонд регионального развития, собственные доходы общины, об’єднана територіальна громада, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, місцеві бюджети, дотації, Державний фонд регіонального розвитку, власні доходи громади

Citation

Popova, S. Financial Support for the Development of Joint Territorial Communities / S. Popova, V. Popov // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - Вип. 33. - С. 120-129.