Особливості програмування адаптера послідовного інтерфейсу з використанням електронного емулятора

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
В статті розглянуто особливості програмування адаптера послідовного інтерфейсу з використанням електронного емулятора. Показано, що програми-емулятори дають можливість провести дослідження та проаналізувати відповідні системи або пристрої. Демонстраційний експеримент не вичерпує всіх можливостей активного сприйняття студентами досліджуваного явища і не завжди забезпечує отримання ними якісних знань, оскільки його тільки спостерігають, а не проводять самі. А тому демонстрації із залученням програм-емуляторів потрібно доповнювати виконанням студентами лабораторних робіт з їх допомогою. Програмний емулятор дозволяє проводити відповідну роботу і самостійно (позааудиторно), без залучення викладача. Це дозволяє розширити область зв’язку теорії з практикою, привчити студентів до самостійної дослідницької роботи. Крім того, можливість проводити досліди віддалено від ВНЗ вказує на перспективу використання емуляторів для дистанційного навчання. Програмні моделі загалом дають можливість організувати якісний навчальний процес підготовки фахівців з обчислювальної техніки та комп’ютерних систем. The article discusses the features of serial interface adapter programming using an electronic emulator. Emulators have been shown to enable research and analysis of relevant systems or devices. A demonstration experiment does not exhaust all the possibilities of active perception of the studied phenomenon by students and does not always ensure that they obtain quality knowledge, since it is only observed, and not carried out themselves. Therefore, demonstrations involving emulator programs should be supplemented by students performing laboratory work with their help. The software emulator allows you to carry out relevant work independently (outside the classroom), without the involvement of a teacher. This makes it possible to expand the field of connection between theory and practice, to accustom students to independent research work. In addition, the possibility of conducting experiments remotely from educational institutions points to the prospect of using emulators for distance learning. The implementation of information and educational technologies in educational institutions of Ukraine is one of the main factors in training a high-quality specialist. The most characteristic feature of education at the current stage of development is its informatization, due primarily to the spread of modern computer technology and software in educational institutions, the use of Internet capabilities, the acquisition and accumulation of experience by specialists in the use of information technologies (IT) in their activities. Software models in general make it possible to organize a high-quality educational process of training specialists in computing and computer systems.
Опис
Ключові слова
електронний емулятор, інтерфейс, програмна модель, адаптер, electronic emulator, interface, software model, adapter
Бібліографічний опис
Минайленко, Р. М. Особливості програмування адаптера послідовного інтерфейсу з використанням електронного емулятора / Р. М. Минайленко, К. О. Буравченко, В. А. Резніченко // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 6(37). – Ч. 1. – С.88-99.