Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 6. Частина 1. - 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки
  (ЦНТУ, 2022)
  У науковому віснику представлені статті, присвячені проблемам проектування, експлуатації та ремонту сільськогосподарської техніки і транспортних засобів, технології виробництва, транспортних технологій та логістики, будівництва, матеріалознавства, IT-технологій, роботизації, автоматизації в промисловості та сільському господарстві. Наведені практичні рекомендації до використання результатів досліджень у галузях народного господарства. Науковий вісник є фаховим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів університету, а також науковців інших навчальних закладів, науково-дослідних інститутів НАНУ та промислових підприємств України. Збірник розрахований на наукових, науково-технічних працівників різних галузей науки та техніки, ЗВО, здобувачів вчених ступенів і звань.
 • Item
  Increasing the reliability of machines and the efficiency of their use in transportation processes in agro-industrial production using service logistics methods
  (ЦНТУ, 2022) Dyachenko, V.; Дяченко, В. О.
  The article considers the problem of increasing the reliability of machines and the efficiency of their use when transporting agricultural products. Increasing the reliability of machines at agro-industrial production enterprises is considered on the basis of improving the strategy of their technical maintenance and repair. At the same time, logistic service methods are used to provide the fleet of cars with the necessary spare parts. The theoretical justification of the formation of the composition of spare parts at the enterprise, its limitations and the supply system is given. It is noted that in the processes of providing the necessary spare parts, the logistics center takes control. The main factors affecting the efficiency of spare parts supply organization have been identified. On the basis of the cost function, optimal management based on logistic models is considered. Comparative analysis proved the advantage of the developed system of technical maintenance and repair along with the existing planned preventive system. This is, first of all, an increase in the probability of trouble-free operation and the availability ratio of KamAZ vehicles and mobile agricultural and mobile agricultural machinery of the John Deere family. В статті розглядається проблема підвищення надійності машин і ефективності їх використання при перевезенні сільськогосподарської продукції. Підвищення надійності машин на підприємствах агропромислового виробництва розглядається на основі удосконалення стратегії їх технічного обслуговування і ремонту. При цьому використовуються методи логістичного сервісу при забезпеченні парку машин необхідною комплектацією запасних частин. Дано теоретичне обґрунтування формування складу запасних частин на підприємстві, його обмеженість і система поставок. Зазначено, що в процесах забезпечення необхідними запасними частинами приймає логістичний центр управління. Виявлені основні фактори, що впливають на ефективність організації поставок запасних частин. На основі функції витрат розглядають оптимальне управління на основі логістичних моделей. Ці моделі дають оптимальне значення визначених факторів. На основі моделювання сервісної логістики розроблена удосконалена система технічного обслуговування і ремонту машин, яка дає можливість істотно підвищені показники надійності. Це підтверджено дослідженнями на експериментальних підприємствах агропромислового виробництва. Парк машин на цих підприємствах в основному, задіяні у процесах перевезень сільськогосподарської продукції. Порівняльним аналізом доведена перевага розробленої системи технічного обслуговування і ремонту поряд з діючою планово-запобіжною системою. Це передусім підвищення ймовірності безвідмовної роботи та коефіцієнта готовності автомобілів сімейства КамАЗ і мобільної сільськогосподарської і мобільної сільськогосподарської техніки сімейства John Deere.
 • Item
  Digitalization of truck companies: current challenges and development prospects
  (ЦНТУ, 2022) Rozhko, N.; Plekan, U.; Tson, O.; Matviishyn, A.; Рожко, Н. Я.; Плекан, У. М.; Цьонь, О. П.; Матвіїшин, А. Й.
  Innovations in the logistics support of enterprises have always played an important role in business. They are aimed at improving service delivery and information dissemination. Therefore, individual clients see the traditional "value" for logistics: short service time, availability and timely delivery. This article examines the supply chain, the goal of which is to deliver a quality product in the shortest possible time, with the lowest costs and in the best possible condition. It is possible to fulfill these requirements only on the basis of small business access to innovative technologies. To implement these technologies, it is advisable for road transport enterprises to use existing management practices, namely: construction of modern infrastructure; provision of preferential leasing conditions to car carriers; solving the issue of obtaining permits, crossing the border, downtime; creation of high-quality digital platforms for information exchange and interaction between transportation market participants. На сьогоднішній день між державами відбувається гостра конкуренція за домінування на світовому ринку надання транспортних послуг, де конкурентні переваги полягають у швидкості, безпеці та ефективності, які безпосередньо залежать від широкого використання інновацій та високих технологій. Рівень інноваційних транспортних технологій відображає та підвищує рівень конкурентоспроможності країни. Інновації в матеріально-технічному забезпеченні підприємств завжди відігравали важливу роль у бізнесі. Вони спрямовані на покращення надання послуг та поширення інформації. Тому індивідуальні клієнти бачать традиційну «цінність» для логістики: короткий термін обслуговування, наявність і своєчасну доставку. У цій статті розглядається ланцюг поставок, метою якого є поставка якісного продукту в найкоротші терміни, з найменшими витратами та в найкращому стані. Виконати ці вимоги можливо лише за умови доступу малого бізнесу до інноваційних технологій. Для реалізації цих технологій підприємствам автомобільного транспорту доцільно використовувати наявні управлінські практики а саме: побудова сучасної інфраструктури; надання автомобільним перевізникам пільгових умов лізингу; вирішення питання отримання дозволів, перетину кордону, простоїв; створення якісних цифрових майданчиків для обміну інформацією і взаємодії між учасниками ринку перевезень. Актуальним є питання єдиного цифрового простору. Сьогодні Мінтранс має розробити платформу, куди можна буде передавати інформацію, на основі якої створюватимуться проїзні документи, відстежуватимуть вантаж і керуватимуть перевізним процесом. Можна стверджувати, що модернізована високотехнологічна транспортна інфраструктура, включаючи розвиток мережі інноваційних логістичних систем обслуговування пасажирів і вантажопереробки, формування інтелектуальних транспортних систем, забезпечить максимальне використання транспортного потенціалу України.
 • Item
  Підвищення безпеки автомобільних перевезень автошляхами Черкаської області
  (ЦНТУ, 2022) Тарандушка, Л. А.; Костьян, Н. Л.; Тарандушка, І. П.; Хилик, Я. О.; Халявка, В. В.; Tarandushka, L.; Kostian, N.; Tarandushka, I.; Khylyk, Ya.; Halyavka, V.
  Досліджується проблема забезпечення безпеки пересування автодорогами Черкаської області. Для виявлення методів підвищення безпеки пересування автошляхами області було проведено поглиблений аналіз стану аварійності на території обслуговування Генерального управління національної поліції в Черкаській області за видами, причинами, днями тижня, часом скоєння дорожньо- транспортних пригод, кількості постраждалих, кількості загиблих, тощо. Було виявлено небезпечні ділянки автодоріг та проведено експериментальне дослідження, щодо виявлення причин скоєння дорожньо-транспортних пригод. В ході проведення експериментального дослідження було здійснено виміри, що дозволяють розрахувати швидкість руху транспортних засобів, які порушуючи правила дорожнього руху, здійснювали обгон на ділянках автодоріг, що мають сліпі повороти. З отриманих результатів можна зробити висновок, що основними причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод є порушення правил дорожнього руху, яке викликане різницею швидкостей руху в потоці та несвідомим ставленням водіїв до відповідної дорожньої ситуації. В результаті проведеного дослідження було надано рекомендації щодо оптимізації організації дорожнього руху на небезпечних ділянках автодоріг. А саме запропоновано використовувати методику експериментального дослідження на інших небезпечних ділянках автодоріг країни та встановлювати динамічні дорожні знаки, що дозволять регулювати гранично допустиму швидкість в залежності від обраних факторів на відповідних ділянках, тим самим зменшувати різницю швидкостей в потоці руху та карати порушників за перевищення граничної швидкості. Окрім цього дуже важливим елементом підвищення безпеки на автодорогах країни є поширення інформаційних програм щодо дотримання правил дорожнього руху серед молоді країни. Запропоновану методику рекомендовано застосовувати для зменшення кількості ДТП, а відповідно і зменшення постраждалих від ДТП на теренах України. The problem of ensuring the safety of movement on the Cherkasy region roads is being studied. The marketbased methods of transport management, changes in the structure and management system of the transport industry of Ukraine. Such qualitative changes have led to the development in this field of new models, methods methodologies of transportation safety management capable of comprehensively solving the problems of transportation organization, their legal, financial, and information support. In order to identify methods of improving road safety in the region, an in-depth analysis of the state of accidents in the territory of the General Directorate of the National Police in Cherkasy Region was conducted by types, causes, days of the week, time of traffic accidents, number of victims, number of dead, etc. Dangerous sections of highways were identified and an experimental study was conducted to identify the causes of traffic accidents. In the course of the experimental study, measurements were made that allow to calculate the speed of vehicles that, violating traffic rules, were overtaking on sections of highways with blind turns. From the obtained results, it can be concluded that the main causes of traffic accidents are the violation of traffic rules, which is caused by the difference in traffic speeds in the flow and the unconscious attitude of drivers to the corresponding traffic situation. As a result of the conducted research, recommendations were provided for optimizing the organization of traffic on dangerous sections of highways. Namely, it is proposed to use the methodology of experimental research on other dangerous sections of the country's highways and to install dynamic traffic signs that will allow regulating the maximum permissible speed depending on the selected factors on the relevant sections, thereby reducing the speed difference in the flow of traffic and punishing violators for exceeding the speed limit. In addition, a very important element of improving safety on the country's highways is the dissemination of information programs on compliance with traffic rules among the country's youth. The proposed method is recommended to be used to reduce the number of road accidents, and accordingly, to reduce the number of victims of road accidents in the territory of Ukraine.
 • Item
  Дослідження умов безпечного проїзду перехрестя з близькими залізничними коліями
  (ЦНТУ, 2022) Хітров, І. О.; Khitrov, I.
  Стаття присвячена оцінюванню рівня безпеки поїзду перехрестя з близькими залізничними коліями для міста Дубно Рівненської області. Досліджено, побудовано модель дорожньої ситуації і проаналізовано фактичні умови безпечного проїзду перехрестя з близькими залізничними коліями та надано практичні рекомендації з удосконаленням організації дорожнього руху на перспективу. Crossing – is a place of crisscrossing, fitting closely or branching of roads at one level the limit of that are imaginary lines between beginning of rounding of edges of travel part each of roads. It is the critical place of road net from the point of view of carrying capacity of transport, level of service and safety, especially in case of location with near railway ways. The successful planning or reconstruction of crossing must answer all aims of mobility and safety, and also possibilities of improvement of public space. The article is devoted to the study of safe driving conditions of the intersection with nearby railway tracks for the city of Dubno, Ukraine. At the investigated intersection, from the point of view of the traffic safety organization, the following traffic situations are observed: difficult exit; non-observance of the turning trajectory of vehicles due to overall characteristics of the transport or the selection of an insufficient trajectory for changing the direction of movement; selection of insufficient rounding radius for right turn; the difficulty of making a left turn at a prohibited railway crossing signal. With the increase in the duration of the prohibited traffic light signal, there is an increase in the number of vehicles, especially cargo vehicles, the total length of which can reach more than 200 meters. The width of the road is not enough to overtake vehicles. In order to simulate different conditions of crossing the intersection and make the necessary decision, the composition and intensity of traffic flows were studied. The study of traffic flows was carried out in the period from August 15 to 21, 2022. A simulation model of the road situation was built and the actual conditions for safe passage of an intersection with nearby railway tracks were, and practical recommendations were given to improve the organization of road traffic. It has been established that in order to increase the safety of passing through an intersection with nearby railway tracks for the city of Dubno, based on the conducted research and simulation modeling, it is necessary to provide an additional traffic lane for vehicles to make a left; a pedestrian crossing through the intersection; increase the width of the traffic lane.
 • Item
  Аналіз існуючих такелажних засобів для переміщення, завантаження та розвантаження вантажу при транспортуванні
  (ЦНТУ, 2022) Йовченко, А. В.; Крейда, А. М.; Усенко, Є. А.; Yovchenko, A.; Kreida, A.; Usenko, Е.
  Виконано аналіз існуючих такелажних засобів для транспортування, завантаження та розвантаження великогабаритного та великовагового вантажу. Наведено фактори, які необхідно враховувати при виборі такелажних візків для зменшення травм та підвищення ефективності транспортування вантажів. Надано вимоги для ефективного та безпечного транспортування вантажу. When carrying out rigging work, there are complex manipulations with heavy and bulky loads. Transportation of heavy and large-sized structures is carried out using rigging means and specialized equipment, for example - rigging carts, without which many different types of industries will have problems with transporting heavy loads necessary for the proper execution of work. However, it is necessary to take into account that there are many types of rigging trolleys and it is very difficult to choose the most suitable one for the required requirements. This article analyze the existing rigging trolleys and their scope of application. The analysis of existing rigging means for transportation, loading and unloading of large and heavy cargo is performed. The factors that must be taken into account when choosing rigging carts to reduce injuries and increase the efficiency of cargo transportation. The requirements for efficient and safe transportation of cargo are given. In the near future the design of the rigging trolley will be designed and calculated, which will allow its production and ensure more efficient transportation of large and heavy cargo. Here are the factors that must be taken into account when choosing rigging trolleys. For efficient and safe transportation of goods, it is necessary to observe the rules of transportation. In the near future, the structure of the rigging cart will be designed and calculated, which will allow its production and ensure more efficient transportation of large-sized and heavy cargo.
 • Item
  Алгоритмічні моделі машинного навчання для прогнозування витрат пального транспортними засобами під час доставки зернових культур
  (ЦНТУ, 2022) Котенко, В. І.; Kotenko, V.
  У роботі проаналізовано можливості застосування обчислювального інтелекту у логістичних системах доставки сільськогосподарської продукції. Виявлено необхідність до використання алгоритмічних моделей машинного навчання для прогнозування витрат пального транспортними засобами під час доставки зернових культур. На основі історичних даних підприємства, що здійснює транспортування сільськогосподарської продукції, проведено прогнозування витрат пального транспортними засобами з використанням алгоритмічних моделей регресії: DT дерева рішень та RF випадкового лісу. За результатами моделювання встановлено, що найкращий прогноз витрат пального транспортними засобами під час доставки насіння зернових культур від сільськогосподарських підприємств до елеватора, виконує модель RF випадкового лісу, яка забезпечує відносну помилку отриманих результатів 4,6%. The analysis of the state of development and use of machine learning algorithmic models in road transport logistics systems has been carried out. The expediency of application of machine learning algorithmic model for predicting fuel consumption by vehicles during the grain crops delivery from agricultural enterprises to the grain elevator has been substantiated. The reggression machine learning algorithmic models: DT (Decision Tree) model and the RF (Random Forest) model for forecasting fuel consumption by vehicles is selected. On the basis of historical data of the enterprise that transports grain crops from agricultural enterprises to the elevator, forecasting of fuel consumption by vehicles with the use proposed models has been carried out. The resulting prediction of vehicle fuel consumption with the use the RF random forest model, as opposed to the values of individual decision trees, has a lower ability to retraining and greater flexibility to the limit of vehicle fuel consumption decisions. Evaluation of the specified models for forecasting fuel consumption by vehicles during the grain crops delivery from agricultural enterprises to the grain elevator has been performed according the following criteria: mean absolute error (MAE), root mean square error (RMSE), Total time and Training time. It has been determined that the best prediction of fuel consumption by vehicles during the grain crops delivery from agricultural enterprises to the grain elevator is performed by the RF random forest model, which provides a relative error of the obtained results of 4.6% with a standard deviation of ±0.1 and a total machine learning time of 4.8s. The obtained results of the researches can be used for the selection of the most efficient means of transport for executing orders of the grain crops delivery from agricultural enterprises to the elevator.
 • Item
  Удосконалення соціальної функції транспортної галузі України
  (ЦНТУ, 2022) Плекан, У. М.; Ляшук, О. Л.; Рожко, Н. Я.; Цьонь, О. П.; Plekan, U.; Lyashuk, O.; Rozhko, N.; Tson, O.
  У статті здійснено аналіз стану та проблем розвитку транспортного сектору, показників вантажота пасажирообігу на автомобільному транспорті. Досліджується транспортна галузь України через призму виконання соціальної функції держави. Обґрунтовано комплекс переваг автомобільного транспорту в соціальній площині, зокрема: власне соціальні, соціально-економічні, екологічно орієнтовані техніко-технологічні, нормативно-правові переваги. Запропоновано шляхи розкриття потенціалу, закладеного в транспортній галузі України. Значну увагу приділено підходам до управління та адміністрування при вдосконаленні соціальної функції транспортної галузі України. Запропоновано удосконалення транспортної галузі шляхом модернізації механізмів публічного управління щодо підтримки вітчизняної галузі автомобільного транспорту. In the modern world, the transport industry is characterized by a wide range of relationships: technological, technical, economic, regulatory and socially responsible. A developed transport system is an important condition for the social and economic growth of the state, maintaining the competitiveness of the national economy and high standards of the quality of life of the country's population. Numerous scientific works have analyzed both the essence of the transport system and individual components of the latter - railway, road, water, pipeline, and air transport. The article analyzes the state and problems of the development of the transport sector, indicators of freight and passenger traffic on road transport. The transport industry of Ukraine is studied through the prism of fulfilling the social function of the state. The set of advantages of road transport in the social sphere is substantiated, in particular: actual social, socio-economic, ecologically oriented technical-technological, regulatory and legal advantages. Ways to reveal the potential in the transport industry of Ukraine are proposed. Considerable attention is paid to approaches to management and administration in improving the social function of the transport industry of Ukraine. It is proposed to improve the transport industry by modernizing public management mechanisms for supporting the domestic road transport industry. Targeted programs for the development of the transport system ensure technologically balanced and ecologically oriented development of both the industry and the state as a whole. The future of the Ukrainian state and the well-being of its citizens depend on the efficiency and development of the transport system.
 • Item
  Взаємозалежності об’єму кузова і вантажопідйомності та маси машин для внесення твердих органічних добрив
  (ЦНТУ, 2022) Лімонт, А. С.; Лімонт, З. А.; Limont, A.; Limont, Z.
  Мета роботи полягала в дослідженні зв’язку між об’ємом кузова машин для внесення ТОД і їх вантажопідйомністю та масою, а також зворотної зміни вантажопідйомності і маси цих машин залежно від об’єму кузова. В першому випадку результативною ознакою був об’єм кузова, а факторіальними – вантажопідйомність і маса машин, а в другому – за результативні ознаки прийняті вантажопідйомність і маса машин, а в якості факторіальної ознаки визначений об’єм кузова машин для внесення ТОД. Обробка зібраних даних здійснена на засадах математичної статистики і зокрема кореляційно- регресійного аналізу та з використанням стандартних комп’ютерних програм. Коефіцієнт кореляції між об’ємом кузова машин для внесення ТОД і вантажопідйомністю машин, між вантажопідйомністю машин і об’ємом кузова мав однакове значення 0,920. Однакове значення мали і кореляційні відношення об’єму кузова на вантажопідйомність та вантажопідйомності машин на об’єм кузова, яке становило 0,935. Кількісну зміну об’єму кузова залежно від маси машин і маси машин залежно від об’єму кузова краще описують рівняння прямолінійної регресії з додатними кутовими коефіцієнтами (R2=0,824). При збільшенні маси машин на 1 т за її зміни від 1 до 13,7 т об’єм кузова зростає на 1,8 м3. Із збільшенням об’єму кузова на 1 м3 за його зміни від 1,9 до 25,7 м3 маса кузовних машин зростає на 0,456 т. The aim of the study was to investigate the relationship between the body volume of solid organic fertilizer (TOD) machines and their load capacity and weight, as well as the inverse change in load capacity and weight of these machines depending on the body volume. In the first case, the effective feature was the volume of the body, and the factorial – load capacity and weight of machines, and in the second – the effective characteristics were taken to be the load capacity and weight of machines, and as a factorial feature was the body size of the machine. The study included 47 brands and models of body machines for TOD, including 14 machines manufactured by enterprises located in the former Soviet Union, and 9 and 24 produced by “KUHN” and “Strautmann”, respectively. The value of the studied resultant and factorial features was found using information from domestic and foreign literature. The collected data are processed on the basis of mathematical statistics and in particular correlationregression analysis and using standard computer programs. The correlation coefficient between the volume of the body of the machine for applying TOD and the load capacity of the machines, between the load capacity of the machines and the volume of the body was the same value 0,920. The correlation ratios of body volume to load capacity and machine load capacity to body volume, which was 0.935, were equally important. Between the volume of the body and the weight of the cars as well as between the weight of the cars and the volume of the body, the observed values of the correlation coefficients also had the same value, equal to 0.908 and positive. In the two paired relationships studied, the correlations between body volume to machine weight and machine mass to body volume had the same value of 0.861. Quantitative changes in body volume depending on the weight of the machines and the weight of the machines depending on the volume of the body are better described by the equations of rectilinear regression with positive angular coefficients (R2 = 0.824). As the weight of the machines increases by 1 ton and changes from 1 to 13.7 tons, the body volume increases by 1.8 m3. With an increase in body volume by 1 m3 with its change from 1.9 to 25.7 m3, the weight of body cars increases by 0.456 tons. Quantitative change in body volume depending on load capacity and load capacity depending on body volume should be described by equations of rectilinear regressions with positive angular coefficients (R2 = 0.847). According to the calculated R2 coefficients equal to 0.875, the approximation of the experimental values of the effective features of body volume and load capacity to their aligned values was provided by approximating the change in body volume and load capacity by the equations of slowly increasing power functions. According to the angular coefficients of the equations of lines when increasing the load capacity of body machines by 1 ton for its change from 2 to 34 tons, the body volume increases by 0.799 m3, and when increasing the body volume by 1 m3 for its changes from 1.9 to 25, 7 m3 capacity of machines increases by 0.581 tons.
 • Item
  Підвищення довговічності трибоспряжень застосуванням полімерних композиційних матеріалів
  (ЦНТУ, 2022) Аулін, В. В.; Гриньків, А. В.; Деркач, О. Д.; Макаренко, Д. О.; Муранов, Є. С.; Крутоус, Д. І.; Aulin, V.; Grinkivi, A.; Derkach, O.; Makarenko, D.; Muranov, Ye.; Krutous, D.
  Розглянуто зміни геометричних розмірів деталей посівної секції під дією навантажень в процесі експлуатації. Визначення навантаження, що діють у трибоспряженнях посівної секції. Обґрунтовано математичну модель визначення радіальних, кутових зміщень та величини деформацій. Експериментальними дослідженнями встановлено, що швидкість зношування (0,003 г/год) деталей з ПКМ має лінійну залежність від напрацювання, що дозволяє спрогнозувати ресурс трибоспряжень. The purpose of the work is the theoretical substantiation of the operating modes of the parts of a typical parallelogram mechanism, the determination of the magnitude of the initial deformations and the optimal operating modes of the parts made of polymer-composite materials. Changes in the geometric dimensions of parts of the sowing section under the influence of loads during operation are considered. Determination of the load acting in the tribo couplings of the sowing section of the "Turbosem II 19-60" complex. The mathematical model for determining radial, angular displacements and the magnitude of deformations due to design features and loads on movable couplings is substantiated. The methodology for determining the maximum and minimum compensation of installation deformations for parts made of polymer-composite materials is proposed. Experimental studies have established that the rate of wear (0.003 g/h) of PCM parts has a linear dependence on working life, which allows predicting the resource of tribo couplers. Taking into account the geometric dimensions of the PCM part and the limit value of the gap in the tribo-coupling, it is possible to determine the resource of the moving tribo-coupling with high probability. The obtained linear function of the dependence of the amount of wear on the working life is valid for the material UPA-6-30, under the condition of a linear sliding speed of up to 0.1 m/s and a load on the tribo coupler up to 600 N. Experimental studies have determined the optimal values of the load value - 250 N and the gap - 300 μm in the tribo coupling "polymer composite - steel". The obtained results can be used in the modernization of existing or development of new designs of sowing sections.
 • Item
  Методичні підходи до формування програми забезпечення надійності сільськогосподарської техніки
  (ЦНТУ, 2022) Новицький, А. В.; Nоvitskiy, A.
  Представлені етапи Програми забезпечення надійності засобів для приготування і роздавання кормів на стадії експлуатації та обслуговування. Встановлені основні складові етапів реалізації Програми забезпечення надійності. Підтверджена необхідність дослідження експлуатаційної надійності машин як складних технічних систем з використанням кількісних методів розрахунку. Визначені рекомендації для підвищення надійності засобів для приготування і роздавання кормів: підготовка персоналу який займається їх монтажем та експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом; організація системи збирання інформації про надійність; забезпечення системи технічного обслуговування і ремонту; дослідження причин відмов відремонтованих об’єктів; функціонування автоматизованого контролю технічного стану об’єкту. Modern trends in agriculture involve the use of the latest reliable equipment. The specified requirements are met by samples of equipment manufactured by well-known global and domestic machine-building plants. A part of the agricultural machinery market of Ukraine is occupied by means for preparing and distributing fodder. The effectiveness of the use of agricultural machinery depends on the existing regulatory and technical documentation for its operation and measures to ensure reliability. The purpose of the research is to increase the efficiency of the operation of agricultural machinery due to the formation and implementation of the Program for ensuring its reliability. The stages of the Program for ensuring the reliability of means for preparing and distributing fodder at the stage of operation and maintenance are presented. The main components of the implementation stages of the Reliability Assurance Program have been established. The need to study the operational reliability of machines as complex technical systems using quantitative calculation methods is confirmed. Recommendations for increasing the reliability of means for preparing and distributing fodder are defined: training of personnel engaged in their installation and operation, maintenance and repair; organization of the reliability information collection system; maintenance and repair system provision; research into the causes of failures of repaired objects; functioning of the automated control of the facility's technical condition.
 • Item
  Кузовні машини для внесення твердих органічних добрив: потужність на привод робочих органів і пропускна спроможність машин
  (ЦНТУ, 2022) Лімонт, А. С.; Лімонт, З. А.; Limont, A.; Limont, Z.
  Мета статті полягала у з’ясуванні впливу пропускної спроможності кузовних машин для внесення твердих органічних добрив на потужність для привода робочих органів цих машин від вала відбору потужності трактора. Методика дослідження базувалася на аналізі існуючих кузовних машин для внесення твердих органічних добрив з використанням інформації підприємств-виробників на території колишнього Радянського Союзу і сучасної України. Узагальнення одержаної інформації здійснено на засадах кореляційно-регресійного аналізу та з використанням стандартних комп’ютерних програм. Відносну потужність визначали як відношення споживаної потужності до пропускної спроможності машин. Вирівнювання експериментальних значень споживаної і розрахунково-експериментальних значень відносної потужності залежно від пропускної спроможності машин за прямолінійними і криволінійними функціями з розрахунком R2-коефіцієнта засвідчило про зміну споживаної і відносної потужності залежно від пропускної спроможності за рівняннями відповідно зростаючої експоненти і спадної гіперболи. З підвищенням пропускної спроможності понад 16 кг/с темп зниження відносної потужності значно уповільнюється. The purpose of the article was to find out the effect of the capacity of body machines for applying solid organic fertilizers on the power to drive the working bodies of these machines from the power take-off shaft of the tractor. The research methodology was based on the analysis of existing body machines for the application of solid organic fertilizers using information from manufacturers in the former Soviet Union and modern Ukraine. The generalization of the obtained information was carried out on the basis of correlation-regression analysis and with the use of standard computer programs the relative power was defined as the ratio of power consumption to machine capacity. The scope of variation of machine capacity, consumption and relative power to drive the working bodies of the studied mechanization is determined, the arithmetic mean, standard deviation and coefficients of variation of factorial and performance characteristics are calculated. The correlation coefficients between power consumption and relative power and machine capacity have positive values of 0.556 and 0.668, respectively. The correlation between power consumption and relative capacity per capacity is 0.636 and 0.875, respectively. A nonlinear relationship is possible from the analysis of the values of correlation coefficients and correlation relations between the studied performance and factorial features. The alignment of experimental values of consumption and calculated-experimental values of relative power depending on the capacity of machines for rectilinear and curvilinear functions with the calculation of R2-coefficient showed a change in consumption and relative power depending on capacity by equations of increasing exponent and decreasing hyperbole. With an increase in throughput of more than 16 kg / s, the rate of decrease in relative power slows down significantly.
 • Item
  Енергоефективність системи подрібнення твердих рослинних відходів для виробництва біопаливних пелет
  (ЦНТУ, 2022) Телюта, Р. В.; Клименко, В. В.; Скрипник, О. В.; Телюта, А. В.; Teliuta, R.; Klymenko, V.; Skrypnyk, О.; Teliuta, A.
  Виробництво біопаливних пелет потребує значних енергозатрат під час їх виробництва. На первинному технологічному етапі, а саме подрібненні твердих рослинних відходів, спостерігаються значні втрати електричної енергії пов’язані з нерівномірністю завантаження подрібнювача, яке здійснюється для більшості виробництв малої продуктивності в ручному режимі. Запропоновано методику та алгоритм для визначення максимальної енергоефективності системи подрібнення відходів у функції залежності коефіцієнта завантаження електродвигуна подрібнювача при різних значеннях прикладеної напруги. За результатами досліджень пропонується розробити пристрій керування величиною прикладеної напруги при змінних завантаженнях електроприводу, що дозволить зменшити споживання енергії електродвигуном та підвищити його енергоефективність на 4-6 %. Запропоновану методику можливо також використати при проведені діагностики електродвигуна подрібнювача, що знаходиться в процесі експлуатації технологічної лінії виробництва пелет. The production of biofuel pellets requires significant energy consumption during their production. At the primary technological stage of production: grinding of solid vegetable waste (SVW), electricity costs can be, depending on the physical and mechanical characteristics of SVW, 40… 60% of the total electricity consumed for the production of pellets. Significant losses of electric energy are observed during grinding due to uneven loading of the shredder and operation of the electric motor of its drive in constantly changing modes. This is especially true for small productions when downloading is done manually. This paper proposes a method and algorithm for determining the maximum values of the energy efficiency of the SRW grinding system for the production of biofuel pellets as a function of the load factor of the electric motor of the working machine at different values of applied voltage. As a result of research of an asynchronous electric motor with a nominal power of 4 kW SVW shredder during its operation according to the loading schedule during the eight-hour work shift provided by the farm, it was determined that control of applied voltage at variable loads will reduce energy consumption and increase the energy efficiency of the shredder by 4…6%. According to the results of research, it is proposed to develop a device for controlling the magnitude of the applied voltage at variable loads, the implementation of which will reduce energy consumption by the shredder drive. The proposed technique can also be used in the diagnosis of the electric motor of the shredder, which is in the process of operation of the technological line of production of pellets.
 • Item
  Корозія бетону надводної частини нафтопастки в водному господарстві нафтовидобувного підприємства
  (ЦНТУ, 2022) Сєроглазов, В. М.; Sierohlazov, V.
  Наявність сірководню в водних експлуатаційних середовищах вказує на дуже високу вірогідність розвитку в надводній зволоженій частині споруди біогенної сірчанокислотної агресії – впливу сірчаної кислоти, що утворюють тіонові бактерії. Привабливим середовищем для накопичення сірководню шляхом мікробіологічної сульфатредукції є пластові води на об’єктах нафтовидобутку, особливо на ділянках водного господарства, де відбувається тривале відстоювання. З діяльністю сульфатредукуючих бактерій пов'язано близько 80% втрат від корозії нафтопромислового обладнання. Мета роботи – ідентифікація виду й кінетичних показників корозії бетону надводної частини нафтопастки в водному господарстві підприємства з видобутку нафти. В експериментальних дослідженнях вивчали зразки бетону, які відібрали з верхньої надводної частини нафтопасток на досліджуваному об’єкті нафтовидобутку, розташованому в Дніпровсько-Донецькій западині. Результати хімічного дослідження зразків бетону (зменшення рН, накопичення сполук сульфуру та вилужування сполук кальцію) свідчили про те, що бетон уражений біогенною сірчанокислотною агресією. На підставі даних, визначених за допомогою корозиметра бетону, розраховані швидкість мікробіологічної корозії бетону – до 0,08 мм/рік, й глибина дифузії біогенних кислот – до 1,9 мм. Розрахована середньорічна концентрація сірководню в атмосфері, що впливає на бетон становила 3,4 – 5,4 мг/м3, що перевищує ГДК робочої зони в нафто-газовій галузі. The purpose of the work is to identify the type and kinetic indicators of concrete corrosion of the surface part of the oil trap in the water management of oil-and-gas facilities. Biogenic sulfuric acid concrete corrosion is a constant risk for water management facilities, in which hydrogen sulfide and its derivatives are present in the operating environment. Based on the analysis of the cycle of the oil production enterprise, the above processes are inherent in the water management of oil-and-gas facilities. The presence of hydrogen sulfide in water operating environments indicates a very high probability of the development of biogenic sulfuric acid aggression in the above-water moistened part of the structure - the influence of sulfuric acid produced by thion bacteria. An attractive environment for the accumulation of hydrogen sulfide by microbiological sulfate reduction is reservoir water at oil production sites, especially at water management sites where long-term sedimentation occurs. About 80% of losses from corrosion of oil industry equipment are associated with the activity of sulfate-reducing bacteria. In the experimental studies, concrete samples were studied, which were taken from the upper surface of the oil traps at the studied oil production facility located in the Dnipro-Donetsk depression. The results of a chemical study of concrete samples (decrease in pH, accumulation of sulfur compounds, and leaching of calcium compounds) indicated that the concrete is affected by biogenic sulfuric acid aggression. The experimentally determined dynamics of calcium compounds in the studied concrete samples indicated its leaching by aggressive sulfuric acid: the lower the pH of concrete, the lower the concentration of total calcium and the higher the concentration of mobile calcium. Based on data determined using a concrete corrosionmeter, the rate of microbiological corrosion of concrete was calculated - up to 0.08 mm/year, and the depth of diffusion of biogenic acids - up to 1.9 mm. The calculated average annual concentration of hydrogen sulfide in the atmosphere affecting concrete was 3.4 - 5.4 mg/m3, which exceeds the MPC of the working zone in the oil and gas industry.
 • Item
  Формування оптимальних енергетичних та теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель
  (ЦНТУ, 2022) Савеленко, І. В.; Петрова, К. Г.; Серебренніков, С. В.; Сіріков, О. І.; Savelenko, I.; Petrova, K.; Serebrennikov, S.; Sirikov, O.
  Досліджено особливості впливу термоізоляційних матеріалів на теплотехнічні та енергетичні показники огороджувальних конструкцій будівлі. Виявлено протилежний вплив густини деяких утеплювачів на опір теплопередачі. Методом експертних оцінок за техніко-енергетичним, фінансовим та екологічним критеріями обґрунтовано комплекс заходів з термомодернізації огороджувальних конструкцій. Доведено, що за нормативних значень опорів теплопередачі матеріалів огороджувальних конструкцій, без модернізації інженерних систем, досягти рекомендованого класу "С" енергоефективності будівлі не можливо. The purpose of the work is to study of options for thermal modernization of enclosing structures with a justification of the optimal composition of energy-saving measures to achieve maximum energy efficiency of buildings. Ukraine's energy balance shows that more than 30% of the total energy is consumed by the residential sector, of which up to 80% goes to heating. This is due to the low level of energy efficiency of the enclosing structures of residential buildings, as well as the unsatisfactory technical condition of utilities, due to physical wear and tear and obsolescence. The peculiarities of the influence of the type of thermal insulation materials and their characteristics on the thermal and energy performance of the building are investigated. It was found that the increase in the density of insulation affects the thermal resistance of walls in different ways - the density of mineral wool and extruded polystyrene have the opposite effect of foamed polystyrene, ie insulation of mineral wool or extruded polystyrene should be chosen with the lowest density Element-by-element analysis of the components of enclosing structures proved that their impact differs significantly, in the case of separate implementation of measures can reduce heat consumption by 0.07… 23%, and the priority is to modernize the walls of building facades (provided that the glazing ratio K ≤ 0 , 25). Measures of complex thermal modernization of enclosing structures are substantiated by the method of expert assessments according to technical-energy, financial and ecological criteria. Calculations confirm that the complex thermal modernization will reduce the value of specific energy consumption and specific greenhouse gas emissions by 1.5 times, specific heat consumption - by 1.9 times, increase the energy efficiency class of the building from G to D. It is shown that the normative values of heat transfer resistances of external enclosing structures will provide only the class D energy efficiency of the building. It is not possible to achieve the recommended class "C" and higher by further increasing the thermal resistance of the enclosing structures - it is necessary to modernize the engineering systems of the building.
 • Item
  Особливості програмування адаптера послідовного інтерфейсу з використанням електронного емулятора
  (ЦНТУ, 2022) Минайленко, Р. М.; Буравченко, К. О.; Резніченко, В. А.; Minailenko, R.; Buravchenko, K.; Reznichenko, V.
  В статті розглянуто особливості програмування адаптера послідовного інтерфейсу з використанням електронного емулятора. Показано, що програми-емулятори дають можливість провести дослідження та проаналізувати відповідні системи або пристрої. Демонстраційний експеримент не вичерпує всіх можливостей активного сприйняття студентами досліджуваного явища і не завжди забезпечує отримання ними якісних знань, оскільки його тільки спостерігають, а не проводять самі. А тому демонстрації із залученням програм-емуляторів потрібно доповнювати виконанням студентами лабораторних робіт з їх допомогою. Програмний емулятор дозволяє проводити відповідну роботу і самостійно (позааудиторно), без залучення викладача. Це дозволяє розширити область зв’язку теорії з практикою, привчити студентів до самостійної дослідницької роботи. Крім того, можливість проводити досліди віддалено від ВНЗ вказує на перспективу використання емуляторів для дистанційного навчання. Програмні моделі загалом дають можливість організувати якісний навчальний процес підготовки фахівців з обчислювальної техніки та комп’ютерних систем. The article discusses the features of serial interface adapter programming using an electronic emulator. Emulators have been shown to enable research and analysis of relevant systems or devices. A demonstration experiment does not exhaust all the possibilities of active perception of the studied phenomenon by students and does not always ensure that they obtain quality knowledge, since it is only observed, and not carried out themselves. Therefore, demonstrations involving emulator programs should be supplemented by students performing laboratory work with their help. The software emulator allows you to carry out relevant work independently (outside the classroom), without the involvement of a teacher. This makes it possible to expand the field of connection between theory and practice, to accustom students to independent research work. In addition, the possibility of conducting experiments remotely from educational institutions points to the prospect of using emulators for distance learning. The implementation of information and educational technologies in educational institutions of Ukraine is one of the main factors in training a high-quality specialist. The most characteristic feature of education at the current stage of development is its informatization, due primarily to the spread of modern computer technology and software in educational institutions, the use of Internet capabilities, the acquisition and accumulation of experience by specialists in the use of information technologies (IT) in their activities. Software models in general make it possible to organize a high-quality educational process of training specialists in computing and computer systems.
 • Item
  Проблема захисту обміну даними між мікропроцесорними пристроями в системах ІоТ
  (ЦНТУ, 2022) Гермак, В. С.; Минайленко, Р. М.; Germak, V.; Minailenko, R.
  В статті проведено аналіз методів протидії ботнет в системах IoT. Сьогодні, інтернет речей став популярним терміном для опису сценаріїв, у яких інтернетз'єднання і обчислювальна здатність поширюються на безліч об'єктів, пристроїв, датчиків і т.д. Основною концепцією ІoT є можливість підключення всіляких об'єктів (речей), які людина може використовувати в повсякденному житті. Ці об'єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими датчиками або сенсорами, які мають можливість обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати певні дії в залежності від отриманої інформації. Відсутність на даний час стандартів для захисту таких автономних мереж дещо сповільнює впровадження інтернету речей у повсякденне життя, тому у швидкозростаючій галузі ІОТ-технологій, яка застосовується у всьому світі є численна кількість вразливостей. Захист інформації та конфіденційність є однією з пріоритетних складових під час вибору певної системи. Тому без належної впевненості в безпеці і приватності даних користувача система ІоТ буде неконкурентноспроможною. The article analyzes the methods of countering botnets in IoT systems. Today, the Internet of Things has become a popular term to describe scenarios in which Internet connectivity and computing power are spread across a multitude of objects, devices, sensors, etc. The main concept of IoT is the ability to connect all kinds of objects (things) that a person can use in everyday life. These objects (things) must be equipped with built-in sensors or sensors that have the ability to process information coming from the environment, exchange it and perform certain actions depending on the received information. The current lack of standards for the protection of such autonomous networks somewhat slows down the introduction of the Internet of Things into everyday life, so there are numerous vulnerabilities in the rapidly growing field of IoT technologies, which are used all over the world. Information protection and confidentiality is one of the priority components when choosing a certain system. Therefore, without adequate confidence in the security and privacy of user data, the IoT system will be uncompetitive. The Internet of Things can cause huge changes in everyday life, bringing a whole new level of comfort to ordinary users. But if the elements of such a system are not properly protected from unauthorized intervention, with the help of a reliable cryptographic algorithm, they will bring harm instead of good, giving cybercriminals a loophole to undermine information security. Since devices with built-in computers store a lot of information about their owner, including the ability to know their exact location, access to such information can help criminals commit a crime. To date, the level of success of botnet countermeasures depends mainly on organizational and political general conditions. Given that the establishment of cooperation or diplomatic agreements takes time, it can be concluded that the establishment of appropriate relations that legitimize cooperation for joint action is not suitable as an ad hoc scheme to combat current attacks. The situation is aggravated, given that modern botnet infrastructures are not under the responsibility of a single entity. In contrast, distributed peer-to-peer networks operate worldwide, so shutting down local parts (often no more than single computers) is not an effective solution. In general, countermeasures that require close cooperation are generally unfeasible today for both technical and political reasons Experts believe that prosecuting botnet developers is unlikely to have a strong impact on the global threat. Instead, botnets need to be fought on a technical level. Proactive measures should be taken by joint efforts of international security groups together with pro-government structures.
 • Item
  Огляд інтерфейсів сучасного BIOS та особливості його налаштування
  (ЦНТУ, 2022) Минайленко, Р. М.; Поліщук, Л. І.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Minailenko, R.; Polishchuk, L.; Konoplitska-Slobodenyuk, O.
  В статті проведено огляд аналіз інтерфейсів сучасної BIOS. Показано, що у зв'язку з великою кількістю виробників апаратного і програмного забезпечення існує безліч різновидів BIOS, що відрізняються один від одного інтерфейсом і назвою функцій. Різні BIOS пропонують користувачеві різний набірможливостей для налаштування системи: В одних цих можливостей більш ніж достатньо, в той час як інші таких можливостей не надають зовсім. Оскільки сучасні комп'ютери є найскладнішими електронними пристроями, що складаються з десятків компонентів, кожен з яких у свою чергу побудований з мільйонів складових, то будь-яка помилка може призвести до збою або до повної відмови роботи комп’ютера. Якщо прошивка BIOS вимагає певних навичок і знань, то первинні налаштування цілком під силу середньому користувачеві. Більш того, розуміння правил експлуатації комп'ютера є необхідним для грамотного його використання. The article provides an overview and analysis of modern BIOS interfaces. It is shown that due to the large number of hardware and software manufacturers, there are many types of BIOS that differ from each other in terms of interface and function names. Different BIOSes offer the user a different set of options for configuring the system: Some of these options are more than enough, while others do not provide such options at all. Since modern computers are the most complex electronic devices, consisting of dozens of components, each of which in turn is built from millions of components, any mistake can lead to a failure or complete failure of the computer. If the BIOS firmware requires certain skills and knowledge, then the initial settings are quite within the power of the average user. Moreover, understanding the rules of computer operation is necessary for its competent use. You need to pay attention to a few simple tips: – before starting system setup using BIOS, you need to save all important information; – be sure to remember the set and changed value of the parameter. In case of problems in the system, it will be possible to return the previous value; – do not change unknown parameter values, but specify their values beforehand; – do not change several unrelated parameters at the same time, because in the event of a failure it will be difficult to determine which value was set incorrectly; – avoid editing the Hard Disk Utility section found in outdated BIOS versions. This can damage a modern hard drive. It is extremely important to follow these rules when updating the BIOS: - always read the documentation for the board. Most often, if the board supports work with some advanced flashing technology, the process of working with it is clearly described in the documentation; - often a readme file is added to the bin file with the firmware, which lists the differences between this version of the firmware and the previous ones. Be sure to study this information before turning to the computer and looking for new options in the BIOS; - perform the procedure in the most stable conditions, especially when it comes to power supply - it is preferable to use an uninterrupted power source; – if the system is "overclocked", it is necessary to return it to normal mode; – if problems occur during the BIOS update process, do not turn off the computer in any case. It is necessary to repeat the process or overwrite the old image that was saved first. If this does not help, you need to contact specialists to replace the chip itself, which contains the BIOS; - to protect against failed firmware, it is recommended to also save the utility itself and the image to the boot disk.
 • Item
  Аналіз методів корекції похибок вимірювальних приладів
  (ЦНТУ, 2022) Квашук, Д. М.; Єгунько, В. М.; Kvashuk, D.; Yegunko, V.
  В роботі проводиться аналіз шляхів забезпечення точності вимірювальних приладів з використанням методів корекції похибок. Проведено аналіз різних методів корекції похибок, що викликані статичними та динамічними факторами. Досліджено зворотні математичні моделі вимірювальних каналів, в якості яких використовуються інтерполяційні поліноми Лагранжа. Розглядаються способи застосування таких моделей у методах зразкових сигналів та у тестових методах підвищення точності. Запропоновано вдосконалення тестового методу коригування похибки. Обґрунтовано ефективність даного вдосконалення для застосування у складі інформаційновимірювальної системи. Показано, що найважливішими напрямками підвищення ефективності такої системи є забезпечення необхідної експериментальної бази, а також точність налаштування алгоритмів корекції. The article is devoted to the study of methods for correcting errors of measuring devices. Features of the application of correction of multiplicative and additive component errors are considered. The article investigated the methods of correcting the errors of the measuring instruments as part of the measuring systems. This made it possible to find ways to improve the accuracy of measurements. Sample signal methods and test methods based on the functional transformation of measuring devices during a cycle of specially organized measurements were studied. An analysis of various error correction methods caused by static and dynamic factors has been carried out. Literary sources were studied, which consider ways to eliminate the influence of instrumental error. Thus, to eliminate the instrumental error, separate correction coefficients representing the relative values of the probabilities of erroneous decisions were considered. During the study, inverse mathematical models of measuring channels were considered, as which Lagrange interpolation polynomials are used. A method of eliminating the influence of the parameters of the additive and multiplicative component of the measurement on the accuracy of the test method is proposed by creating additional inverse converters and a system of equations describing the transformation of the input values of the measuring converter in each measuring cycle, which can be used to obtain the adjusted value of the measured value. The effectiveness of this improvement for use as part of the information and measurement system is substantiated. It is shown that the most important directions for improving the efficiency of such a system are the provision of the necessary experimental base, as well as the accuracy of setting correction algorithms.
 • Item
  Методи підвищення точності вимірюваннь за допомогою координатно-вимірювальної руки
  (ЦНТУ, 2022) Квасніков, В. П.; Катаєв, Д. А.; Kvasnikov, V.; Kataiev, D.
  В статті розроблено алгоритми програмного забезпечення контролю вимірювань координатновимірювальної руки для проведення дистанційних вимірювань. Запропоновано алгоритми оцінки точності проведення дистанційних вимірювань деталей із складною геометричною формою. Описано принцип роботи V-образних щупів. Проведено критичний аналіз специфікації вимог до точності для вимірювань деталей із складною геометричною формою. Досліджено основні джерела похибок вимірювань за допомогою координатно-вимірювальної руки. In industrial practice, the specification of requirements for the accuracy of manufacturing a part with a complex spatial shape is still not accurate enough, which often leads to significant deviations from the given shape. Since the nominal shape of a part with a complex geometry is determined by characteristic points, the task of standardizing the tolerances to the positions of these points and improving the measurement accuracy control process becomes urgent. The article has developed algorithms for the control of measuring measuring measures of the measuring and measuring hand for remote measurements. Algorithms for assessing the accuracy of remote measurements of parts with complex geometric shape are proposed. The principle of operation of V-shaped probes is described. A critical analysis of the specification of requirements for accuracy for measuring parts with complex geometric shapes was carried out. The main sources of measurement errors are investigated by means of a coordinate-measuring hand. Based on the results of the study, the most important sources of measurement error were identified.