Статистичні методи в інженерних дослідженнях

Abstract

Навчальний посібник орієнтований на вивчення й практичне застосування статистичних методів аналізу даних при виконанні наукових та інженерних досліджень здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Розглянуті базові поняття теорії імовірностей і математичної статистики, методи статистичної обробки вибірок випадкових величин, часто вживані закони розподілу, способи визначення їх параметрів та можливості використання в інженерних дослідженнях, методи аналітичного опису парних та багатофакторних емпіричних залежностей різних видів. Викладення теоретичного матеріалу проілюстроване прикладами розв'язання задач, характерних для наукових досліджень інженерного спрямування. Посібник призначений для використання при вивченні окремих навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти першого та другого освітнього рівня за спеціальностями 133 "Галузеве машинобудування", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", а також при проведенні наукових досліджень здобувачами вищої освіти усіх рівнів, у тому числі при виконанні магістерських і дисертаційних робіт у галузі будівництва та інженерної механіки.

Description

Приклади розрахунків з розділу 6 наведені в робочій книзі Microsoft Excel з ім'ям Аналіз_даних.xlsx.

Keywords

експериментальні дані, статистичний аналіз

Citation

Пашинський, В. А. Статистичні методи в інженерних дослідженнях : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти з інженерних спеціальностей / В. А. Пашинський, М. В. Пашинський ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 106 с.