Контроль розрахункових операцій та організація його обліково-інформаційного забезпечення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-23

Authors

Гредякін, Олександр Миколайович
Hredyakin, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У вступі роботи наведено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, інформаційну базу, методи дослідження та структуру випускної кваліфікаційної роботи, а також наведено наукове і практичне значення здійсненого та апробацію результатів дослідження. Перший розділ містить економічну та юридичну сутність розрахункових операцій, а також класифікацію їх видів; теоретичний зміст розрахункових операцій як об’єкту обліково-інформаційного забезпечення та контролю; порядок здійснення контролю та організації його обліково-інформаційного забезпечення. У другому розділі описано організаційно-економічну характеристику та особливості обліку заборгованості на ТОВ ВКЦ «ОЛЕУМ» та здійснено контроль розрахункових операцій на досліджуваному підприємстві. Третій розділ присвячено рекомендаціям із покращення контролю та організації його обліково-інформаційного забезпечення при здійсненні розрахункових операцій та шляхам удосконалення розрахунково-платіжної дисципліни на підприємствах України. Висновки роботи містять узагальнення отриманих результатів дослідження. In the introduction of the work, the relevance, purpose, task, object, subject, information base, research methods and the structure of the final qualification work are given, as well as the scientific and practical significance of the conducted research and the approval of the research results. The first section contains the economic and legal essence of settlement operations, as well as the classification of their types; theoretical content of settlement operations as an object of accounting and information support and control; the procedure for control and organization of its accounting and information support. The second chapter describes the organizational and economic characteristics and features of debt accounting at VKC "OLEUM" LLC, and control of settlement operations at the investigated enterprise was carried out. The third section is devoted to recommendations for improving control and organization of its accounting and information support during settlement operations and ways to improve settlement and payment discipline at Ukrainian enterprises. The conclusions of the work contain a generalization of the obtained research results.

Description

Keywords

контроль, внутрішній і зовнішній контроль, розрахункові операції, розрахунки, заборгованість, обліково-інформаційне забезпечення, control, internal and external control, settlement operations, calculations, indebtedness, accounting and information support

Citation

Гредякін, О. М. Контроль розрахункових операцій та організація його обліково-інформаційного забезпечення : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / наук. кер. В. О. Решетов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 108 с.