Синтез оптимального мінімаксного оцінювання та керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного і неповного їх вимірювання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Гончаренко, Б. М.
Віхрова, Л. Г.
Goncharenko, Boris
Vihrova, Larisa

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянута задача мінімаксного оцінювання та керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неповного і (або) неточного вимірювання деяких координат його стану. Викладені суть та послідовність такого підходу. Сформульована задача синтезу оптимального мінімаксного оцінювання та керування відновленими значеннями у вказаних об’єктах. Наведена матрична матмодель температурного режиму теплового об’єкта (пекарної камери) та сформульований критерій оптимальності спостереження та керування. Викладена послідовність математичних перетворень та замін, щоб шляхом розв’язання оптимізаційної задачі врешті отримати вирази оптимального оцінювання (спостерігача) та керувального діяння (регулятора) за умови неповного або неточного вимірювання координат стану об’єкта у вигляді матриці зворотного зв’язку і матриці коефіцієнтів моделі спостережень координат стану об’єкта. Викладене полегшить застосування в харчовій промисловості методу мінімаксного підходу для практичного розв’язання оптимізаційних задач оцінювання та керування відновленими значеннями параметрів. The problem of minimax estimation and control of linear multi-dimensional objects in the part-time and (or) non-precision coordinate measuring some of its state. Set out the nature and sequence of such an approach. The problem of synthesis of optimal minimax estimation and management of recovery values in the specified object. See matrix matmodel temperature thermal object (baking chamber) and criteria for optimal monitoring and management. Described the sequence of mathematical transformations and replacements that by solving the optimization problem to finally get the optimal estimation of expression (the observer) and the control action (controller) in an incomplete or inaccurate measurement of the coordinates of the object state in the form of a matrix of feedback and observations of the coefficient matrix model coordinates of the object state. Stated have to facilitate the application of the method minimax approach for practical solutions optimizational estimation problems and recovery management parameter values of states in the food industry.

Description

Keywords

оптимізаційна задача, лінійна динамічна система, мінімаксне оцінювання, мінімаксне керування, математична модель, багатовимірний об’єкт керування, допустимі збурення, квадратичний критерій оптимальності, матричне диференціювання, матричний принцип максимуму, функція Гамільтона, optimization problems, linear dynamical system, minimax estimation, Minimax control mathematical model, multidimensional object management admissible perturbations, quadratic optimality criterion, matrix differentiation, matrix maximum principle of Hamilton

Citation

Гончаренко, Б. М. Синтез оптимального мінімаксного оцінювання та керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного і неповного їх вимірювання / Б. М. Гончаренко, Л. Г. Віхрова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 27. - С. 20-228.