Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 27. - 2014

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Оптимизация размещения компенсирующих устройств в системе электроснабжения промышленного предприятия методом неопределённых множителей Лагранжа
  (КНТУ, 2014) Плешков, П. Г.; Казанцев, Ю. И.; Телюта, Р. В.; Plieshkov, Р.; Kazancev, Ur.; Teluta, R.
  В статье рассматривается оптимизационная задача как основа рационального использования электрической энергии. У статті розглядається оптимізаційне завдання як основа раціонального використання електричної енергії. The electrical energy saving in power systems of enterprises through the optimal placement of compensating devices using the Lagrange uncertain multipliers method. Rational power consumption is not a trivial question. Power saving is everyday task of energy control engineering service of enterprises. Power saving task trough optimal placement of compensating devices is investigated in article. The method of optimal placement of compensating devices trough uncertain Lagrange multipliers was investigated in article Promised power saving in result of optimization reach 2,9 kWt, also promised power saving per year reaching 25400 kWt·h/year.
 • Item
  Розробка та експериментальне дослідження роботи мікропроцесорної системи автоматичного управління пристроєм РПН силового трансформатора
  (КНТУ, 2014) Плєшков, П. Г.; Зінзура, В. В.; Pleshkov, Piotr; Zinzura, Vasiliy
  Для сучасних систем електропостачання особливо актуальним постає питання покращення якості електричної енергії. Існуючі методи та технічні засоби зниження рівнів показників якості електричної енергії в електричних мережах хоча і є досить ефективними, проте вимагають значних капіталовкладень, що стримує їх широке розповсюдження. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є удосконалення систем автоматичного управління технічних засобів регулювання напруги. Стаття присвячена розробці алгоритму роботи блоку управління пристроєм регулювання напруги під навантаженням силового трансформатора із схемою з’єднання обмоток «трикутник/зірка з нулем», розробці принципових електричних схем блоку управління та експериментального стенду, розробці макету пристрою. Проведено експериментальне дослідження якості роботи системи автоматичного регулювання напруги. Результати експериментальних досліджень показали, що при застосуванні запропонованого пристрою регулювання напруги спостерігається зниження рівнів показників якості електричної енергії (усталеного відхилення напруги, коефіцієнтів несиметрії напруг по зворотній та нульовій послідовностях) до значень, що не перевищують нормально допустимі.For modern power supply systems, particularly topical issue of improving the quality of electrical energy. Existing methods and technical means of reducing the levels of quality of electric energy in electric networks though are quite effective, but require significant capital investments, which hinders their widespread use. One way to solve this problem - it is an improvement of automatic control systems of technical means of voltage regulation. Article is devoted to the development of the algorithm of the control unit device-load power transformer winding connection with the scheme "D/Y to zero," the development of schematic diagrams of the control unit and the experimental stand, the development model of the device. An experimental study on the quality of the system of automatic voltage regulation. Results of experimental studies have shown that the application of the proposed device voltage regulation decrease levels of quality of electric energy (steady voltage deviation, coefficient of voltage unbalance on the negative and zero sequence) to values that do not exceed the normal allowable.
 • Item
  Споживання електричної енергії та вплив на цей процес системи чинників формування факторного простору в умовах залізорудних підприємств
  (КНТУ, 2014) Сінчук, О. М.; Сінчук, І. О.; Ялова, О. М.; Бауліна, М. А.; Sinchuk, Oleg; Sinchuk, Igor; Yalovaya, A.; Baulina, M.
  У статті наведені результати досліджень по аналізу споживання енергії вітчизняними гірничорудними підприємствами з підземним способом видобутку залізняку. Приведена структура енергоспоживання, встановлено, що основним видом споживаної енергії є електрична. Показаний зв'язок між об'ємами споживаної підприємствами електричної енергії і собівартістю залізорудної сировини, що добувається. Обґрунтована необхідність управління процесом електроспоживання. Запропонована обґрунтована для реалізації методика управління процесом електроспоживання залізорудних виробництв, що передбачає покрокову реалізацію цього процесу. Results of researches on the analysis of consuming of energy of the domestic mining enterprises are given in article with underground methods of production of iron ores. The power consuming structure is given, is set that a main type of consumed energy is electrical. Communication of volumes of consuming of electrical energy by the enterprises and prime costs of got iron ore raw materials is shown. Need of process control of a power consumption is justified. The technique of process control of a power consumption of the iron ore productions justified for implementation, assuming step by step implementation of this process is offered.
 • Item
  Застосування радіомодуля ZigBee в системі контролю навантаження стрічкової ковшової зернової норії
  (КНТУ, 2014) Минайленко, Р. М.; Буравченко, К. О.; Михайлов, С. В.; Minailenko, Roman; Buravchenko, Konstantin; Mikhailov, Sergei
  В статті розглядається питання застосування радіомодуля ZigBee в системі контролю навантаження стрічкової ковшової зернової норії. Вказано, що однією із причин невідповідності паспортної і дійсної продуктивності норій є значна віддаленість датчика навантаження норії від системи контролю навантаження. В результаті чого в мережі передачі інформації виникають технологічні завади, які впливають на результати обробки даних про навантаження норії. Тому пропонується в мережі датчик–-система контролю навантаження замість дротових з’єднань використати радіомодулі ZigBee, зі стандартом IEEE 802.15.4, що дозволить підвищити достовірність даних про навантаження норії і її продуктивність. In the article of the question application the radiomodule ZigBee is examined in the checking loading band corn scooper system. It is indicated that to one reasons disparities by a passport and actual to the productivity norias there is a considerable remoteness of sensor loading noria from the checking loading system. As a result in the network transmission there are technological hindrances, which influence on the results processing data about loading noria. It is therefore suggested in the network sensor–system control loading in place wire connections to utillize the radiomodules of ZigBee, with the standard of IEEE 802.15.4, that will allow increasing authenticity information about loading noria and its productivity. The standart ZigBee describes the wireless personal computer networks (WPAN), and also all levels which the stream information passes through, since a physical level concluding the level support types devices. Nizhnie two levels are described the standard IEEE 802.15.4 and determine the physical parameters receiver, structure radio frequency reference, number devices which are adressed, mechanisms verification and confirmation o integrity the accepted data, procedures estimation quality communication channel, and algorithms prevention not concerted.
 • Item
  Дослідження якості соняшникової олії методом експрес-контролю
  (КНТУ, 2014) Куценко, Ю. М.; Кушлик, Р. В.; Kutsenko, Yuriy; Kushlyk, Roman
  Робота присвячена вивченню можливості контролю якісних показників соняшникової олії неруйнівним ультразвуковим методом. Проведено експериментальні дослідження, встановлено залежність коефіцієнта поглинання ультразвуку від концентрації вологи в соняшниковій олії. The paper is dedicated to studying the possibility of quality parameters control of sunflower oil by means of nondestructive ultrasonic method. Moisture content is one of the indicators of sunflower oil quality. To determine the concentration of moisture in sunflower oil we use methods according to DSTU ISO 662:2004 Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 662:1998, IDT). The acoustic method is one of the effective experimental methods for assessment of the kinetic properties of the liquids. We have conducted a study on the propagation of velocity and absorption coefficient of ultrasound in vegetable sunflower oil in experimental setup . We obtained results of measurements of the absorption coefficient of ultrasonic waves in samples of sunflower oil in the range of ultrasonic frequencies 500 kHz - 5 MHz at different concentrations of water in samples 0; 0.15 ; 0.3 ; 0.5; 1.0 wt. %. The dependence of the absorption coefficient of ultrasound on the concentration of moisture in sunflower oil is determined on the ground of obtained data. Correlation - regression analysis indicates a sufficiently high value of the relation between absorption coefficient of ultrasound and concentration of water in sunflower oil. The coefficient of determination is R2 = 0,9915. This dependence can be used in design of acoustic express method of water control in vegetable oils.
 • Item
  Применение теории конечных автоматов в разработке программных систем
  (КНТУ, 2014) Смирнова, Н. В.; Смирнов, В. В.; Смірнова, Н. В.; Смірнов, В. В.; Smirnova, Nataliya; Smirnov, Vladimir
  Приведено решение задачи устранения неоднозначностей в работе конечного автомата при создании управляющих программных систем. Создана структурная схема модели конечного автомата с учетом времени ожидания выполнения функций и результата их выполнения, подсчета количества событий и стека состояний. Наведено рішення задачі усунення неоднозначностей в роботі кінцевого автомата при створенні керуючих програмних систем. Створена структурна схема моделі кінцевого автомата з урахуванням часу очікування виконання функцій і результату їх виконання, підрахунку кількості подій і стека станів. The purpose of this article is the solution to eliminate the finite state machine ambiguities when creating control software systems. Created a block diagram of a finite automaton model with the time to wait for the functions results and their implementation, counting the number of events and status stack. The model combines the advantages of an event object-oriented technology and the SWITCHprogramming technology. The resulting model is the basis of the base class machine that is used in the process of creating software systems for management of the facility.
 • Item
  Digital automatic telephone station SI2000 for building up urban and rural communication networks
  (КНТУ, 2014) Trushakov, Dmitry; Popok, Anastasia; Трушаков, Д. В.; Попок, А. А.
  In the article there has been considered the most progressive and constantly developing branch of science and engineering – telecommunication connection. There has been described the most progressive up-todate telecommunication systemSI200. There has been grounded expediency of using of digital automatic telephone station SI2000 for building up urban and rural communication networks. У статті розглянуто найбільш прогресивну та постійно розвиваючуюся галузь науки і техники - телекомунікаційний зв’язок. Описана сучасна цифрова телекомунікаційна система SI2000. Наведено доцільність використання цифрової автоматичної телефонної станції SI2000 для побудови комунікаційних мереж зв’язку. Метою дослідження є застосування сучасної цифрової автоматичної телефонної станції для побудови міських та сільських мереж зв’язку. SI 2000 – це цифрова телекомунікаційна системи з функціями ОКС №7 (система сигналізації), ЦМІС, xDSL, IPOP, COPM, V5.2, яка забезпечує надання телекомунікаційних послуг для аналогових абонентів та цифрових абонентів, а також реалізацію функцій керування та технічного обслуговування. Цифрова мережа з інтегрованими службами (ЦМІС) - це загальнодоступна телефонна мережа, що використовує цифрову технологію передавання сигналу і містить великий набір цифрових послуг, які стають доступними для кінцевих користувачів. Функція xDSL – це сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну здатність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції викривлень лінії на базі сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу. Функція COPM – це комплекс технічних засобів, призначених для проведення оперативно- пошукових меропріємств у мережах телефонного, пересувного бездротового зв’язку та радіозв’язку. Функція V5.2 забезпечує надання телекомунікаційних послуг для аналогових абонентів та цифрових абонентів, а також реалізацію функцій керування та технічного обслуговування. Функції керування і технічного обслуговування дозволяють контролювати роботу системи, абонувати та анулювати телекомунікаційні послуги, додавати та змінювати характеристики маршрутизації, виконувати заміри та збір статистичних даних по окремим частинам системи.
 • Item
  Приближение переменных динамических объектов управления на основе полиномиальных сплайн-функций
  (КНТУ, 2014) Стенин, А. А.; Мелкумян, Е. Ю.; Стенін, А. А.; Мелкумян, Е. Ю.; Stenin, A.; Melkumian, K.
  В данной статье предлагается методика получения аналитического выражения вектора состояния и его первой производной при дискретном измерении входных и выходных переменных. Суть предлагаемого подхода заключается в том, что система дифференциальных уравнений в форме Коши заменяется алгебраической системой относительно аргумента времени, что упрощает решение задач идентификации и управления динамическими объектами. В даній статті пропонується методика отримання аналітичного виразу вектора стану та його першої похідної у разі дискретного вимірювання вхідних та вихідних змінних. Зміст пропонованого підходу полягає в тому, що система диференційних рівнянь у формі Коші замінюється алгебраїчною системою відносно аргументу часу, що спрощує рішення задач ідентифікації та керування динамічними об’єктами. In this article it is propose the methodic to make analytic expression of state vector and its first derivative on condition it was sampled input and output variables. This article proposes a method of obtaining an analytic expression for the state vector and its first derivative when input and output variables are discretely measured. The essence of the proposed approach is that the system of differential equations in the Cauchy form is replaced with an algebraic system relative to the time argument, in the basis of which there is an interpolating cubic spline. The application of splines for the problems of numeric differentiation and integration is conditioned on the researcher having some data about the interpolated function when solving practical problems, which allows choosing boundary conditions. Elimination of the shortcoming of having to specify boundary conditions, as well as a method of performing the unstable calculation of the spline parameters is achieved with a special choice of the spline nodes that are different from the interpolation nodes. It's worth pointing out that the use of spline funcations for obtaining analytical expressions for the state variables, measured at discrete time points, and for their derivatives, simplifies solving the problems of identification and control of dynamic objects.
 • Item
  Method of the Models’ Synthesis for Software Automated System Objects’ States in Digital Images Processing
  (КНТУ, 2014) Dorensky, Aleksandr; Доренський, О. П.
  This article proposes a method for the synthesis of the behavior of software objects models (SOM) for the developed object-oriented software systems for automated digital image processing in order to avoid systemic and algorithmic errors in the design phase of a software system, as well as to reduce the time of its development. The process of constructing the SOM proceeding from its finite-state representation is viewed from the standpoint of abstract synthesis of an automata’s finite state. Thus, the specialties of the synthesis of finite automaton SOM, the construction of the map defining a plurality of channels management class of objects, the order to bring it to an automata, the construction of the canonical set of events and their regular expressions to display defining a plurality of channels management of software objects class for object oriented software system are considered and justified. Переважна більшість даних, які обробляються сучасними інфокомунікаційними системами, є графічними. Істотна частка з них – цифрові зображення, які характеризуються великими обсягами. Таким чином, виникає потреба їх представлення у компактному вигляді, що забезпечить зменшення навантаження на канали зв’язку, підвищення оперативності доставки та скорочення обсягів пам’яті, необхідної для зберігання даних. Вирішенням цієї проблеми є розроблення з використанням об’єктно- орієнтованої технології автоматизованої системи обробки цифрових зображень (АСОЗ), на етапі проектування якої постає актуальна задача побудови моделей поведінки екземплярів класів об’єктно- орієнтованого програмного забезпечення (ООПЗ) задля уникнення системних та алгоритмічних помилок, а також скорочення часу розроблення. Тож, мета роботи полягає в розробленні метода синтезу моделей станів програмних об’єктів об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення АСОЗ. Процес побудови моделі станів програмних об’єктів (МСО) ООПЗ, виходячи з її скінченно- автоматного представлення, розглянуто з погляду абстрактного синтезу скінченного автомата. У роботі викладені й обґрунтовані особливості синтезу скінченно-автоматної МСО ООПЗ, побудова відображення, яке визначає множину каналів керування класу об’єктів, та порядок приведення його до автоматного виду, а також побудова канонічної множини подій і їх регулярних виразів для відображення, яке визначає множину каналів керування класу програмних об’єктів. На основі отриманих результатів дослідження запропоновано метод синтезу моделей станів програмних об’єктів ООПЗ. Запропонований метод забезпечує формалізацію процесу визначення станів та їх взаємозв’язків у життєвому циклі екземпляра класу ООПЗ, а також дозволяє зменшити трудомісткість процесу розробки динамічної компоненти комплексної моделі ООПЗ під час її проектування на логічному рівні.
 • Item
  Ситуаційне управління складним динамічним об’єктом
  (КНТУ, 2014) Ладанюк, А. П.; Бойко, Р. О.; Герасименко, Т. М.; Смітюх, Я. В.; Ladanyuk, A.; Boiko, R.; Gerasymenko, T.; Smityuh, Ya.
  В статті наведено результати ситуаційного управління складним технологічним об’єктом – солодосушаркою шахтного типу з використанням апарату нечітких множин. Показано, що процес функціонування солодосушаркою характеризується множиною ситуацій, кожну з яких необхідно ідентифікувати та поставити у відповідність їй певні керувальні дії. Розроблена адаптивна система автоматизації з використанням еталонної моделі та лінгвістичних змінних. This article presents the results of situational management of complicated technological object – drying malt of shaft type with using of indecipherable multiplicity device. Shown that functional process of grist kilt is characterized multiplicity of situations, each of which is necessary to identify and set appropriate managerial acts. Developed adaptive automatization system with using of template model and linguistic variables. Mathematical model of object in common view is given for ability of observation and management of object evaluation, time component rows are distinguished in trend view, seasonal and cyclic components etc. Formalization of indefinite situations in view of multiplicity of second level is given. The adaptive management system is based on indefinite conclusions.
 • Item
  Алгоритм синтезу оптимальних робастних регуляторів
  (КНТУ, 2014) Гончаренко, Б. М.; Віхрова, Л. Г.; Goncharenko, Boris; Vihrova, Larisa
  Розглядається задача побудови оптимального робастного керування у вигляді зворотного зв'язку від стану лінійної динамічної системи, яке мінімізує інтегрально-квадратичний функціонал при найбільш несприятливих збуреннях системи. Отримано однопараметричне сімейство мінімаксних регуляторів, при яких заданий критерій не перевищує деякого граничного значення. Оптимальне мінімаксне керування знаходиться шляхом пошуку мінімально допустимого порогового значення функціоналу за допомогою чисельних ітераційних методів. The problem of construction optimal robust control as a feedback connection from the state of linear dynamic system, which minimizes the integral square functional under the most adverse perturbations of the system is considered. Received the one-parameter familyof minimax controllers vor which a given criterion does not exeed a certain limit. Minimax optimal control sought by searching the minimum threshold functionality using numerical iterative methods.
 • Item
  Аналіз існуючих уявлень про механізм виникнення пульсацій миттєвої подачі шестеренного насоса
  (КНТУ, 2014) Кулєшков, Ю. В.; Руденко, Т. В.; Красота, М. В.; Осін, Р. А.; Кулєшкова, К. Ю.; Kuleshkov, Yuriy; Rudenko, Tymofiy; Krasota, Mykhailo; Osin, Ruslan; Kuleshkova, Ksenia
  В статті наведені теоретичні дослідження спрямовані на розробку фізичної моделі та відповідної їй аналітичної залежності миттєвої подачі, що дозволяють пояснити причини і механізм пульсації миттєвої подачі шестеренного насоса. The objective of the research is the elaboration of a mathematical physical model of immediate flow of a gear pump which allows explaining the mechanism of occurrence of pulsations of immediate flow and pressure in the process of work cycle of a gear pump. We suggested a new physical model and a corresponding mathematical model of the process of immediate flow of a gear pump which show that the process of flow consists of two simultaneously occurring processes: the process of volume reduction which stimulates flow and the process of volume increase which blocks flow. The suggested mathematical model allows explaining the pulsating character of immediate flow of a gear pump due to the peculiarities of changes of conditional radiuses which connect the centres of gears with the contact point and while rotation they block the flow.
 • Item
  Програмне та апаратне забезпечення для автоматизації процесів керування індукційним наплавленням композиційних покриттів
  (КНТУ, 2014) Бісюк, В. А.; Мірошніченко, М. С.; Рибакова, Л. В.; Bisuk, Viktor; Vihrova, Mariy; Ribakova, Ludmila
  Розглянуто характер змін технологічних параметрів процесу індукційного наплавлення композиційних покриттів для зміцнення робочих поверхонь деталей машин. Розроблено діаграму процесів роботи АСК технологічним процесом індукційного наплавлення на базі програмованого мікроконтролеру та алгоритм роботи програмного забезпечення АСК. Induction welding is one of the most widely used method, due to the high performance and ease of processing equipment, but it should be noted that the complex nonlinear nature of the process complicates its automation.The aim of this work is to study the properties of the process of induction heating parts and applying composite coatings and capacity development and implementation of ACS with the appropriate software. The current stage of development of microelectronics and the emergence of new tools for software development ( high-level language compilers for microcontrollers ), allows to develop computerized automatic control system processes ETC automation previously considered uneconomical or technically unfeasible. According become an urgent problem of developing an automatic control system (ACS) induction welding processes and associated software that will improve the quality and cost-effectiveness of energy and materials. Studies have shown processes INN factors influencing the flow of welding process, found their interdependence. Definitely more control over the parameters that significantly affect the quality of the parts. Software-driven ACS induction welding process based programmable microcontroller system enables dynamically (without stopping the process) managed to change the settings and save information about the process for monitoring and further processing. Past studies of processes showed that complex non-linear character of the deposition process requires the development and implementation of new software and hardware to automate the induction welding. The scheme of hardware, processes and circuit diagram of the algorithm for software-driven ASA induction welding process, which will improve the performance and quality of induction welding process.
 • Item
  Set of Software for Automatic Control System of the Air Traffic Modeling Complex
  (КНТУ, 2014) Izvalov, Aleksey; Nedelko, Sergey; Nedelko, Vitaliy; Ізвалов, О. В.; Неділько, С. Н.; Неділько, В. Н.
  The set of software which automates the control process of dynamical air-traffic situations generation is considered in the article. The functional scheme of its work is given. The set includes: airspace sector editor, catalogue searching tool, dynamic air-traffic situation generator and editor. The input and output data is formalized. Reducing the generation time and increasing the quantities and variety of practical tasks due to automation enable implementation of individualized learning approach. Для забезпечення індивідуального підходу до практичної підготовки авіадиспетчера необхідно досягти суттєвого зниження витрат часу на генерацію динамічної повітряної обстановки. У статті наводиться склад та функціональна схема роботи комплексу програмного забезпечення, що автоматизує процес керування генерацією динамічної повітряної обстановки для практичної підготовки авіадиспетчера. Комплекс включає редактор повітряних зон, інструмент пошуку у каталозі, генератор і редактор динамічної повітряної обстановки. Формалізовано вхідні та вихідні дані. Виділено основні фази та етапи генерації. Наводяться інтерфейси оператора, засоби візуального редагування та автоматизації. Програмне забезпечення пройшло експериментальну валідацію та було апробовано у навчальному процесі. Впровадження програмного забезпечення знизило на два порядки витрати часу на генерацію вправ, підвищило їх різноманітність, що уможливлює індивідуальний підхід до практичної підготовки.
 • Item
  Analysis of a passenger mass variation influence on the model of identifying the aircraft takeoff weight and takeoff balance data
  (КНТУ, 2014) Timoshenko, Anna; Shmelova, Tatiyana; Miroshnitchenko, Mariy; Тимошенко, Анна; Шмелева, Тетяна; Мірошніченко, Марія
  This article provides a new model of the take-off weight and balance of the aircraft determining process, as well as the weight distribution of passengers’ law. These materials allow a simulation of one of the main operations in the preparation for departure process. Зменшити вплив похибок оцінювання ваги та центрівки літака методів завантажувального графіка на результат прийняття рішення про виліт. У статті здійснено визначення змісту технологічних операцій при використанні завантажувального графіка літака для визначення його злітної ваги та центрівки. На цій основі розроблена імітаційна модель технологічного процесу яка дозволить визначити апостеріорні ймовірності прийняття хибного рішення. Доведено, що закон розподілу мас людини наближається до нормального та визначені його параметри. В статті показано, що поява помилок першого та другого роду при прийнятті рішення про можливість вильоту пов’язана перш за все з неточностями виміру первинних параметрів та похибками у графічних побудовах.
 • Item
  Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства
  (КНТУ, 2014) Пархоменко, Ю. М.; Пархоменко, М. Д.; Ліккей, М. О.; Parhomenko, Yuriy; Parhomenko, Mikhail; Likkey, Marina
  Досліджуються шляхи створення програмно-адаптивної автоматизованої системи керування змінними нормами висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 при сівбі за технологією точного землеробства. Визначаються математичні моделі керування зміною норми висіву і методика поглибленої дискретизації швидкостей обертання валу двигуна при фіксованих кодах управління. We investigate ways of creating software - adaptive automated control system variables SOWING row crop seeder SUPN -8 at sowing technology for precision farming. Defined mathematical models of process control changes seeding rate. The possibility of applying a DC motor to control the motor speed is defined seed device and transmitting the value of the gear motor. We investigate the technique of deep sampling speeds of the motor shaft for each set Seeding rate for fixed values of control codes. We describe the principle of the automatic control variables seeding rate for seeder SUPN -8 using a gear motor and GPS navigator.
 • Item
  Структура системи технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем
  (КНТУ, 2014) Коваленко, А. С.; Смірнов, О. А.; Коваленко, О. В.; Kovalenko, Anna; Smirnov, Alexey; Kovalenko, Alexander
  Розглянуто структуру системи технічної діагностики інтегрованої інформаційної системи. Виділені основні режими контролю її елементів. Визначені складові та функції елементів динамічної експертної системи, що пропонується. In conducting preliminary studies was the necessity of establishing a system of technical diagnostics IIS defined definitions and research directions, presented proposals for the establishment of technical diagnostics of integrated information systems. The purpose of the study consider the structure of technical diagnostics IIS. The technical diagnosis of integrated information systems should include and implement : knowledge about the objects of their possible technical conditions and parameters; formalized descriptions of the objects and model their technical condition; diagnostic models that determine the causal relationship between the technical condition diagnosing object (output and internal parameters of its structure) and diagnostic signals ( output parameters); rational set of information, technical, mathematical software, maintenance personnel, tools and methods for determining the technical state ; accumulation of knowledge and regard them with further diagnosis; self-esteem and self-learning, dynamic change of its structure. The structure of the database includes knowledge of relevant objects, their possible technical conditions and parameters. When you change the structure of the database IIS made the appropriate adjustments. With current diagnostic algorithm checks the objects IIS, and in case of compliance diagnostic model, build, a decision about the appropriate technical condition.
 • Item
  Комп'ютерне моделювання полів температур та напружень в композиційних матеріалах та покриттях при їх формуванні, терті та зношуванні
  (КНТУ, 2014) Аулін, В. В.; Бобрицький, В. М.; Aulin, Viktor; Bobrytskyi, Vitalii
  В статті за допомогою комп’ютерного моделювання досліджено поле температур та напружено- деформований стан композиційних матеріалів та покриттів на всіх етапах їх життєвого циклу. Визначено розподіл нестаціонарних полів температур та напружень, які виникають в композиційних матеріалах та покриттях в процесі їх формування і тертя та зношування, а також локальні області з максимальною різницею перепаду температур і напружень та вплив на них внутрішніх і зовнішніх факторів. Виявлено тісний взаємозв'язок між складом композиційних матеріалів і покриттів, розмірами і формою їх структурних складових та статистичними і локальними значеннями досліджуваних полів температур і напружень відповідних нестаціонарних полів. Результати комп’ютерного моделювання дають можливість оптимізувати склад та структуру композиційних матеріалів та покриттів для підвищення їх фізико-механічних та триботехнічних характеристик і властивостей. The article by computer simulation investigated the distribution of temperature and stress-strain state of composite materials and coatings at all stages of their life cycle. Determined the distribution of transient temperature fields, stresses and strains that occur in composite materials and coatings in the process of forming and friction and wear , as well as local areas with a maximum difference of temperature and stress and the impact on their internal and external factors. Computer simulation of composite materials and composite coatings made it possible to construct a non-stationary heat field and thermal stress field in composite materials and composite coatings with dispersion - strengthened and eutectic types of structures that arise from stationary sources of heat ( of friction ). It is shown that the configuration of these fields are essentially uniform, there are significant changes in temperature and stress due to heterogeneity of structure heterogeneity thermophysical and mechanical properties of the structural components of composite materials and composite coatings that achieve , depending on the load of friction , melting components, and local stress - up to several GPa. The value of tensile stress and compressive alternating throughout the volume of the composite material and composite coatings. There is a close relationship between the structure of composite materials and composite coatings, the size and shape of structural components and statistical and local values of temperature and stress appropriate nonstationary fields. To minimize temperature changes and thermal stresses to use uniform size structure of the filler with a maximum dispersion of carbides and align the thermal properties of filler and matrix, which must provide high relaxation ability. According to the results of computer simulation can optimize the composition and structure of composite materials and coatings to enhance their physical and mechanical characteristics and tribotechnical.
 • Item
  Інформаційно-комп’ютерна система контролю процесу фрезерування деревообробного верстата
  (КНТУ, 2014) Руденко, Т. Г.; Єрмолаєв, Ю. О.; Rudenko, Tatyana; Yermolaev, Yuriy
  Стаття присвячена побудові системи контролю параметрів динамічного стану деревообробного поздовжньо-фрезерного верстата. З аналізу досліджень і публікацій встановлено, що важливими інформативними параметрами є вібрація, завантаження приводів фрези та подачі заготовки, шорсткість обробленої поверхні. В роботі визначені допустимі граничні значення вище вказаних параметрів, наведено структурну схему системи контролю та програмний алгоритм роботи мікроконтролера. Article is devoted to the construction of the control system of the dynamic state of woodworking milling machines. The analysis showed that the vibration, loading of milling cutter’s drives and feed drive of billet, surface finish are the important informative parameters. In this paper the permissible limit values of the above parameters were defined, a block diagram of the control system was built, algorithm of microcontroller's work was shown . The developed control system will improve the function of the machine without changing its structure, avoid overloading the engine, unbalancing mechanical parts of the machine, prevent the appearance of defective items and get the products specified quality.
 • Item
  Особливості переточування зуборізних головок з нахиленими різцями
  (КНТУ, 2014) Коровайченко, Ю. М.; Надєїна, Е. В.; Korovaichenko, Yuriy; Nadeina, Elzhbieta
  Наближені циліндричні спіроїдні передачі значно технологічніші, ніж класичні, завдяки використанню для нарізування спіроїдного колеса зуборізними головками з нахиленими до осі головки різцями. Заточування різців таких головок має ряд особливостей, які необхідно враховувати при експлуатації інструменту. The purpose of research is to determine the correlation between the geometry of cutting tools and precision profile cutters. Approximate cylindrical spiroid transmissions are more tech than the classics, thanks to the use for cutting spiroid wheel gear cutting heads with inclined to the axis of the head cutters. Grind these heads has several features that should be considered when operating the tool. Conclusions. Boring grooving cutter heads with inclined cutters made only separated from the shell. Uncertainty of conical producing surface profile cutters up to 25 ... 35 arc minutes, which is 2.5 ... 3 times less than the current gear cutting heads.