Дослідження ефективності використання активованого газобетону в монолітному будівництві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-21

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Основним напрямом у підвищенні ефективності будівництва малоповерхових будівель, на думку провідних фахівців, є зведення огороджувальних конструкцій у монолітне виконання. У цьому випадку ніздрюватий бетон, як матеріал для огороджуючих конструкцій, є найбільш перспективним, оскільки дозволяє знизити матеріаломісткість за рахунок зменшення їх товщини, а також широко застосовувати місцеві матеріали та відходи промисловості. Вітчизняний та зарубіжний досвід зі зведення монолітних стін малоповерхової забудови створює певні передумови та необхідність розробки конструктивно-архітектурних рішень незнімної опалубки. Така опалубка значно скорочує витрати та трудомісткість опалубних робіт, а також спеціальних заходів щодо захисту поверхонь зовнішніх стін від атмосферних впливів та, одночасно. розширює можливості їх декоративного оздоблення з застосуванням різноманітних матеріалів. Наявний досвід показує також, що ефективним прийомом при зведенні монолітних стін малоповерхових будівель є використання мобільних установок, що забезпечують виготовлення та укладання суміші безпосередньо в опалубку будівлі, що будується. According to leading experts, the main direction in increasing the efficiency of low-rise building construction is monolithic construction of enclosing structures. In this case, aerated concrete, as a material for enclosing structures, is the most promising, as it allows to reduce material consumption by reducing their thickness, as well as to widely use local materials and industrial waste. Domestic and foreign experience in the construction of monolithic walls of low-rise buildings creates certain prerequisites and the need to develop structural and architectural solutions of fixed formwork. Such formwork significantly reduces the costs and labor intensity of formwork work, as well as special measures to protect the surfaces of external walls from atmospheric influences and, at the same time. expands the possibilities of their decorative decoration with the use of various materials. The available experience also shows that an effective technique for erecting monolithic walls of low-rise buildings is the use of mobile units that ensure the production and laying of the mixture directly in the formwork of the building under construction.

Description

Keywords

активований газобетон, суха суміш, монолітні стіни, activated aerated concrete, dry mixture, monolithic walls

Citation

Костюкова, О. В. Дослідження ефективності використання активованого газобетону в монолітному будівництві : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. кер. А. А. Тихий ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 88 с.