Дослідження та програмна реалізація системи керування комунальних теплових мереж

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи керування комунальних теплових мереж. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи керування комунальних теплових мереж. Об’єктом дослідження є процес керування комунальних теплових мереж. Предметом дослідження є методи керування комунальних теплових мереж. Методи дослідження базуються на методах теорії автоматизованого управління , методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи керування комунальних теплових мереж. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of management of municipal thermal networks is developed. The purpose of development is research and software implementation of the control system of municipal heating networks. The object of research is the process of management of communal heating networks. The subject of research is the methods of management of municipal heating networks. Research methods are based on the methods of the theory of automated control, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the control system of communal heating networks. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of Delphi 10.4 Sydney.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, автоматизоване керування, computer engineering, automated control

Citation

Тесля, С. В. Дослідження та програмна реалізація системи керування комунальних теплових мереж : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 185 с.