Автоматична система дозування насіння рослинних культур з метою подальшого визначення натури зазначених культур та вмісту вологи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-24

Authors

Патюк, Андрій Володимирович
Patyuk, Andriy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У магістерській роботі на тему «Автоматична система дозування насіння рослинних культур з метою подальшого визначення натури зазначених культур та вмісту вологи» доведена актуальність керування технологічним процесом визначення натури та вологості зерна. Проаналізовані існуючі системи зберігання зерна на елеваторах і детально розглянутий технологічний процес зберігання зерна з найменшими втратами. Запропонована нова автоматична система дозування насіння рослинних культур з метою подальшого визначення натури зазначених культур та вмісту вологи, яка реалізована на сучасній елементній базі із застосуванням мікропроцесорних засобів. Для розробленої системи запропоновані структурна, функціональна і принципова схеми, а також алгоритм її роботи. Здійснена розробка системи підтримки прийняття рішення і математична модель зернової маси . Отримана математична модель прогнозування втрати в масі зерна, в основі якої покладені моделі аеробного і анаеробного дихання зерна, моделі розмноження популяції мікроорганізмів і впливу їх на параметри субстрату, моделі теплообміну, волого обміну і газообміну речовин з навколишнім середовищем. In the master's thesis on the topic "Automatic system of seed dosing of vegetable crops for the purpose of further determination of the nature of the specified crops and moisture content", the relevance of controlling the technological process of determining the nature and moisture content of grain is proven. The existing systems of grain storage at elevators are analyzed and the technological process of grain storage with the least losses is considered in detail.

Description

Keywords

зерно, автоматична система дозування, натура, вологість, grain, automatic dosing system, nature, humidity

Citation

Патюк, А. В. Автоматична система дозування насіння рослинних культур з метою подальшого визначення натури зазначених культур та вмісту вологи : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. Р. В. Жесан ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 84 с.