Мінімізація втрат активної потужності в мережах 0,4 кВ промислових підприємств зміною рівня напруги

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Гурін, Костянтин Васильович
Hurin, Kostiantyn

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення економічності експлуатації цехових електричних мереж промислових підприємств шляхом зміни рівня напруги в системі електропостачання. Проаналізований вплив зміни напруги живлення на роботу електроприймачів та технологічних установок, який показав, що бажана напруга живлення, для асинхронних електродвигунів при якій втрати будуть меншими, суттєво залежить від коефіцієнта завантаження робочого агрегату. Так, при коефіцієнті завантаження асинхронного двигуна менше 0,5 бажано тримати напругу живлення менше від номінальної, а при завантаженні 0,75 вище номінальної. Але в будь якому випадку для вибору оптимального значення напруги живлення потрібно приводити розрахунок втрат потужності в електродвигуні та живлячій його мережі. На основі проведених досліджень сформована цільова функція задачі вибору рівня напруги у цеховій електричній мережі, в якій поєднаний розрахунок втрат активної потужності в системі електропостачання з розрахунком втрат в електродвигунах. Розроблена методика дозволяє за заданими значеннями коефіцієнтів завантаження електродвигунів та параметрами електричної мережі визначити відгалуження, що відповідатиме мінімуму сукупних втрат активної потужності. The purpose of the qualification work is to increase the cost-effectiveness of operation of shop electrical networks of industrial enterprises by changing the voltage level in the power supply system. The analyzed effect of changing the supply voltage on the operation of electrical receivers and technological installations, which showed that the desired supply voltage for asynchronous electric motors, at which the losses will be smaller, significantly depends on the load factor of the working unit. So, when the load factor of an asynchronous motor is less than 0.5, it is desirable to keep the supply voltage less than the nominal, and when the load is 0.75, it is higher than the nominal. But in any case, to choose the optimal value of the supply voltage, it is necessary to calculate the power losses in the electric motor and its power supply network. On the basis of the conducted research, the target function of the task of choosing the voltage level in the workshop electrical network was formed, in which the calculation of active power losses in the power supply system is combined with the calculation of losses in electric motors. The developed technique allows, based on the given values of the load coefficients of electric motors and the parameters of the electric network, to determine the branch that will correspond to the minimum total loss of active power.

Description

Keywords

втрати активної потужності, асинхронний двигун, цехова електрична мережа, рівень напруги, losses of active power, asynchronous motor, workshop electrical network, voltage level

Citation

Гурін, К. В. Мінімізація втрат активної потужності в мережах 0,4 кВ промислових підприємств зміною рівня напруги : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. О. І. Сіріков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 102 с.