Прискорення процесу підвищення міцності та інтенсифікації твердіння монолітного бетону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Пороло, Микола Миколайович
Porolo, Mikola

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Аналіз даних науково-технічної літератури показав, що в останні роки в країнах Європи у сфері будівництва значно збільшився інтерес до спеціальних видів цементів і бетонів. Особливий інтерес представляють доменні шлаки. Вони характеризуються порівняно постійним хімічним складом і екологічно безпечні. Матеріали на основі металургійних шлаків можуть особливо успішно використовуватися в домобудівництві, у комунально-технічнім будівництві, у якості основ дорожніх покриттів, як жаростійкий матеріал, як спекаюча добавка й основний компонент у виробництві керамічних виробів. Разом з тим як з економічної, так і з екологічної точки зору, випуск і застосування шлакопортландцементу з високим змістом шлаків вигідно, тому що таке в'язке суттєво нижче за вартістю й одночасно дозволяє поліпшити екологію за рахунок утилізації побічних продуктів промисловості й зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу, що виділяються при випалі портландцементної сировинної суміші. Таким чином, розробка технологічних заходів, що забезпечують прискорення набору міцності бетонів природнього твердіння на основі шлакопортландцементу з високим змістом шлаків, і у зв'язку із цим створення умов для збільшення оборотності опалубок є актуальним завданням. The analysis of data from the scientific and technical literature showed that in recent years in European countries in the field of construction, interest in special types of cements and concretes has increased significantly. Blast furnace slags are of particular interest. They are characterized by a relatively constant chemical composition and are environmentally safe. Materials based on metallurgical slags can be particularly successfully used in house construction, in utility engineering construction, as the basis of road surfaces, as a heat-resistant material, as a sintering additive and the main component in the production of ceramic products. At the same time, both from an economic and an environmental point of view, the production and use of slag portland cement with a high slag content is beneficial, because this viscosity is significantly lower in cost and at the same time allows to improve the environment due to the utilization of industrial by-products and the reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere, released during the burning of Portland cement raw materials. Thus, the development of technological measures that ensure the acceleration of the set strength of naturally hardened concrete based on slag portland cement with a high content of slags, and in this connection the creation of conditions for increasing the reversibility of formwork is urgent.

Description

Keywords

бетон, доменний шлак, шлакопортландцемент, concrete, blast furnace slag, slag portland cement

Citation

Пороло, М. М. Прискорення процесу підвищення міцності та інтенсифікації твердіння монолітного бетону : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. кер. В. В. Яцун ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 82 с.