Географія ґрунтів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Трикіна, Н. М.
Малаховська, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета засвоєння дисципліни – дати студентам основні уявлення про закономірності формування ґрунтового покриву на земній кулі, в Україні властивості і будову ґрунтів, як природно-історичного тіла та основний засіб виробництва. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: закономірності географічного поширення ґрунтів, їх агрофізичні та хімічні властивості, генезис; вміти: проводити польове обстеження ґрунтів, визначати їх агрофізичні та хімічні властивості, описувати ґрунтовий профіль.

Description

Keywords

контрольна робота, тестові питання, самоконтроль знань, навчальна дисципліна "Географія ґрунтів"

Citation

Географія ґрунтів : завдання для контр. робіт : студентам заоч. форми навч. спец. 201 – Агрономія / [уклад. : Н. М. Трикіна, В. О. Малаховська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. заг. землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 25 с.