Навчально-методичні матеріали кафедри загального землеробства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 101
 • Item
  Гербологія. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Андрієнко, О. О.; Кулик, Г. А.
  Гербологія : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт згідно вимог кредитно-трансферної системи навчання для здобувачів ОПП «Агрономія» спеціальності 201 – Агрономія першого ступеня вищої освіти
 • Item
  Методи визначення агрофізичних властивостей ґрунтів. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Кулик, Г. А.; Семеняка, І. М.; Малаховська, В. О.
  В методичних рекомендаціях "Методи визначення агрофізичних властивостей ґрунтів" наводяться методи визначення найважливіших показників загально-фізичних, технологічних і водно-фізичних властивостей грунтів. Для виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання.
 • Item
  Землеробство. Розділ "Наукові основи сівозмін". Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Кулик, Г. А.; Малаховська, В. О.
  Землеробство. Розділ “Наукові основи сівозмін”. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання. Методичні рекомендації по сівозмінах розраховані для проведення лабораторних робіт із студентами агрономічної спеціальності. Мета: навчити студентів правильно складати схеми сівозмін, план переходу та ротаційну таблицю сівозмін. Отримані знання дозволяють студентам у майбутньому приймати правильні рішення по вибору попередника для сільськогосподарських культур і складання сівозмін для господарства.
 • Item
  Землеробство. Розділ “Механічний обробіток ґрунту”. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Кулик, Г. А.; Малаховська, В. О.
  Землеробство. Розділ “Механічний обробіток ґрунту”. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітній ступінь «Бакалавр» денної форми навчання. Методичні вказівки по обробітку ґрунту розраховані для проведення практичних робіт із студентами агрономічної спеціальності. Мета навчити студентів правильно розробляти системи обробітку ґрунту в сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України. Отримані знання дозволяють студентам у майбутньому приймати правильні рішення по проведенню обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій.
 • Item
  Агрофармакологія. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Андрієнко, О. О.; Малаховська, В. О.
  Методичні рекомендації спрямовані на надання методичної допомоги здобувачам вищої освіти під час виконання лабораторних робіт з агрофармакології. Містять загальні методичні рекомендації, порядок виконання лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.
 • Item
  Фітосанітарний моніторинг. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Андрієнко, О. О.; Малаховська, В. О.
  Методичні рекомендації спрямовані на надання методичної допомоги здобувачам під час виконання практичних робіт з фітосанітарного моніторингу. Містять загальні методичні рекомендації, порядок виконання практичних робіт та список рекомендованої літератури
 • Item
  Рослинництво. До виконання курсової роботи
  (ЦНТУ, 2023) Мостіпан, М. І.
  Рослинництво. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи здобувачами денної та заочної форм навчання ОПП „ Агрономія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Мета курсовї роботи полягає в наступному: - поглибленні та закріплення теоретичних знань з рослинництва; - оволодіння методами агрономічної оцінки конкретних грунтовокліматичних умов; - набутті практичних навиків у визначення потенційної та дійсно можливої урожайності за природними ресурсами господарства; - оволодіння принципами добору сортів та високогетерозисних гібридів для конкретної грунтово-кліматичної зони з урахуванням економічних можливостей господарства; - набутті практичних навиків у розробці технологій вирощування сільськогосподарських культур за конкретних умов. З написанням курсової роботи студент повинен уміти зробити аналіз кожного з розділів курсового проекту на можливість забезпечення заданої урожайності, самостійно навчитись користуватись учбовою, науковою і довідковою літературою.
 • Item
  Ґрунтознавство з основами геології. До виконання курсової роботи
  (ЦНТУ, 2023) Ковальов, М. М.; Трикіна, Н. М.
  Ґрунтознавство з основами геології. Ґрунти Кіровоградської області та заходи по їх раціональному використанню. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи відповідно кредитно-трансферної системи навчання для здобувачів спеціальності 201-«Агрономія»
 • Item
  Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур у короткоротаційній сівозміні. До виконання курсової роботи
  (ЦНТУ, 2023) Сало, Л. В.
  Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур у короткоротаційній сівозміні методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Еколого-адаптивні системи застосування добрив» здобувачами вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 201 – Агрономія
 • Item
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з ботаніки
  (ЦНТУ, 2023) Сало, Л. В.; Трикіна, Н. М.
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з ботаніки для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти першого курсу навчання спеціальності 201 «Агрономія»
 • Item
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення навчальної агрономічної практики
  (ЦНТУ, 2023) Мостіпан, М. І.; Андрієнко, О. О.; Кулик, Г. А.; Сало, Л. В.; Шепілова, Т. П.; Ковальов, М. М.
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення навчальної агрономічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти третього курсу навчання спеціальності 201 «Агрономія»
 • Item
  Програма. Для підготовки до атестаційного екзамену здобувачів ОПП «Агрономія»
  (ЦНТУ, 2023) Мостіпан, М. І.; Сало, В. М.; Топольний, Ф. П.; Андрієнко, О. О.; Кулик, Г. А.; Сало, Л. В.; Ковальов, М. М.; Резніченко, В. П.
  Програма для підготовки до атестаційного екзамену здобувачів ОПП «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія»
 • Item
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення виробничої агрономічної практики та виробничої організаційно-технологічної практики
  (ЦНТУ, 2023) Мостіпан, М. І.; Кулик, Г. А.; Андрієнко, О. О.; Сало, Л. В.
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення практики з виробничої агрономічної практики та виробничої організаційно-технологічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти четвертого курсу навчання спеціальності 201 «Агрономія»
 • Item
  Наскрізна програма практик
  (ЦНТУ, 2023) Топольний, Ф. П.; Мостіпан, М. І.; Андрієнко, О. О.; Ковальов, М. М.
  Наскрізна програма практик. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з ґрунтознавства для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти другого курсу навчання спеціальності 201 «Агрономія»
 • Item
  Новітні системи землеробства. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Резніченко, В. П.
  Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з новітніх систем землеробства згідно вимог кредитно-трансферної системи навчання для здобувачів ОПП «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» другого ступеня вищої освіти. Практичні роботи доповнені додатковим табличним матеріалом, який необхідний для виконання практичних завдань. Методичні рекомендації будуть використані як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи здобувачів.
 • Item
  Вступ до фаху. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Шепілова, Т. П.; Мащенко, Ю. В.
  Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 201 - Агрономія денної та заочної форми навчання. Спрямовані на розвиток практичних навичок і знань з дисципліни Вступ до фаху. Можуть бути використані як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.
 • Item
  Методологія прогнозування та програмування врожаїв польових культур
  (ЦНТУ, 2023) Мащенко, Ю. В.
  Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 201 – Агрономія денної та заочної форми навчання. Спрямовані на розвиток практичних навичок і знань з дисципліни Методологія прогнозування та програмування врожаїв польових культур. Можуть бути використані як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.
 • Item
  Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Іщенко, В. А.
  Стандартизація продукції рослинництва. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання.
 • Item
  Основи наукових досліджень. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Ковальов, М. М.; Васильковська, К. В. ; Мостіпан, М. І.
  Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 – Агрономія.
 • Item
  Звіт (робочий зошит) з навчальної технологічної практики
  (ЦНТУ, 2022) Топольний, Ф. П.; Мостіпан, М. І.; Ковальов, М. М.; Андрієнко, О. О.; Малаховська, В. О.; Корнічева, Г. І.
  Робочий зошит з навчальної технологічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія».