Концепції кругових бізнес-моделей ключових європейських компаній

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Миценко, І.М.
Хаджинов, І.В.
Mytsenko, I.M.
Khadzhynov, I.V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

Циркулярна економіка задумана як неперервний позитивний цикл розвитку, який захищає та збільшує природній капітал, оптимізує рентабельність ресурсів та мінімізує системний ризик за рахунок управління кінцевими запасами та відновлювальними потоками. Циркулярна економіка утримує ресурси в матеріальному циклі і зменшує утворення відходів за рахунок скорочення споживання ресурсів, більш продуманого дизайну та запобігання ризикам. Авторами статті розглянуто сутність, структуру та концепції кругових бізнес-моделей провідних компаній Європейського Союзу. Наведено особливості впливу безвідходного виробництва на економіку шляхом зменшення витрат, підвищення конкурентоспроможності, створення нових робочих місць. The circular economy is designed as a continuous positive cycle of development that protects and increases natural capital, optimizes the return on resources and minimizes systemic risk through the management of final stocks and recovery flows. The circular economy retains resources in the material cycle and reduces waste generation by reducing resource consumption, more thoughtful design, and risk prevention. The authors of the article consider the essence, structure, and concepts of circular business models of leading companies in the European Union. The peculiarities of the impact of zero-waste production on the economy by reducing costs, increasing competitiveness, creating new jobs are presented. Practical importance is that the results of the study can serve as a basis for recommendations for the introduction of a circular economy through the development of modern circular business models in Ukraine, the described business models of European countries can be used by entrepreneurs in the domestic economy.

Description

Keywords

циркулярна економіка, відходи, кругова бізнес-модель, переробка, circular economy, waste, circular business model, recycling

Citation

Миценко, І. М. Концепції кругових бізнес-моделей ключових європейських компаній / І. М. Миценко, І. В.Хаджинов // Економiка i органiзацiя управлiння. – Вінниця : ДНУ ім. Василя Стуса, 2022. – № 1 (45). – С. 25-38.