Наукові публікації кафедри міжнародних економічних відносин

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Інституціональні інструменти зміцнення бюджетної безпеки України
  (Растр-7, 2020) Бабець, І. Г.; Ковпак, О. В.
  У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження проблем, пов’язаних з розробкою та впровадженням інституційних інструментів зміцнення бюджетної безпеки держави. На основі модифікованого методичного підходу до оцінки бюджетної безпеки проаналізовано стан та динаміку бюджетної безпеки України в умовах реформування економічних відносин, виділено основні дестабілізуючі чинники, окреслено напрями удосконалення механізму зміцнення бюджетної безпеки України на основі підвищення ефективності інструментів фіскальної політики, посилення відповідальності державних органів влади за раціональність використання бюджетних коштів, переходу від програмноцільового до проблемно-цільового методу планування і управління бюджетними видатками. Визначено організаційно-інституціональні пріоритети формування бюджетної політики України, розроблено інструменти протидії загрозам розвитку бюджетної сфери та удосконалено інституційне забезпечення міжбюджетних відносин в Україні.
 • Item
  Стратегічні пріоритети підвищення ефективності зовнішньої торгівлі України в умовах глобальних викликів
  (Поліграф-Сервіс, 2023) Миценко, І. М.; Бабець, І. Г.
  У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження зовнішньої торгівлі країн, визначення впливу динамічних і структурних показників експорту та імпорту на економічне зростання, теоретичні та методичні аспекти розвитку двосторонньої торгівлі в умовах глобалізації. На основі аналізу динаміки географічної структури зовнішньої торгівлі України та структурних змін у торгівлі товарами з основними країнами-партнерами визначено основні фактори географічної диверсифікації українського експорту та обґрунтовано напрями підвищення ефективності використання експортного потенціалу нашої країни і необхідних для цього структурних змін в економіці. The monograph examines the theoretical and methodological foundations of the study of countries’ foreign trade, determines the impact of dynamic and structural indicators of export and import on economic growth, theoretical and methodological aspects of the bilateral trade development in the conditions of globalization. Regarding the dynamics of the geographical structure of Ukraine's foreign trade and structural changes in the trade with the main partner countries, the main factors of the geographical diversification of Ukrainian exports have been determined and the directions for increasing the efficiency of using the country’s export potential and the necessary structural changes in the economy have been substantiated. The relationship between the structural indicators of foreign trade and the economic growth of Ukraine was evaluated, and predictive models of the impact of economic structural transformations on Ukraine's foreign trade in the conditions of post-war reconstruction were developed. There has been analyzed the dynamics and structure of Ukraine's foreign trade with China and Poland, which have become the main trading partners of our country in recent years. The influence of the dynamics of bilateral trade indicators of Ukraine and Poland on the economic growth of the countries was assessed, the effectiveness of Ukrainian-Chinese trade was evaluated, and the influence of the main factors of trade with China on the economic growth of Ukraine was determined. Strategic directions for increasing the efficiency of Ukraine's foreign trade have been determined, taking into account the challenges and tasks of the post-war recovery of the Ukrainian economy.
 • Item
  Концепції кругових бізнес-моделей ключових європейських компаній
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022) Миценко, І.М.; Хаджинов, І.В.; Mytsenko, I.M.; Khadzhynov, I.V.
  Циркулярна економіка задумана як неперервний позитивний цикл розвитку, який захищає та збільшує природній капітал, оптимізує рентабельність ресурсів та мінімізує системний ризик за рахунок управління кінцевими запасами та відновлювальними потоками. Циркулярна економіка утримує ресурси в матеріальному циклі і зменшує утворення відходів за рахунок скорочення споживання ресурсів, більш продуманого дизайну та запобігання ризикам. Авторами статті розглянуто сутність, структуру та концепції кругових бізнес-моделей провідних компаній Європейського Союзу. Наведено особливості впливу безвідходного виробництва на економіку шляхом зменшення витрат, підвищення конкурентоспроможності, створення нових робочих місць. The circular economy is designed as a continuous positive cycle of development that protects and increases natural capital, optimizes the return on resources and minimizes systemic risk through the management of final stocks and recovery flows. The circular economy retains resources in the material cycle and reduces waste generation by reducing resource consumption, more thoughtful design, and risk prevention. The authors of the article consider the essence, structure, and concepts of circular business models of leading companies in the European Union. The peculiarities of the impact of zero-waste production on the economy by reducing costs, increasing competitiveness, creating new jobs are presented. Practical importance is that the results of the study can serve as a basis for recommendations for the introduction of a circular economy through the development of modern circular business models in Ukraine, the described business models of European countries can be used by entrepreneurs in the domestic economy.
 • Item
  Експортний потенціал України в контексті глобальних викликів: аналіз тенденцій та визначення стратегічних пріоритетів
  (ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2021) Миценко, І. М.; Сухомлин, М. О.; Ніколаєв, І. В.; Mytsenko, I.; Sukhomlyn, M.; Nikolaiev, I.
  У статті представлені результати аналізу експорту товарів та послуг України за 2014-2020 рр. Проведено аналіз структури експорту товарів та послуг за географічною ознакою, у розрізі товарів та за видами послуг. Аналіз експорту товарів за географічною структурою показав тенденцію до переорієнтацію поставок до країн ЄС. Визначено, що у структурі експорту товарів домінують продукти харчування, етали та вироби з них, проте товари мають низьку додану вартість, що знижує конкурентоспроможність країни. Розрахунки показали, що в експорті послуг домінують транспортні, інформаційні, комп'ютерні та ділові послуги. Доведено, що розвиток експорту можливий за рахунок диверсифікації переліку послуг та збільшення їх обсягів у цілому. У досліджені визначено головні напрями розвитку експорту, які необхідно враховувати під час розробки експортної стратегії України в контексті глобальних викликів. The growth of the national economy is impossible without strengthening cooperation between countries and economic integration, which should take place on mutually beneficial terms. Export activity determines the position of the state in the world market, which ensures the growth of the national economy on the one hand, and on the other - creates dependence on globalization processes. The purpose of the study is to analyze trends in exports of goods and services of Ukraine and identify ways to further export development in the context of global challenges.
 • Item
  Ukraine in the system of foreign economic activity: problems and ways of forming conditions for entering international markets
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021) Mytsenko, I.; Миценко, І. М.
  The dynamics of Ukraine's foreign trade in recent years was analysed. It has shown that Ukraine is a fairly significant country in the world market for goods and services. In 2020 it had a wide range of trade relations with partners from 234 countries. Ukraine exports nearly USD 50 billion worth of goods and is one of the 50 largest exporters of goods. At the same time, the following problems were identified: a slow and unstable growth in exports, a negative balance of foreign trade in goods, an imperfect structure of exports due to its raw material nature. В статті здійснено аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України за останні роки, який показав, що Україна є досить значним суб’єктом світового ринку товарів і послуг, у 2020 році вона мала зовнішньоторговельні відносини із партнерами з 234 країн світу. Україна експортує товарів майже на 50 млрд. дол. і входить у півсотню найбільших експортерів товарів. При цьому виявлено повільне і нестабільне зростання експорту, негативне сальдо балансу зовнішньої торгівлі товарами, недосконалу структуру експорту, обумовлену його сировинним характером.
 • Item
  Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС: стан, тенденції та пріоритети розвитку
  (ІЕП НАН України, ЛНУ ім. Тараса Шевченка МОН України, 2021) Миценко, І. М.; Сухомлин, М. О.; Юрченко, О. В.; Mytsenko, I.; Sukhomlyn, M.; Yurchenko, O.
  У сучасних умовах ступінь залучення будь-якої країни до міжнародних економічних відносин визначається значною мірою станом її зовнішньоторговельної діяльності. Для України Європейський Союз є ключовим торговельним партнером. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС надало українським виробникам можливість збільшення своєї присутності на європейських ринках, але водночас супроводжувалося низкою проблем і ризиків. In modern conditions, the involvement degree of any country in the international economic relations is determined to a significant extent by the state of its foreign trade activities. For Ukraine, the European Union is a key trading partner. The signing of the Association Agreement with the EU provided Ukrainian producers with the opportunity to increase their presence in European markets, but at the same time it was accompanied by a number of problems and risks. The main ones are tariff quotas and high technical barriers to entry into the EU market. This study aims to analyze the state and development trends of foreign trade relations between Ukraine and the EU under the conditions of the Association Agreement and the resulting benefits and risks for domestic producers and, on this basis, substantiate the priorities of deepening these relations, taking into account national interests as a prerequisite for increasing the competitive economy of Ukraine. It was found that Ukraine has the potential to enhance export opportunities in general and with the European Union in particular. Amendments to the Association Agreement, the signing of the ACAA Agreement is a necessary institutional framework, a driver that will allow Ukraine to intensify, deepen and diversify its trade activities with the EU countries. It was revealed that raw materials prevail in the structure of Ukraine's merchandise exports to the EU, however, compared to 2013, its share has significantly decreased - by 14.3%. The structure of Ukraine's merchandise imports from the EU is more diversified, it is based on engineering and pharmaceutical products, as well as mineral products, polymer materials and plastics. The share of these products in the total volume of Ukraine's merchandise imports during 2013-2020 remains high and ranges from 54-56 %. Such trends testify to the import dependence of the Ukrainian economy and require an urgent solution. Based on the results of the analysis, it was determined that machinery-producing industries are promising from the point of view of further increasing the export opportunities of Ukraine to the EU. To support and develop them, it is proposed to carry out systematic and systematic measures, taking into account the obligations that Ukraine assumed by signing the Association Agreement with the EU. Special economic zones, science parks, technology parks and clusters are considered as tools to support the export potential of domestic engineering and the economic potential of the national economy. The effectiveness of these structures has been confirmed by numerous studies and successful international experience.
 • Item
  Прямі іноземні інвестиції: структурні зміни та вплив на економічну безпеку України
  (Економічна думка, 2020) Бабець, І. Г.; Миценко, І. М.; Миценко, В. І.
  Здійснено оцінку рівня інвестиційної безпеки України впродовж 2006–2018 рр. Визначено найбільш впливові чинники інвестиційної безпеки держави, серед яких є структура прямих іноземних інвестицій, зокрема їх наукомісткість. Виявлено високу чутливість інтегрального показника інвестиційної безпеки до зміни частки інвестицій у високотехнологічні галузі промисловості в загальних обсягах ПІІ.
 • Item
  Зарубіжний досвід у вирішенні проблем соціального захисту населення
  (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2018) Миценко, І.М.; Решитько, Т.В.; Mytsenko, I.; Reshitko, T.
  Робота присвячена розробці пропозицій щодо законодавчого та нормативного врегулювання питань соціального захисту осіб в особистих селянських господарствах. Методика. Для досягнення поставленої мети вирішено такі основні завдання: досліджено основні причини, що призвели до виникнення особистих селянських господарств; проаналізовано основні тенденції їх розвитку і трансформації; показано особливості зайнятості та соціального захисту працюючого в них населення; розкрито проблеми, з якими стикаються особи, що працюють в ОСГ; вказано на необхідність законодавчого врегулювання статусу їх зайнятості та вдосконалення соціального захисту; вивчено і проаналізовано зарубіжний досвід щодо соціального захисту дрібних сільськогосподарських товаровиробників; наголошено на необхідності застосування такого позитивного досвіду при розробці заходів щодо вдосконалення соціального захисту осіб, які працюють в особистих селянських господарствах України. Результати. За результатами дослідження підготовлені пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників ОСГ. Наукова новизна. Автори запропонували та обґрунтували пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників ОСГ. Практична значимість. Підготовлені пропозиції дадуть можливість врегулювати питання соціального захисту членів ОСГ, а головне – суттєво збільшити надходження коштів до Пенсійного фонду України. Objective. The work presents the development of suggestions for the legislative and regulatory regulation of issues of social protection of people at individual owner-operated farms. Methods. To achieve this goal, the following main tasks were solved: the main reasons that led to the emergence of private farms were investigated; the main trends of their development and transformation were analysed; the specific features of employment and social protection of the population working at the farms were shown; the problems faced by people working at the individual private farms were disclosed; the necessity of legislative regulation of their employment status and improvement of social protection was pointed out; foreign experience in social protection of small agricultural producers was studied and analyzed; the necessity of using such a positive experience in the development of measures to improve the social protection of people working at private farms of Ukraine was highlighted. Findings. According to the results of the study, suggestions were worked out for the improvement of the social protection of owners and employees of the individual private farms. Scientific novelty. The authors suggested and substantiated proposals for improving social protection of the owners and employees of the individual private farms. Practical significance. The prepared proposals will allow solving the problems of social protection of the owners of private farms, and most importantly significantly increasing the flow of funds to the Pension Fund of Ukraine.
 • Item
  Відновлення повоєнної економіки України: управлінські аспекти, європейський досвід і завдання
  (Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань, 2022) Підоричева, І. Ю.; Миценко, І. М.
  У зв’язку з обговоренням шляхів повоєнного відновлення України та способів отримання й використання відповідного фінансування особливої актуальності набуває аналіз успішних світових кейсів відбудови та їх адаптація до реалій нашої країни. В цьому контексті важливість інноваційної складової відбудови країни пов’язана з тим, що головною вимогою до відновлення має бути не просте повернення до довоєнного стану, а повноцінна інноваційна розбудова та інтегрування до Європейського співтовариства на засадах сталого розвитку та з урахуванням Європейського зеленого курсу, що також є запорукою виконання Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС.
 • Item
  The modern concept of special economic zones in Ukraine
  (Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2021) Liashenko, V.; Pidorycheva, I.; Mytsenko, I.; Chebotarova, N.; Ляшенко, В.; Підоричева, І.; Миценко, I.; Чеботарьова, Н.
  The article deals with special economic zones as a tool of state policy of countries seeking to attract foreign investment and ensure economic growth. The aim of the article is to substantiate the new concept of special economic zones of Ukraine as stimulating regulatory regimes aimed at attracting innovative investments and developing new industries based on the smart specialisation of regions and trends in the world economy. У статті розглядаються спеціальні економічні зони як інструмент державної політики країн, які прагнуть залучити іноземні інвестиції та забезпечити економічне зростання. Метою статті є обґрунтування нової концепції особливих економічних зон України як стимулюючих регуляторних режимів, спрямованих на залучення інноваційних інвестицій та розвиток нових галузей, заснованих на розумній спеціалізації регіонів та тенденціях у світовій економіці.
 • Item
  Трансформація системи управління зовнішньоекономічною та інвестиційною безпекою України в умовах глобалізації
  (Поліграф-Сервіс, 2021) Миценко, І. М.; Бабець, І. Г.
  У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження проблем, пов’язаних з удосконаленням управління зовнішньоекономічною та інвестиційною складовими національної безпеки держави. На основі модифікованого методичного підходу до оцінки зовнішніх чинників економічної безпеки проаналізовано стан та динаміку зовнішньоекономічної та інвестиційної безпеки України.
 • Item
  The problems of economic growth in Ukraine: reasons of constraints and their solution
  (2019) Antoniuk, V.; Mytsenko, I.; Aнтонюк, В.; Миценко, І.
  The most important problem in the development of Ukraine is the slow pace of economic growth, which causes it to lag behind the developed countries and the low level of welfare of the population. It is important for Ukraine to search for and actively use modern growth factors. The purpose of the article is to analyse the reasons for limiting the growth rate of the Ukrainian economy in the context of modern growth theories and to identify ways to overcome them.
 • Item
  Проблеми промислового комплексу України та державна політика щодо його розвитку
  (2019) Миценко, І. М.; Mytsenko, I. М
  Метою статті є аналіз сучасної динаміки промислового розвитку України та розробка рекомендацій щодо удосконалення державної промислової політики.
 • Item
  Analysis of migration processes and assessment of their impact on the development of international money transfers of Ukraine
  (Masaryk University, 2019) Kolupaieva, Irina; Колупаєва, І. В.; Shevchenko, Olena; Шевченко, О. О.; Mytsenko, Ivan; Миценко, І. М.; Borysova, Alina; Борисова, А. О.
  The main purpose of the research is to analyse migration processes of Ukraine and to determine the factors influencing the development of the market of international money transfers in Ukraine as a significant direction of strengthening the financial system of the country.
 • Item
  Investment security models in mergers and acquisition agreements for international corporations
  (2019) Mytsenko, I.; Миценко, І.; Synytsia, L.; Синиця, Л.; Romaniuk, L.; Романюк, Л.; Mytsenko, V.; Миценко, В.; Reshytko, T.; Решитко, Т.
  The scientific paper identifies strategic motivational factors for using mergers and acquisitions to maintain a high level of investment security.
 • Item
  Соціальні ризики для сільського населення України у зоні вільної торгівлі з ЄС, пропозиції щодо їх подолання
  (Ексклюзив-Систем, 2018) Решитько, Т. В.
  Запровадження зони вільної торгівлі надає додаткові переваги вітчизняним експортерам на ринку з достатньо високим захистом. Крім того, вони матимуть додаткову перевагу у реалізації товарів стосовно яких ЄС встановив тарифні квоти. Зокрема, йдеться про м’ясо свинини, курятини, цукор тощо. Водночас, Україна отримає можливість завозити певні обсяги даних товарів без оплати ввізних мит. При цьому, мова не йде про обмеження обсягів імпорту, а лише про те, що імпорт зазначених товарів понад визначений обсяг підпадатиме під загальний режим імпорту, тобто оподатковуватиметься за тими ж умовами які діють для України сьогодні. Разом з тим, створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може призвести до соціальних ризиків для сільського населення нашої держави.
 • Item
  Global Food Market and International Trade as Market Instrument of Food Resources Redistribution
  (2016) Stezhko, N.; Стежко, Н. В.
  The important role of international trade in solving global food problem has been substantiated in the article. A number of challenges in the development of international food trade have been identified, the trends of its dynamics have been defined, the ways of its development related to the need for improving the conditions of trade and its structure, ensuring more favourable conditions of access to the world food market by improving the mechanism of regulation of import tariffs and quotas, export subsidies, internal support measures for producers of food products.
 • Item
  The Practice of Sufficient Food Safety in the USA – the World’s Leader of Food Export
  (2014) Stezhko, N.; Стежко, Н. В.
  The article presents the study of the experience of sufficient food safety in the USA. It was established that the achieved success in effective food safety of the USA is the result of a complex approach to the problems of the agrarian sector during many decades. High efficiency of agricultural and food policy is provided by its consistency and continuity. The objective of the article was to ground theory, methodology, conceptual and applied principles for the formation of a stable system of food safety on the basis of effective development of agro-industrial complex of the USA. In the process of research we applied a complex approach which presupposes certain distribution of functions while studying one object of research, systematization of the results which allows disclosing peculiarities of sufficient food safety in the USA – the world’s leader of food export. The generalization of facts and relations were carried out with the help of interpretation methods such as dialectical, structural, historical and logical. The research helped to define that the USA is the biggest agricultural country in the world. It was possible to achieve it due to significant and forehanded support of agricultural producers, transition to a highly technological and innovative way of development. Following the export policy the country has no problems with food dependence on import. Conversely, the USA is the world biggest food exporter. Besides, there are considerable reserves of farmlands that are cultivated by small farmers to keep the land in good condition. The problem of economic accessibility of food for the population was also solved. The share of costs on food of the total amount of a family budget is smaller and smaller with every coming year.
 • Item
  Food Problem in Japan: Reasons of Appearance and the Ways of Solving
  (ПДАБА, 2014) Stezhko, N.; Стежко, Н. В.
  The article discloses the peculiarities of solving food problem in Japan. The problem of food self-sufficiency in this country is very important as the coefficient of food self-sufficiency which reflects the share of domestic products is decreasing. It was established that the country does not have enough agrarian potential for the full self-sufficiency of food for population but it takes measures for maximum possible reduction of the import dependence. The main direction of the development of the Japanese’s agriculture has protectionist character. The objective of the article is to investigate the forms and methods of state regulation of food safety supply in Japan and to formulate recommendations to solve food problems of the country in the conditions of globalization. In the process of research we used a complex approach which provides systematization of the results which lets disclosing the peculiarities of aggravation of the food problem in Japan. Generalization of facts and links was made with the help of interpretation of methods such as dialectic and structural, historical and logical. The research lets to define that despite certain reduction of state support, the government as earlier regulates domestic prices on food, limits the import of food products with the help of customs and tariff regulation, executes direct payments to farmers in form of various subsidies. But these measures are not the only way to save Japanese agriculture. Another important trend in agricultural development is an in-depth raise of production efficiency and product competitiveness. This is supported by the state funding of scientific and research activity in the agricultural sphere and introduction of latest achievements into production. У статті досліджено особливості вирішення продовольчої проблеми в Японії. Проблема самозабезпеченості продовольством в цій країні стоїть досить гостро, оскільки коефіцієнт самозабезпечення продовольством, що відбиває частку вітчизняних продуктів у загальному споживанні, знижується. Встановлено, що країна не володіє достатнім аграрним потенціалом для повного самозабезпечення населення продовольством, однак вживає заходів для максимально можливого зменшення залежності від імпорту. Основний курс розвитку сільського господарства Японії має протекціоністський характер.
 • Item
  Regulating mechanism of global food trade in current conditions
  (ПДАБА, 2014) Stezhko, N.; Стежко, Н. В.
  The paper has analyzed reforms in food trade. It has determined that with the growth of per capita income, taken transformations shift the focus from net taxation to subsidization. Low-income countries tend to impose relatively high taxes on farmers who produce export products, considering them as the most important source of budget replenishment, while developed countries seek to provide farmers with large subsidies. These differences often cause political misunderstanding, which is not to the benefit of poor population both in domestic and international markets. The aim of the conducted research was to analyse the trends and regularities in the development of global food trade and to define the mechanisms of its regulation in current conditions. The research employs a complex approach that requires, with a single object of study, certain distribution of functions in its researching, systemization of results, which allows to reveal the nature and causes of the food problem. Generalization of facts and relationships is carried out by means of interpretation of methods: dialectical and structural, as well as historical and logical. The study has made it possible to define that state regulation includes a system of institutions and mechanisms relating to general rules of state involvement in the reproduction process, and it is not "purposeful administrative and economic influence" for achieving goals. This, in conditions of market relations development, is the system of indicative methods which enable achieving global state goals. It is necessary to differentiate between state regulation and state support. They relate as the general and the particular in a certain situation. At the same time state support as a form of state regulation is aimed at creating institutional and organizational environment for the reformation of property relations, formation of social and industrial infrastructure, creation of conditions for the stabilization of the reproductive process. У статті здійснено аналіз реформ у сфері торгівлі продовольством. Встановлено, що у міру зростання доходів на душу населення здійснені перетворення переносять акцент з чистого оподаткування до субсидування. Країни з низьким доходом схильні обкладати відносно високими податками фермерів, які виробляють експортну продукцію, вважаючи їх найважливішим джерелом поповнення бюджету, у той час як розвинені країни прагнуть надавати фермерам великі субсидії. Ці відмінності нерідко породжують політичні непорозуміння не в інтересах бідного населення як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках. Мета проведеного дослідження полягала у здійсненні аналізу тенденцій та закономірностей розвитку глобальної торгівлі продовольством та визначені механізмів її регулювання в сучасних умовах.