Адаптація операцій чизельного обробітку до складних ґрунтово-кліматичних умов Центральної України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Копіцентр «Документ-сервіс»
Анотація
Традиційна система основного обробітку ґрунту, яка базується на застосуванні ґрунтообробних знарядь полицевого типу, останнім часом втрачає свої позиції і поступається безполицевим способам обробітку. В роботі окреслені проблеми реалізації технологій безвідвального обробітку ґрунту в рослинництві. Встановлено ряд причин, як не дозволяють в повній мірі впровадити ресурсозберігаючі методи під час операцій основного обробітку ґрунту в Україні. На основі критичного аналізу розроблено конструкцію вдосконаленого комбінованого чизеля із основними робочими органами, які поєднують роботу горизонтальних та вертикальних деформаторів. На основі методики планування експерименту проведено експериментальну перевірку якості роботи комбінованого чизеля. Встановлено раціональні параметри та режими роботи машини для ґрунтово-кліматичних умов України. На основі проведеного експерименту надані рекомендації щодо виробництва чизельних ґрунторозпушувачів. Traditional primary tillage being based on the use of tillage implements of mouldboard type, is currently losing its position and forgoes mouldboardless methods of cultivation. This paper outlines the implementation problems of mold technologies in crop cultivation. A number of reasons has been defined that don’t allow to fully implement saving techniques during basic soil tillage operations in Ukraine. Based on the critical analysis developed the advanced design combined with chizel basic working tools that combine work horizontal and vertical deformators has been worked out. Based on the experimental design technique has been experimentally tested the quality of the combined chizel. Rational parameters and modes of the machine for soil and climatic conditions of Ukraine have been established. Based on the experiment having been conducted the recommendations on chisel rippers production have been given.
Опис
Ключові слова
безвідвальний обробіток, ґрунторозпушувач, комбінований чизель, горизонтальний та вертикальний деформатори, зубчастий коток, moldboardless cultivation, ripper, combined chisel, horizontal and vertical engines, gear roller
Бібліографічний опис
Адаптація операцій чизельного обробітку до складних ґрунтово-кліматичних умов центральної України / С. М. Лещенко, В. М. Сало, О. М. Васильковський [та ін.] // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. - Мелітополь : Копіцентр «Документ-сервіс», 2015. - Вип. 3. - C. 98-105.