Наукові публікації кафедри СГМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Обґрунтування параметрів дозатора кормороздавача КТУ10А
  (ВЦ НУБіП України, 2017) Осипов, І. М.; Сисоліна, І. П.
  Аналіз апріорної інформації показав, що транспортно-бітерний механізм мобільного кормороздавача має серйозні недоліки, обумовлені пульсуючим рухом подовжнього транспортера, нерівномірністю щільності укладання бурту та іншими причинами. Для підвищення рівномірності розподілу корму при роздачі необхідно застосовувати більш ефективний дозуюче-вивантажний пристрій транспортерного типу з одним або двома транспортерами.
 • Item
  Кроки до забезпечення програмування врожайності просапних культур
  (ВЦ НУБіП України, 2017) Васильковська, К. В.; Лещенко, С. М.; Васильковський, О. М.
  Питання вдосконалення технічних засобів для основного обробітку ґрунту та посіву може стати початковим етапом програмування врожаю, а практичне вирішення запропонованої задачі дозволить підвищити конкурентоздатність продукції рослинництва та запровадити основи ґрунтозахисного та ресурсозберігаючого землеробства.
 • Item
  Аеродинамічна характеристика відцентрово-пневматичного сепаратора
  (ВЦ НУБіП України, 2017) Петренко, Д. І.
  Застосування пруткового профілю поверхні барабана дозволяє зменшити його опір повітряному потоку на 15-20 % в порівнянні з сітчастою поверхнею. Оскільки заміна у відцентрово-пневматичному сепараторі сітчастого барабана на циліндричний барабан з прутковою поверхнею забезпечує зменшення аеродинамічного опору, що безпосередньо пов’язано з енергетичними витратами на процес пневмосепарації, така конструкція робочого органу може бути перспективною для впровадження у виробництво.
 • Item
  Дослідження основних параметрів направляючої поверхні живильного пристрою пневмосепаратора
  (ВЦ НУБіП України, 2017) Нестеренко, О. В.
  Використання живильних пристроїв, які задовольняють умову рівномірної подачі та розміщення зернового матеріалу в ПСК, дозволяє зменшити аеродинамічний опір при введенні, вирівняти поле швидкостей повітряного потоку та покращити ефективність пневмосепарації.
 • Item
  Наукові основи сепарації зерна на решетах з клиноподібною формою отворів
  (Лисенко В. Ф., 2013) Сало, В. М.; Лузан, П. Г.; Богатирьов, Д. В.
  У монографії наведено вирішення наукової задачі забезпечення працездатності і підвищення ефективності функціонування зерноочисних машин, процес сепарації зерна в яких, проходить під дією інерційно-гравітаційного силового поля без підведення енергії від зовнішніх джерел, на решетах з клиноподібною формою отворів. Значна увага приділена теоретичному аналізу процесу сепарації зерна на решетах з клиноподібною формою отворів, розмір яких збільшується в напрямку руху оброблюваного матеріалу. У роботі використані результати власних досліджень, а також результати досліджень українських та зарубіжних вчених. Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, магістрантів, конструкторів сільськогосподарської техніки та фахівців сільського господарства.
 • Item
  Забезпечення довговічності робочих органів загортаючих систем посівних машин
  (Лисенко В. Ф., 2012) Черновол, М. І.; Сало, В. М.; Мачок, Ю. В.; Лузан, П. Г.; Мартиненко, С. В.
  У монографії наведено вирішення наукової задачі підвищення довговічності вертикально розміщених грунторізальних елементів сошників зернових сівалок шляхом контактного наварювання зносостійкої композиційної кераміко-металевої стрічки з реалізацією ефекту самозагострювання. Значна увага приділена теоретичному аналізу характеру та закономірностей зношування різального елемента в процесі його взаємодії з ґрунтом. У роботі використані результати власних досліджень, а також результати досліджень українських та зарубіжних вчених. Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, магістрантів, конструкторів сільськогосподарської техніки та фахівців сільського господарства.
 • Item
  Загортаючі робочі органи для прямої сівби зернових культур
  (Лисенко В. Ф., 2012) Сало, В. М.; Лузан, О. Р.; Лузан, П. Г.; Мачок, Ю. В.
  Одним з перспективних напрямів вдосконалення виробництва продукції рослинництва в Україні та світі в даний час є розвиток енергозберігаючих, ґрунтозахисних, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Існуючі сівалки прямої сівби зернових культур, як вітчизняного так і закордонного виробництва, при своїх перевагах і недоліках у повній мірі не забезпечують агротехнічні та екологічні вимоги. Найбільш ефективні для прямої сівби сівалки, що обладнані сошниками з гострим кутом входження в грунт, мають суттєвий недолік – накопичення на стояках загортаючих робочих органів післяжнивних рослинних решток. Розроблені пристрої для забезпечення працездатності таких загортаючих робочих органів призводять до значного підвищення металоємності, внаслідок чого втрачається інтерес до їх використання. Актуальними є дослідження, спрямовані на пошук шляхів забезпечення працездатності та підвищення ефективності загортаючих робочих органів і створення на їх основі нових, сучасних, порівняно недорогих, вітчизняних конструкцій сівалок, які забезпечать реалізацію новітніх технологій вирощування зернових культур із збереженням родючих українських чорноземів. Обґрунтування раціональних конструктивних параметрів дасть змогу оптимізувати процес сівби, зменшити витрати на її виконання, забезпечити надійність технологічного процесу при різному рівні підготовки поля під сівбу та мінімальному негативному впливові на саме ґрунтове середовище.
 • Item
  Удосконалення механізованих процесів вирощування цукрових буряків
  (КНТУ, 2015) Зяблик, Є. О.; Мачок, Ю. В.
  Значний вплив на урожайність сільськогосподарських культур має якісне виконання основного обробітку ґрунту. Як правило в господарствах використовують для основного обробітку під цукрові буряки плуги загального призначення. В основному це машини вітчизняного виробництва – ПЛН 3-35, ПЛН 4-35, ПЛН 5-35, ПНУ 4-40 тощо. Але названі машини можуть забезпечити максимальну глибину оранки до 30 см., що не відповідає висунутим вимогам. Метою даної роботи є вдосконалення та оптимізація технологічного процесу основного обробітку ґрунту під вирощування цукрових буряків за рахунок внесення змін в технологічну карту шляхом впровадження у виробництво нового орного агрегату з плугом ПНЯ 4-42 та вдосконалення конструкції вузлів і робочих органів останнього.
 • Item
  Удосконалення лінії по виробництву молока
  (КНТУ, 2015) Таранчук, О.; Свірень, М.; Кісільов, Р.
  Для підвищення прибутковості галузі тваринництва сьогодні застосовуються нові технології приготування збалансованих кормосумішей з застосуванням збагачувальних вітамінів, ферментів, біостимуляторів, транквілізаторів та інших лікувально-профілактичних препаратів. Для усунення недоліків в роботі традиційних змішувачів кормів на кафедрі сільськогосподарського машинобудування КНТУ було запропоновано вдосконалений змішувач з комбінованим рухом мішалки, яка обладнана гвинтовими і плоскими периферійними лопатями з різними кутами нахилу та радіальними пальцями.
 • Item
  Удосконалення решітної частини зерноочисної машини ОВС-25
  (КНТУ, 2015) Шабленко, Д. А.; Васильковський, О. М.
  На токах аграрних господарств України сьогодні використовуються переважно повітряно-решітні самопересувні очисники вороху, типу ОВС-25, які здійснюють відділення домішок від зернового матеріалу за відмінністю у аеродинамічних властивостях та за розмірами. При цьому розділення за розмірами (товщиною або шириною) відбувається на коливальних станах (грохотах), оснащених плоскими пробивними решетами. Пришвидшення орієнтації зерна відносно отворів решіт можна досягти шляхом використання решітних полотен з поздовжно-профільованою робочою поверхнею.
 • Item
  Перспективні тенденції розвитку подрібнювачів рослинних решток
  (КНТУ, 2015) Панченко, Б. В.; Торін, С. С.; Богатирьов, Д. В.
  Запровадження мінімальних і нульових технологій обробітку ґрунту, прямої сівби в свою чергу передбачають виконання нових технологічних операцій. До таких операцій відноситься підготовка стану поверхні поля до мінімального обробітку чи прямої сівби – мульчування чи подрібнення рослинних решток крупностеблих культур – соняшнику, кукурудзи та інших. Науковцями КНТУ була розроблена власна конструкція експериментального котка-подрібнювача рослинних решток шириною захвату 4,5 м, адаптована до умов виробництва, обладнана новими елементами, виготовленими на основі нових технічних рішень на рівні винаходів.
 • Item
  Обґрунтування конструкції комбінованого культиватора для тракторів тягового класу 2
  (КНТУ, 2015) Осадчий, С. В.; Сало, В. М.
  В останні роки середні фермерські ті інші підприємства аграрного напряму виробництва придбали значну кількість тракторів тягового класу 2. В свою чергу парк машин для поверхневого обробітку грунту залишився старим і представленим машинами шириною захвату здебільшого 4,8,10,12 м. Для оптимального ж завантаження тракторів за тяговим зусиллям найбільш підходящими могли б бути культиватори шириною захвату 6 м. З метою вирішення даної задачі на кафедрі сільськогосподарського машинобудування розроблена конструкція комбінованого секційного культиватора шириною захвату 6 м., виготовлений дослідний зразок машини та проведені польові випробування.
 • Item
  Відцентрово-пневматичний сепаратор
  (КНТУ, 2015) Накопюк, І. В.; Лузан, П. Г.
  Головним напрямком подальшого підвищення ефективності сепарації є вдосконалення її на основі використання нових, більш прогресивних робочих органів, які дозволяють підняти технічний рівень сепаруючих машин у відповідності з сучасними вимогами до зерноочисних і сортувальних машин. З метою підвищення ефективності сепараціїзерноочисними машинами на кафедрі сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету було запропоновано удосконалену конструкціювідцентрово-пневматичного сепаратора, з ситом, яке має циліндричну поверхню з повздовжніми щілинами, які утворюють довгі канали, що розширюються проти напрямку руху оброблюваного матеріалу, при цьому циліндрична поверхня ділиться на ряд каскадів, щілини яких на початку мають мінімальний прийнятий розмір, а в кінцевій частині максимальний, прийнятий для даного матеріалу розмір.
 • Item
  Екологічно чисті методи боротьби з шкідниками пасльонових культур
  (КНТУ, 2015) Ліва, Є. Г.; Онопа, В. А.
  В Україні виникла об`єктивна необхідність повернення втраченого за роки кризи іміджу однієї з провідних країн практичної екологізації захисту сільськогосподарських культур від шкідників як визначальної складової світової стратегії стійкого сільського господарства. Поглиблення в останні роки кризових явищ розвитку хімічного методу супроводжується значним забрудненням ґрунтів, води та продуктів харчування залишками хімічних препаратів, що особливо небезпечно для здоров’я нації в умовах радіаційного забруднення значної території України. Серед існуючих методів пневматичний - один з основних стратегічних екологічно безпечних методів захисту сільськогосподарських культур від шкідників,
 • Item
  Удосконалення завантажувача зерноочисної машини
  (КНТУ, 2015) Ліпшеєв, А. С.; Васильковський, О. М.
  Пневматичні транспортери – найбільш енергоємні серед усіх видів, оскільки переміщення зерна вимагає створення надкритичної швидкості повітря вентилятором. На токах аграрних господарств України сьогодні використовуються переважно скребкові завантажувачі але і у них є недоліки, швидке зношування скребків, складність конструкції та обслуговування. В ході пошуку оптимального конструктивного рішення проблеми завантаження зернового вороху до зерноочисної машини нами запропоновано інерційне завантаження.
 • Item
  Нова конструкція комбінованого чизельного глибокорозпушувача
  (КНТУ, 2015) Лазун, М. С.; Сало, В. М.
  В Кіровоградській області, як і в цілому в центральних та південних регіонах країни запорукою високих врожаїв є запаси продуктивної вологи в ґрунті, але важкі, глинисті за механічним складом ґрунти і, особливо, їх переущільнення та сформована десятиріччями підорна плужна підошва взагалі запобігають протіканню процесів інфільтрації навіть в зимовий період. Єдиним шляхом усунення даної проблеми є періодичне глибоке (понад 30 см) розпушування нижніх шарів ґрунту. З цією метою пропонується оригінальна конструкція комбінованого чизельного розпушувача, яка вигідно відрізняється від аналогів і відомих конструкцій низькою металоємністю, простотою конструкції, високою надійністю та якістю виконання технологічного процесу, а головне, цілком доступна для виробництва в умовах малих та середніх вітчизняних приватних підприємств.
 • Item
  Використання просапних сівалок у комбінованих технологіях
  (КНТУ, 2015) Гаврилов, Ю. О.; Сисоліна, І. П.
  У системах мінімального обробітку грунту і технологіях ,,nо-till" набули поширення сівалки прямого сіву західного виробництва тину НОRS, Флека-Коіл та ін. Більшість з них можна застосовувати і по мінімально обробленому грунті, і в умовах прямого сіву, проте вони не адаптовані до наших умов. Основним недоліком цих сівалок є те, що деякі з них не можна застосовувати в умовах різноглибинного обробітку грунту. Необхідно проводити подальші дослідження комбінованої різноглибинної ґрунтозахисної системи. Використання технології „nо-till" для вирощування зернових та просапних культур у сівозмінах з різноглибинною системою основного обробітку грунту потребує забезпечення копіювання поверхні поля сошниковими системами прямого сіву для покращання рівномірності загортання насіння та одержання дружніх сходів рослин.
 • Item
  Нові підходи до посіву технічних культур
  (КНТУ, 2015) Давидов, Д. Ю.; Петренко, Д. І.; Солових, І. К.
  На кафедрі сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету була запропонована принципово нова схема апарату, у технологічний процес роботи якої закладений принцип поодинокого добору насіння комірками барабана з рециркулюючим потоком насіння, що створюється за рахунок продування насіннєвої камери висівного апарату надлишковим тиском повітря.
 • Item
  Інтенсифікація процесу повітряної сепарації зерна
  (КНТУ, 2015) Бурченко, В. В.; Лещенко, С. М.
  Для підвищення ефективності повітряної сепарації зерна за рахунок вдосконалення способу введення матеріалу в ПСК передбачається використання багатоструменевого введення зерна, при якому матеріал подається в канал не суцільним потоком, а окремими струменями, між якими забезпечуються певні відстані. При такому введенні матеріалу в ПСК покращується продування збіжжя та здійснюється більш ефективне винесення легких домішок як в зоні його введення, так і в зоні розшарування матеріалу.