Дослідження та програмна реалізація системи smart home з використанням протоколу Х10

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-26

Authors

Завірюха, Ігор Олександрович
Zaviriukha, Igor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи smart home з використанням протоколу Х10. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи smart home з використанням протоколу Х10. Об’єктом дослідження є процес smart home з використанням протоколу Х10. Предметом дослідження є методи smart home з використанням протоколу Х10. Методи дослідження базуються на методах інтернету речей, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи smart home з використанням протоколу Х10. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++. In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the smart home system using the X10 protocol. The purpose of the development is the research and software implementation of the smart home system using the X10 protocol. The object of the research is the smart home process using the X10 protocol. The subject of research is smart home methods using the X10 protocol. Research methods are based on Internet of Things methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is the software implementation of the smart home system using the X10 protocol. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, smart home, Х10, computer engineering

Citation

Завірюха, І. О. Дослідження та програмна реалізація системи smart home з використанням протоколу Х10 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / наук. кер. А. С. Коваленко ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 167 с.