Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Несторишен, І. В.
Бережнюк, І. І.
Nestoryshen, Igor
Berezhnyuk, Ivan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі. Доведено, що успіх реалізації заходів щодо сприяння міжнародній торгівлі в значній мірі залежить від можливості досягнення належного балансу між регуляторним контролем і спрощенням митних процедур. Проаналізовано рекомендації щодо забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі відповідно до положень Кіотської конвенції, Рамкових стандартів ВМО, а також Угоди СОТ про спрощення світової торгівлі. Узагальнено основні новації проекту Закону України «Про внесення змін до МКУ (щодо УЕО та спрощення митних формальностей)». The article is devoted to study foreign experience to balance between customs controls and facilitation of international trade for its adaptation to the national practice of customs regulations. The problem of providing a balance between customs controls and facilitation of international trade was investigated in the article. The authors emphasized that the success of the implementation of measures to promote international trade largely depends on the possibility of achieving a proper balance between regulatory control and simplification of customs procedures in the field of foreign trade. Recommendations for security and facilitation of international trade under the provisions of the Kyoto Convention, the WCO Framework of Standards and the WTO Agreement on the facilitation of global trade were analyzed. In addition, the main innovations of the draft Law of Ukraine "On Amendments to the ICU (on UEO and simplification of customs formalities were consolidated. One of the conditions for successful implementation of measures to restore the economic potential of Ukraine is to create favorable conditions in foreign economic activities to enhance national economic competitiveness internationally.

Description

Keywords

спрощення митних процедур, забезпечення безпеки, баланс, Кіотська конвенція, рамкові стандарти ВМО, угоди Світової організації торгівлі, спрощення світової торгівлі, simplification of customs procedures, safety, balance, Kyoto Convention, WCO Framework, the WTO Agreement on the facilitation of international trade

Citation

Несторишен, І. В. Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі / І. В. Несторишен, І. І. Бережнюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 46-53.