Економічні науки. Випуск 29. – 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Впровадження системи «бережливого виробництва» на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності
  (КНТУ, 2016) Харченко, І. В.; Романюк, Л. М.; Kharchenko, Ihor; Romaniuk, Ljudmila
  Стаття присвячена особливостям впровадження системи організації виробництва, відомої як «бережливе виробництво», на українських машинобудівних підприємствах. Проаналізовані недоліки впровадження деяких важливих положень, сформульованих авторами даної концепції. Обгрунтовано необхідність врахування певних особливостей українських економічних реалій. The aim of the research is correct realization of some major ideas lying in the basis of the “lean production” organization system at Ukrainian machine-building plants and taking into consideration Ukrainian reality. The analyzed Ukrainian machine-building plant use expensive modern processing centers instead of universal equipment. The usage of these processing centers allows to reduce the duration of production time (cycle), but increases technological prime price significantly even taking into account the fact that WIP increases in the latter case. The usage of heavy vehicles and human resources differs in Ukrainian and Japanese enterprises since the cost of the vehicles’ usage and human work is very different. The research proves that implementation of this system at Ukrainian machine-building plants doesn’t always take into consideration the main regulations of the lean production.
 • Item
  Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
  (КНТУ, 2016) Селезньова, О. О.; Seleznova, Оlga
  У статті розкрито методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Обґрунтовано вибір предмету, об’єкту, мети дослідження. Обґрунтовано логіку та сутність змісту дослідження, що містить теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, методологічні засади дослідження обраної проблематики, стан та тенденції розвитку управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, концептуальні основи та основні напрямки удосконалення управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. The purpose of the research is the determination of methodological aspects of the study of the marketing activity’s management of construction companies that will strengthen its competitiveness through the development of scientific and applicative positions concerning the improvement of the processes of the marketing activity’s management of the managing entities of the construction. At the beginning of the research, the identification of the conceptual and categorical apparatus of the marketing activity’s management of construction companies is expedient. The determination of the functional aspects of the marketing activity’s management of construction companies is necessary for the study of an imposed task. The opening of modern peculiarities of the marketing activity’s management of construction companies is required by constant changes of the environment. For an explanation of the scientific approach to the study of the problem, logical and structural relations among the constituent elements of the work, it is important to realize the justification of methodological aspects of the study of management of the marketing activity’s management of construction companies. It is necessary during the analysis of marketing activity’s management of the managing entities of construction to diagnose the marketing environment of construction companies. It is advisable to assess the economic effectiveness of the marketing activity’s management of construction companies. The definition of the development of the state regulatory policy concerning the marketing activity’s management of construction companies is a logical consequent step in solving the problem. The forecast of prospects of the development of the marketing activity’s management of construction companies should take place during the exploration of a specific problematic. The final part of the study should be the basic ways of the development of the marketing activity’s management of construction companies. The further developing should be targeted on the disclosure of the content of the study and obtaining of concrete results and proposals concerning the development of the process of the marketing activity’s management of Ukrainian construction companies.
 • Item
  Pulp Industry Performance and Circular Economy
  (КНТУ, 2016) Bassam, Kayal; Abu-Ghunmi, Lina; Abu-Ghunmi, Diana; Nicolescu, Mihai; Rashid, Amir; Al Khatib, Iyad; Бассам, Каял; Абу Гунмі, Ліна; Абу Гунмі, Діана; Ніколеску, Міхай; Рашід, Амір; Аль Хатіб, Іяд
  The importance of pulp industry coupled with its intensive use of earth resources and its environmental pollution consequences raise concerns about the industry sustainability. This paper aims to review pulp industry performance in the context of circular economy, which achieves sustainability by tools of reduction, reuse and recycle. The study showed pulp industry is moving toward circularity through enhancing productivity by reducing materials consumption; fiber resource, water, chemical, and energy. Інтенсивне використання природних ресурсів виробництва, що поєднується з забруднення навколишнього середовища, ставлять під загрозу стійке функціонування паперово-целюлозної промисловості. Метою даної статті є огляд роботи галузі з точки зору забезпечення продуктивної діяльності у ході створення економічних передумов стійкого розвитку за рахунок використання інструментів скорочення, повторного використання і відновлення виробничих ресурсів. У ході дослідження доводиться теза, що розвиток целюлозно-паперової промисловості відбувається у напрямі підвищення продуктивності за рахунок скорочення споживання матеріалів; волоконних ресурсів, води, хімічних речовин та енергії. У підсумку спостерігається скорочення обсягів продукування відходів виробництва та рівня забруднення ними навколишнього середовища, підвищується тривалість використання окремих матеріалів за рахунок їх повторного використання, переробки, відновлення енергетичних ресурсів, організації безвідходного виробництва.
 • Item
  Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України
  (КНТУ, 2016) Роєва, О. С.; Roieva, Olha
  У статті проаналізовано теоретичні, методичні та організаційні положення обліку і контролю виробничих запасів підприємств гірничо-металургійної галузі. За результатами досліджень надано пропозицій щодо класифікації запасів за ознаками властивими підприємствам гірничо-металургійного комплексу з метою посилення контролю. Запропоновано введення додаткових субрахунків з обліку сировини, матеріалів та палива, спрямоване на вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку запасів. Purpose of the article is to detail the classification of inventory of mining and smelting complex, which will enhance the effectiveness of expenditure control inventory at different stages of the production process and the formation of values according to production needs. For the proper construction of internal control and accounting of inventory they need to be clear classification created specific to the mining and metallurgical industry. The largest share in the structure of inventory of mining and metallurgy, just take raw materials and fuel, as increased control and improvement of accounting in need of these stocks. Appropriate implementation will be the classification of raw materials on the grounds of belonging to a certain stage of the manufacturing process: production, enrichment, agglomeration; Production of metal. To meet the needs of analytical accounting accounts highlight the second and third orders, reflecting the value of inventory at each stage of the production process. Inventories are important for normal operating activities of mining and metallurgical industry and occupy a dominant position in the structure of current assets. Implementation of the proposals of the author facilitates strengthening controls at each stage of the production process, analyticity and efficiency of inventory accounting. The classification and accounting method allows to control the production process for each redistribution, the appropriateness of spending reserves, compliance with consumption, as well as identify possible ways to reduce costs at all stages of the movement of inventory. The classification is not exhaustive and requires further research to improve analytical accounting system at all stages of the movement of inventory of mining and metallurgical complex.
 • Item
  Нормативно-правове регулювання відносин між афілійованими особами у міжнародному та українському законодавстві : порівняльний аспект
  (КНТУ, 2016) Клименко, Я. В.; Klimenko, Yana
  У статті проаналізовано нормативну базу України з питань регулювання операцій між афілійованими (пов’язаними) суб’єктами господарювання, аргументовано важливість достовірного та неупередженого відображення у звітності операцій зі зв’язаними особами. Особливу увагу приділено дослідженню спільних тез та основних відмінностей між МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» та П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». The article is a study of the major differences between domestic and foreign regulatory acts that provide state regulation affiliates relationship (dependency) between the entities. Affiliates (interest related) individuals as entities have a special legal status associated with Upholding the possibility of limiting their autonomy in management. As a result of the introduction of the category of «affiliates» also acute problem of state regulation of relations afiliyovanosti (dependence) between the entities. The article analyzes the regulatory framework of Ukraine on regulation of transactions between affiliated (related) entities argued the importance of fair and impartial in the reporting of transactions with related parties. Particular attention is given to joint research theses and major differences between IAS 24 Related Party Disclosures and Ukraine Regulation (Standard) of accounting 23 Related Party Disclosures. The main differences between the provisions of Regulation (Standard) of accounting 23 Related Party Disclosures and IAS 24 Related Party Disclosures is aiming at international legislation more detailed than the domestic, the list of businesses that owned and non- related parties; consideration situations where connectivity sides somehow can influence the business, which is a related party. It should also be noted that domestic Regulation (Standard) of accounting have the force of law and are binding. At the same time, IAS are advisоry in nature. Therefore we should expect appropriate amendments to the existing Regulation (Standard) of accounting and new standards in the future.
 • Item
  Організація та методика обліку об’єктів основних засобів за компонентами
  (КНТУ, 2016) Лисиченко, О. О.; Lisichenko, Oksana
  У статті розглядається організація та методика обліку основних засобів за компонентами. Наводяться основні складові облікової політики стосовно цих об’єктів, обґрунтовуються і розкривається їх зміст. Теоретичні викладення проілюстровані прикладами обліку на комунальних, сільськогосподарських та машинобудівних підприємствах. Також у статті приділена увага відображенню об’єктів згідно вимогам ПКУ. The purpose of this article is to study the organizational and methodical aspects of accounting of fixed assets by components and reflect the latest in accounting policy. It should be noted that "component" accounting relevant for a limited number of enterprises, its use is not directly dependent on the specific weight of fixed assets non-current assets. The need for such accounting arises from entities that intensively invest in fixed assets and also for the specific purpose of the objects at a significant cost and frequent need of repair. Business entities that use "complex" objects in activity may reflect the latest in accounting, distributing them into parts (components) with the mandatory regulation of such distribution the accounting policies of the company. The main issues that require lighting in Order on the accounting policy of the enterprise are: the terms of the distribution of objects into components; the value of the threshold from which the objects are separate accounting units; determination of useful life; method of calculating depreciation; the organization and methodology of accounting for repairs. The transition to component accounting should be implemented gradually, first making a thorough analysis of the means of labor concerning the terms, conditions, intensity of operation, frequency of major repairs. The study and implementation of component accounting in the accounting system of the enterprises will increase the control over the use of objects will reduce the calculations, the need for which arises as a result of the cancellation of separate parts of "difficult" objects, organizes fixed assets accounting.
 • Item
  Совершенствование управления банковскими рисками при кредитовании агропромышленных предприятий
  (КНТУ, 2016) Байрамова, Рахима; Байрамова, Раxiма; Bayramova, Ragima
  В статье рассматриваются тенденции развития инструментов управления банковскими рисками при кредитовании агропромышленных предприятий, предлагаются основные направления понижения уровня риска и повышения эффективности кредитования агропромышленных производителей в современных условиях. Анализируется методический подход к разработке кредитной стратегии банка, отвечающий требованиям государственной политики по поддержке сельскохозяйственного производителя. Установлено, что для повышения эффективности кредитования агропромышленной сферы в условиях проявления рисков следует более широко использовать комбинированные методы их минимизации и устранения, так как только предварительная оценка и применение оправданных методов управления кредитными рисками может обеспечить защиту от больших потерь хозяйственных субъектов аграрной сферы. У статті розглядаються тенденції розвитку інструментів управління банківськими ризиками при кредитуванні агропромислових підприємств, пропонуються основні напрямки зниження рівня ризику і підвищення ефективності кредитування агропромислових виробників у сучасних умовах. Проаналізовано методичний підхід до розробки кредитної стратегії банку, що виходить із вимог державної політики щодо підтримки сільського товаровиробника. Визначено, що для підвищення ефективності кредитування аграрної сфери в умовах прояву ризиків слід більш широко використовувати комбіновані методи їх мінімізації та усунення, з урахуванням того, що лише попередня оцінка і застосування виправданих методів управління кредитними ризиками може забезпечити уникнення великих втрат господарських суб'єктів аграрної сфери. The purpose of the research is to study specific characteristics of credit risks related lending agroindustry producers, loan assessment and management. The article describes the tendencies of development of banking risk management tools in lending agroindustrial enterprises, development of the basic directions of lowering risk and increasing the efficiency of lending agro-producers today. At the same time, to analyze the methodological approach for the development of the bank's credit strategy emanating from the requirements of public policy to support agriculture. It is important to use risk minimization and elimination to improve efficiency in the agricultural sector under these conditions. Since risk management systems like a preliminary assessment and justified use of credit can provide an escape from the big losses of agricultural business entities.
 • Item
  Сучасні проблеми антикризового управління у банківській діяльності
  (КНТУ, 2016) Шишкіна, Т. М.; Shyshkina, Tetiana
  У статті проведено аналіз теоретичних основ антикризового управління в банківській справі, досліджена сутність поняття «антикризове управління». Проведено аналіз сучасного стану банківської системи України, її проблем. Визначено напрямками посилення ролі та функцій НБУ щодо стратегічного розвитку та антикризового управління банківською та фінансовою системою в умовах фінансової нестабільності. На рівні менеджменту організації визначено антикризову стратегію управління банком. The purpose of this article is the analysis of modern crisis phenomenon in the banking system of Ukraine, the definition of the directions and functions of the Central banks on crisis management of the banking system in the conditions of financial instability at the level of management defining crisis management strategy of the Bank.In the article theoretical bases of crisis management in the banking business, the essence of the concept of "crisis management" were analysed. According to the NBU, the analysis of the current state of the banking system of Ukraine and its problems was carried out. The areas to strengthen the role and functions of the NBU strategic development and crisis management in the banking and financial system in the conditions of financial instability were identified. Crisis management strategy of the Bank on the level of management was defined. For the diagnosis and prevention of banking crises should be the strategic directions, programs and forecasts of the economic development of the country. Further research need further development of scientificmethodical approaches to crisis monitoring of the financial condition of the Bank and development of practical recommendations on plans to respond to the crisis.
 • Item
  Проблеми та напрямки удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні
  (КНТУ, 2016) Фрунза, С. А.; Frunza, Svetlana
  У статті визначено напрямками державного стимулювання розвитку агропромислового комплексу України за рахунок здійснення державної фінансової інтервенцій. Досліджено сучасний стан, проблеми та напрямки державного фінансування сільськогосподарських товаровиробників. Запропоновані заходи удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні. Todaу, there is no proper legal mechanism of implementing financial and commodity interventions in agriculture of Ukraine. The aim of this work is the study of the current status of state financing of agrarian enterprises of Ukraine to identify problems and give suggestions for the improvement of the state financial support through financial intervention. The article defines the directions of the state stimulation of agricultural sector of Ukraine through the implementation of the state financial interventions. The current state of agriculture was investigated. This is a problem for domestic agricultural producers, which is limited financial resources, lack of necessary volumes of own funds, limited access to loan and borrowed funds. The state of financial support in the form of financial intervention becomes important. We proposed the measures for improving state of financial intervention of agricultural enterprises in Ukraine. Use the funds existing duties, taxes and other payments related to the sale of agricultural products, raw materials and supplies. This form will allow funds through the reallocation of resources between sectors of the economy without increasing the tax burden and expenditure budgets of different levels.
 • Item
  Розвиток процесів управління оподаткуванням в системі державного управління
  (КНТУ, 2016) Магопець, О. А.; Босенко, А. В.; Magopets, Оlena; Bosenko, Anatoly
  В статті висвітлено історію виникнення, розвитку й трансформації процесів управління оподаткуванням у контексті етапів еволюції державного управління. Розкрито особливості філософського й економічного сприйняття податків та управління оподаткуванням у світовій економічній науці. Доведено, що кожній економічній системі властиві свої особливості організації процесу управління оподаткуванням, які у свою чергу визначаються певними чинниками, що зумовлені закономірностями функціонування ринку, товарно-грошових відносин та розвитком самих економічних систем. The aim of this study is to investigate the history of the emergence, development and transformation of the tax administration processes in the context of the historical stages of the evolution of public administration in order to determine their compliance with the laws of functioning of the market, commodity-money relations and the development of economic systems. Based on analysis of the evolution of tax administration it has been substantiated that this process, which has its own objective logic, is part of the public administration, it is based on the fundamental principles and provisions of the state management of the economy, a systematic approach and analysis. The features of philosophical and economic perception of taxes and tax management in global economics have been disclosed. It has been proved that every economic system has its own peculiarities of tax management process, which in turn are determined by certain factors caused by the operation of the laws of the market, commoditymoney relations and development of economic systems. The expediency of using historical experience in the process of improvement of tax administration, as one of the most important elements in the system of public administration, has been substantiated.
 • Item
  Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін
  (КНТУ, 2016) Руденко, М. В.; Rudenko, Mykola
  У статті розглянуто проблеми підвищення ефективності стратегічного управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін. Визначено, що мінімізація негативних наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх чинників передбачає визначення, розкриття та структурування елементів середовища підприємства, а також виокремлення груп зацікавлених сторін. Проведено структуризацію можливих складових зацікавлених сторін та сформовано відповідні зобов’язання підприємства щодо кожної групи. Розроблено блок-схему основних зобов’язань підприємства перед групами зацікавлених сторін, використання якої дозволить нівелювати наслідки негативного впливу середовища через своєчасне реагування на запити, потреби та очікування. The purpose of the article is to improve business management based on consideration of environmental factors by structuring the possible components of concerned parties and building a system of liabilities of the enterprise. The problem of increasing the efficiency of strategic management, with account of the positions of concerned parties had researched in the article. There was determined that minimize of the negative effects of external and internal factors includes identifying of disclosure and structuring the elements of the enterprise environment, and also isolating groups of concerned parties. The structuring of possible components of concerned parties was conducted and relevant commitments of enterprise were formed for each group. The diagram of the main liabilities of the enterprise to concerned parties was created, using of which the effects of the negative impact of the environment through timely response to requests, needs and expectations will reverse. Multi-management policy that focused on concerned parties will provide for enterprise the tools of response to threats that emerge in the market environment, that make a possibility to compare the performance and potential liabilities of the enterprise with real results of activity.
 • Item
  Розвиток фермерського господарства у центральних областях України у період її незалежності
  (КНТУ, 2016) Нестеренко, Ю. О.; Nesterenko, Yuliya
  Розглянуто тенденції розвитку фермерських господарств центрального регіону України у період незалежності держави. Проаналізовано внесок фермерських господарств у процес сільськогосподарського виробництва, становище та розвиток даного напряму господарювання у центральних областях України. Проведено аналіз досліджень та публікацій з даної проблематики та обґрунтовані перспективні напрями економічних досліджень в цій сфері. The purpose of this study is to investigate the trends of development and current state of farming in the central regions of Ukraine. According to the statistics there are 39,428 farms in Ukraine, 11013 of which are in the territory of the central regions of our country, namely in the Vinnytsia region - 1923 farms, Dnepropetrovsk region - 3348, Kirovohrad region - 2609, Poltava region - 1849 and in the Cherkassy region 1284 farms. After reviewing the statistics on farms of central regions of Ukraine it was found that in terms of the number of farms, agricultural land which they occupy, area of arable land and the number of employees both men and women Dnipropetrovsk is a leading region but in recent years the championship of production of gross output this category of farms were occupied by Kirovohrad region. After this study, it was found that is reasonable to develop regional or even zonal programs of state support for producers and the effect of environmental factors in the development of methodological recommendations on activities not only farmers but all enterprises of the agricultural sector.
 • Item
  Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні
  (КНТУ, 2016) Медвідь, Ю. О.; Medvid, Yuriy
  У статті розкрито особливості нормативно-правового регулювання та практики надання підприємствам спрощень під час митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні. Досліджено спрощення, які надавалися підприємствам з метою сприяння зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано умови та критерії, відповідність яким надавало підприємствам право на спрощення при проходженні митного контролю. The article reveals peculiarities of legal regulation and practice in providing of simplifications during the customs control till the introduction of authorized economic operator in Ukraine. Simplifications that were granted to Ukrainian enterprises in order to facilitate foreign trade are analyzed. It was determined that providing of simplifications during customs control is carried out in circumstances when the companies meet the established criteria. Usually the main criteria are the duration and frequency of foreign economic activity, the number and volume of performed foreign trade operations, status of payments to the budget and with the foreign trade operations kind of economic activity, high level of legal compliance and so on. It is important to do the assessment of the number of companies that meet the criteria of customs simplifications. At the same time Ukrainian experience shows that about a third of the total number of enterprises that had the right for customs simplifications used their right.
 • Item
  Оценка структуры национальной экономики с точки зрения устойчивости развития
  (КНТУ, 2016) Аскерова, С. А.; Asgarova, Sona
  Основной целью исследования является уточнение факторов, определяющих устойчивость развития национальной экономики и механизма оптимизации ее структуры. В данной статье исследуются теоретические и практические проблемы реструктуризации экономики. Анализируется существующий уровень экономического потенциала и достигнутые результаты проводимой политики. Структурная политика государства согласовывается с прогнозами долгосрочного развития. Поэтому при определении основных направлений экономического развития нужно учесть взаимосвязи отдельных отраслей экономики. Основною метою дослідження є виявлення факторів, що визначають стійкість розвитку національної економіки та механізму оптимізації її структури. У даній статті досліджуються теоретичні та практичні проблеми реструктуризації економіки. Аналізується існуючий рівень економічного потенціалу та досягнуті результати проведеної політики. Структурна політика держави узгоджується з прогнозами довгострокового розвитку. Тому при визначенні основних напрямів економічного розвитку потрібно врахувати взаємозв'язки окремих галузей економіки. The main purpose of research is to find out factors determining the stability of the national economy mechanism and optimize its structure. This article explores the theoretical and practical problems of economic restructuring. However, it also analyzes the current level of economic potential and achievements of the policies. Structural policy of the government also agrees with the long-term development forecasts. While determining of the main directions of economic development relationships with individual sectors of the economy must be taken into account.
 • Item
  Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС
  (КНТУ, 2016) Туржанський, В. А.; Хома, Д. М.; Turzhanskyi, Vitalіi; Khoma, Dmytro
  У статті розкрито особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора відповідно до Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі ВМО і законодавства ЄС. Досліджено типи сертифікатів, критерії надання статусу, порядку призупинення та анулювання сертифікатів уповноваженого економічного оператора відповідно до європейського законодавства та імплементації його положень у вітчизняне митне законодавство України. The article substantiates the need for the emergence institution authorized economic operator in accordance with the SAFE Framework of Standards. Established that Customs administrations use SAFE Framework of Standards to develop their own programs authorized economic operators. The features of the institute of authorized economic operator in accordance with European legislation, EU Customs Code (Regulation EU 952/2013), Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446, Compendium of AEO programs, 2015. Analyzed obligations of economic operators who apply for status AEO in the international supply chain. Advantages and disadvantages AEO institute for economic operators and customs administrations; criteria for certification AEO; duration of the procedures for obtaining the certificate AEO in the EU. The authors also underline the actuality of the topic connected with some ambiguity in the Customs legislation and difficulties with getting AEO status. In conclusion focuses on the need for the bill "On amendments to the Customs Code of Ukraine (concerning the authorized economic operator and simplification of customs formalities)" to introduction of European customs legislation concerning authorized economic operator to the national.
 • Item
  Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС
  (КНТУ, 2016) Руда, Т. В.; Попель, С. А.; Ruda, Tatiana; Popel, Sergii
  У статті розкрито сутність та роль короткої ввізної декларації (ENS) у процесі здійснення попереднього інформування про переміщення товарів. Проаналізовано відомості, що наводяться у ENS залежно від виду транспорту, яким переміщуються вантажі та наявності спеціального статусу. Наведено терміни та форми подання короткої ввізної декларації й окреслено порядок подання та корегування у ній відомостей. The purpose of the paper is to analyze the content and presentation of the main requirements for the import summary declaration to the specific implementation of foreign trade operations. The article reveals the essence and role of import summary declaration (ENS) in the process of prior notification of the movement of goods. It was analyzed the information provided to ENS depending on the type of vehicle which transported goods and the availability of special status. The timing and the presentation of the import declaration and brief outline procedures for submitting and correcting information in it were shown. Based on the research conclusions can be drawn that the introduction of a prior notification of the movement of goods across the customs border involves establishment of appropriate regulatory preconditions, establishing communication linkages between the customs authorities and participants of foreign trade activities and provide the necessary information resources and technologies that ultimately will simplify customs procedures and ensure the appropriate level of customs security.
 • Item
  Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи
  (КНТУ, 2016) Плинокос, Д. Д.; Коваленко, М. О.; Plynokos, Dmytro; Kovalenko, Marharyta
  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення поняття «неформальна освіта», наведено різні дефініції, а також розглянуто особливості та детермінуючі риси неформальної освіти, як чинника інноваційних перетворень у суспільстві. Виокремлене електронне навчання як різновид неформального навчання в системі неформальної освіти. Визначено, що подальше дослідження неформальної освіти дасть можливість використовувати її з метою прискорення переходу України до інноваційно орієнтованої економічної моделі та забезпечить сталий розвиток національної економіки. The aim of article is the researching and generalization of theoretical approaches to the definition of “non-formal education” and its essence. Non-formal education is an important part of “lifelong learning“concept. Thereby it attracts attention of international organizations, international and domestic scientists. Non-formal education definition means the process of individual acquiring of knowledge and skills out of formal educational system. Non-formal education has some specific features – it is organized, planned, supported and as a rule doesn’t qualify, etc. It should be noted that non-formal education development is closely connected with innovational model of society development forming. Only complex system, which combines different forms of training, can ensure acquiring experts knowledge and qualification. Further investigation and development of non-formal education as well as its integration in formal education will allow Ukraine the opportunity to increase the efficiency of national economy under conditions to innovational model development transfer.
 • Item
  Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі
  (КНТУ, 2016) Несторишен, І. В.; Бережнюк, І. І.; Nestoryshen, Igor; Berezhnyuk, Ivan
  У статті досліджено проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі. Доведено, що успіх реалізації заходів щодо сприяння міжнародній торгівлі в значній мірі залежить від можливості досягнення належного балансу між регуляторним контролем і спрощенням митних процедур. Проаналізовано рекомендації щодо забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі відповідно до положень Кіотської конвенції, Рамкових стандартів ВМО, а також Угоди СОТ про спрощення світової торгівлі. Узагальнено основні новації проекту Закону України «Про внесення змін до МКУ (щодо УЕО та спрощення митних формальностей)». The article is devoted to study foreign experience to balance between customs controls and facilitation of international trade for its adaptation to the national practice of customs regulations. The problem of providing a balance between customs controls and facilitation of international trade was investigated in the article. The authors emphasized that the success of the implementation of measures to promote international trade largely depends on the possibility of achieving a proper balance between regulatory control and simplification of customs procedures in the field of foreign trade. Recommendations for security and facilitation of international trade under the provisions of the Kyoto Convention, the WCO Framework of Standards and the WTO Agreement on the facilitation of global trade were analyzed. In addition, the main innovations of the draft Law of Ukraine "On Amendments to the ICU (on UEO and simplification of customs formalities were consolidated. One of the conditions for successful implementation of measures to restore the economic potential of Ukraine is to create favorable conditions in foreign economic activities to enhance national economic competitiveness internationally.
 • Item
  Аналіз здійснення структурної модернізації економіки України
  (КНТУ, 2016) Гамалій, В. Ф.; Кошик, О. М.; Легінькова, Н. І.; Gamaliy, Volodymyr; Koshik, Oleksandr; Leginkova, Nina
  У статті розглядаються проблеми структурної модернізації економіки України та шляхи їх вирішення. Як ключовий фактор такої модернізації розглядається проведення реіндустріалізації країни на новій технологічній основі. Аналізується сучасний досвід використання вільних економічних зон, в тому числі технопарків, а також індустріальних парків в різних країнах. Independent Ukraine inherited from the Soviet Union extremely distorted economic structure outdated production apparatus with extremely high level in the wearout. In 1992 - 2013 years structural deformation only intensified, which found its expression in the so-called "negative restructuring". There was increase in the share raw materials industries and low-processed industries with the low share of added value. The specific share of high-tech and knowledge-intensive industries with high added value decreased. Overall, gradual deindustrialization fixed in the country. The situation has deteriorated in the 2014-2015 years because of significant loss of production potential in Crimea and in the area of ATO and because of economic policies, including industrial one. There was a collapse of industrial production. A key obstacle for the implementation of structural modernization of the economy and reindustrialization is lack of investment, both foreign and domestic. Despite all efforts it was impossible to improve the investment climate in Ukraine. In the latest ranting Doing Business Ukraine ranked 83 place, rising only in 4 steps. A significant factor of structural modernization of the economy in the world is creation of free economic zones (FEZ). The process of their development in Ukraine was artificially interrupted in 2005. There is an urgent need in its restoration in terms of acute shortage of financial resources in the country. Industrial parks can play an important role. Today in Ukraine there are 12 industrial parks, but in fact only four of them function. Perspective directions of research in the field of structural modernization of Ukraine's economy is analysis and synthesis of world experience in such forms, which were not used in Ukraine, especially sociopolises and determination of prospects of creating them in Ukraine. Also the questions of creation and functioning of clusters in Ukraine with the modern world experience are not enough explored.
 • Item
  Структурологічна модель формування соціальної політики
  (КНТУ, 2016) Магопець, О. А.; Magopets, Оlena
  В статті висвітлено підходи щодо організації процесу формування соціальної політики. Доведено, що процес формування соціальної політики має бути чітко структурованим й ґрунтуватися на виконанні певної послідовності змістовних дій, логічно пов’язаних між собою. Запропоновано структурологічну модель формування соціальної політики, наведена характеристика її складових в контексті відповідності сучасним умовам розвитку економіки та суспільства. The aim of this study is justification of the nature and content of the process of forming social policy and construction on this basis the structural and logical model of social policy. It have been proved in the study that the formation of social policy should be carried out in accordance with the author's model, which is based on the logical relationship of a sequence of meaningful actions summarized to the following steps: diagnostics of social problems; identifying of the goals and social priorities; development of social norms and standards; assessment of the resources needed to achieve these goals; development of social policies and programs; separation system of developed policies and programs of organizational levels and timing of implementation; evaluation of the effectiveness of the developed system of social activities and programs. The proposed approach to the formation of social policy is aimed to improving its efficiency in social and economic aspects. More detailed consideration of issues related to the determination of the sources of financing of social policy, primarily taxation as a major source of income for the realization of purposes of social policy, is urgent and important.