Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Руденко, М. В.
Rudenko, Mykola

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто проблеми підвищення ефективності стратегічного управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін. Визначено, що мінімізація негативних наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх чинників передбачає визначення, розкриття та структурування елементів середовища підприємства, а також виокремлення груп зацікавлених сторін. Проведено структуризацію можливих складових зацікавлених сторін та сформовано відповідні зобов’язання підприємства щодо кожної групи. Розроблено блок-схему основних зобов’язань підприємства перед групами зацікавлених сторін, використання якої дозволить нівелювати наслідки негативного впливу середовища через своєчасне реагування на запити, потреби та очікування. The purpose of the article is to improve business management based on consideration of environmental factors by structuring the possible components of concerned parties and building a system of liabilities of the enterprise. The problem of increasing the efficiency of strategic management, with account of the positions of concerned parties had researched in the article. There was determined that minimize of the negative effects of external and internal factors includes identifying of disclosure and structuring the elements of the enterprise environment, and also isolating groups of concerned parties. The structuring of possible components of concerned parties was conducted and relevant commitments of enterprise were formed for each group. The diagram of the main liabilities of the enterprise to concerned parties was created, using of which the effects of the negative impact of the environment through timely response to requests, needs and expectations will reverse. Multi-management policy that focused on concerned parties will provide for enterprise the tools of response to threats that emerge in the market environment, that make a possibility to compare the performance and potential liabilities of the enterprise with real results of activity.

Description

Keywords

управління, зобов’язання підприємства, зацікавлені сторони, ефективність, середовище функціонування, management, liabilities of enterprise, concerned parties, efficiency, environment functioning

Citation

Руденко, М. В. Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін / М. В. Руденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 103-109.